Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова, дипломна, магістерська

Курсова, дипломна, магістерська

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Психолого-педагогічний факультет

Кафедра психології


В. Ф. Моргун, Л. С. Москаленко

КВАЛФІКАЦІЙНІ НАУКОВІ РОБОТИ

З ПСИХОЛОГІЇ:

курсова, дипломна, магістерська

Методичні рекомендації для студентів

Полтава

2007
УДК 159.923.43(072.2)(079.2)

ББК 72.65р30

Рекомендовано до друку вченою радою Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (протокол № 7 від 18.01.2007 р.)

Рецензенти: Л. Ф. Бурлачук, доктор психологічних наук, член-кореспондент АПН України, завідувач кафедри медичної психології та психодіагностики факультету соціології та психології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка.

І. С. Тодорова, кандидат психологічних наук, доцент кафедри культурології та історії Полтавського університету споживчої кооперації України.

Відповідальний за випуск: Н. Д. Карапузова - кандидат педагогічних наук, доцент, декан психолого-педагогічного факультету Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка.

Моргун В. Ф., Москаленко Л. С.

Кваліфікаційні наукові роботи з психології: курсова, дипломна, магістерська: Метод, рекомендації для студентів / За ред. В. Ф. Моргуна. -Полтава.: ТОВ „Фірма „Техсервіс", 2007. - 72 с.

Викладено вимоги та рекомендації до організації, проведення й оформлення результатів наукових розвідок студентів-психологів.

Для наукових керівників кваліфікаційних робіт із психології та студентів вищих закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 6.040100, 7 040101 8.040101.

УДК 159.923.43(072.2)(079.2)

ББК 72.65р30


© Моргун В. Ф., 2007

© Москаленко Л.С,2007


Зміст
1.ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ …………….………………….. 5

1.1.Види кваліфікаційних робіт та їх завдання,………………………………………… 5

1. 1. 1. Курсова робота ………………………………... 5

 1. Дипломна робота ………………………………... 5

 2. Магістерська робота ………………………………… 6

1.2.Типи кваліфікаційних робіт та їх завдання………………………………………... 7

 1. Реферативна кваліфікаційна робота …………………………………. 7

 2. Емпірична кваліфікаційна робота …………………………………. 7

і .2.3. Кваліфікаційна робота в галузі практичної психології……………………. 8

1.2.4.Логічна послідовність розгляду наукової проблеми у кваліфікаційних роботах………………………………………………………………………………….. 9

1.3.Стратегічне і тактичне планування наукової роботи студента…………………... 9

 1. Стратегічне планування (на весь період навчання)……………………….....10

 2. Тактичне планування (на період виконання однієї роботи)………………...10

2.ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМИ ТА ПЕРВИННА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ….…………12

 1. Вибір теми кваліфікаційної роботи…………………………………………………..12

 2. Визначення методологічного апарату дослідження………………………………...13

 1. Визначення об'єкту та предмету дослідження……………………………….13

 2. Визначення мети дослідження………………………………………………...15

 1. Постановка гіпотези дослідження……………………………………………..16

 2. Формулювання завдань дослідження………………………………………….17

3.СТРУКТУРА КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ………………………………..………...19

 1. Титульний аркуш…….. …………………………………..19

 2. Зміст …………………………………..19

 3. Вступ…………………………………………………………………………………...19

 1. Обґрунтування актуальності проблеми …………………………………..20

 2. Опис методологічного апарату дослідження………………………………...20

 3. Теоретико-методичні основи дослідження…………………………………..21

 4. Методи дослідження…………………………………………………………...21

 5. Емпірична база дослідження…………………………………………………..21

 6. Наукова новизна дослідження………………………………………………...21

 7. Теоретичне значення…………………………………………………………...21

 8. Практичне значення……………………………………………………………21

 9. Апробація……………………………………………………………………….22

3.3. Ю.Структура роботи…………………………………………………………….22

 1. Основна частина………………………………………………………………………22

 2. Висновки і рекомендації……………………………………………………………...24

 3. Список використаних джерел………………………………………………………..24

 4. Додатки………………………………………………………………………………..26

4. ОШУК ТА ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРИ З ПРОБЛЕМИ…….…..…………….27

4.1. Бібліографічний пошук літературних джерел…………………………………….27

4.2. Опрацювання літературних джерел………………………………………………..29

5.НАПИСАННЯ РЕФЕРАТИВНОЇ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ОБОТИ……30

 1. Структура теоретичного розділу роботи…………………………………………...30

 2. Логіка викладу огляду літератури……………….………………………………….32

 1. Посилання на літературні джерела…………………………………………...33

 2. Стилістичні особливості викладу матеріалу………………………………....35

5.3. Зв'язок теоретичної, методичної та практичної частин кваліфікаційної роботи..36

6.ПЛАНУВАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, РОБОТИ В ГАЛУЗІ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ………………………………………………...…37

6.1.Планування практичного дослідження………………………………………………37

 1. Етапи проведення дослідження………………………………………………37

 2. Визначення завдань дослідження…………………………………………….37

 3. Визначення типу дослідження………………………………………………..38

 4. Підбір методів та методик збору емпіричних даних………………………..39

 5. Планування вибірки…………………………………………………………...41

6.1.7. Вибір методів обробки даних………………………………………………..42

6.2.Проведення дослідження……………………………………………………………..43

7.ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, РОБОТИ В ГАЛУЗІ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ…………...…………………………………………………44

7.1.Написання методичного розділу роботи…………………………………………….44

 1. Структура методичного розділу………………………………………………44

 2. Огляд і обгрунтування вибору методик……………………………………...45

 3. Схема опису методик психологічного дослідження………………………...46

7.2.Написання дослідницького розділу роботи…………………………………………47

 1. Структура дослідницького розділу…………………………………………...47

 2. Логіка викладу емпіричного матеріалу………………………………………48

 1. ОФОРМЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ……………….…………………….53

 2. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ………………...…54

ГЛОСАРІЙ……………………………………………………………………………………..58

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………...60

Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки дипломної роботи………………60

Додаток 2. Зразок оформлення змісту дипломної роботи……………………………..61

Додаток 3. Приклад вступу до магістерської роботи…………………………………..62

Додаток 4. Взаємовідповідність завдань, змісту та висновків у структурі кваліфікаційної роботи…………………………………………………………………...65

Додаток 5. Зразок оформлення фрагмента тексту кваліфікаційної роботи…………..69

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………70

1 Загальні засади

1.1. Види кваліфікаційних робіт та їх завдання

Підготовка кваліфікаційних робіт - важлива форма самостійної навчальної та наукової роботи студентів. Відповідно до навчального плану студенти, які навчаються за спеціальністю „Психологія", виконують такі види кваліфікаційних наукових робіт:

 • курсові роботи;

 • дипломну роботу (на V курсі, за бажанням студента та погодженням фахової кафедри);

магістерську роботу (під час навчання на VI курсі у магістратурі).

Кваліфікаційні роботи (курсові, дипломні, магістерські) мають на меті:

 1. Вдосконалення психологічних знань студентів з окремих тем.

 2. Навчання застосуванню цих знань для вирішення прикладних завдань.

 3. Формування умінь і навичок психологічного дослідження.

 4. Отримання умінь і навичок практичної психологічної роботи [5].

Кожна кваліфікаційна робота має бути спрямована на вирішення актуальних проблем психологічної науки.

Курсова Курсова робота — це навчально-дослідне завдання для студента, який уже робота має певний досвід наукової діяльності з проблематики дисциплін, що вивчаються у вищій школі [16]. З огляду на це курсова робота не повинна обмежуватися реферуванням літературних джерел, а має стати самостійним викладом матеріалу з елементами набутих у процесі емпіричного дослідження знань, досвіду. Студенти спеціальності „Психологія" виконують дві курсові роботи з психології: теоретичну (реферативну) та практичну (емпіричну або розробку в галузі практичної психології).

Дипломна Дипломна робота - це наукове дослідження, яке студент виконує упродовж робота випускного курсу і яке має суттєву роль у системі професійної підготовки майбутнього спеціаліста, концентровано відображаючи результативність багаторічного процесу його навчальної роботи [16].

При оцінюванні дипломної роботи враховується не лише якість рукопису дослідження, а й доповідь, що розкриває вміння ерудовано репрезентувати опрацьований матеріал і аргументовано доводити кожне положення, що виноситься на захист, відповідати на запитання щодо змісту роботи.

Дипломна робота є більш ефективною, коли вона логічно продовжує тему курсової роботи або є органічним продовженням наукової студентської праці (див. пункт „Логічна послідовність розгляду наукової проблеми у кваліфікаційних роботах").

Магістерська Магістерська робота містить наукову інформацію, яка найбільш повно робота розкриває результати пошуку із детальним описом методики дослідження, зокрема фактичний матеріал, гіпотетичні теорії, методи їх доведення. Основою такої роботи має бути принципово новий матеріал, що включає опис нового фактажу, явищ або закономірностей, а також раніше відомий та узагальнений матеріал, наукову позицію автора роботи, його власний ракурс дослідження проблеми. Тобто робота повинна відповідати вимогам оригінальності, унікальності та неповторності висунутих положень з чітким обгрунтуванням методології наукового пошуку [16].

При оцінюванні магістерської роботи враховується не лише якість рукопису дослідження, а й доповідь, що розкриває вміння ерудовано репрезентувати опрацьований матеріал і аргументовано доводити кожне положення, що виноситься на захист, вести наукову дискусію.

Формальні вимоги до написання курсових, дипломних та магістерських робіт наведено у табл. 1.

Таблиця 1 Формальні вимоги до написання кваліфікаційних робіт


Формальні вимоги до написання кваліфікаційних робіт


Характеристика роботи

Курсова робота (перша)

Курсова робота (друга)-бакалаврська

Дипломна робота

Магістерська робота

Обсяг роботи

30-40 стор. друк, тексту,

45-60 стор. рукоп, тексту

40-50 сторінок друкованого тексту

60-70 сторінок друкованого тексту

80-90 сторінок друкованого тексту

Кількість літературних джерел

Не менше ніж 20

Не менше ніж 30

Не менше ніж 40

Не менше ніж

50, включаючи санти їнтернету ]

Статус керівника

Усі члени кафедри

Усі члени кафедри

Переважно професори, доценти, старші викладачі

Як правило, доктори та кандидати наук

Процедура захисту

Перед комісією кафедри

Перед комісією кафедри

Перед державною екзаменаційною комісією

Перед державною екзаменаційною комісією

1.2. Типи кваліфікаційних робіт та їх завдання

За змістом кваліфікаційні роботи з психології поділяються на три типи: реферативна кваліфікаційна робота, емпірична кваліфікаційна робота, кваліфікаційна робота в галузі практичної психології [5].

Реферативна Завданням реферативної кваліфікаційної роботи (переважно, першої кваліфікаційна курсової роботи) з психології є засвоєння реферативних форм наукової робота діяльності. Студенти повинні не просто опанувати способи відбору,

групування та узагальнення інформації, а навчитися знаходити невирішені проблеми досліджуваної теми, дискусійні питання та підходи до окремих проблем, визначати ступінь достовірності інформації, яка міститься в літературі, її доказовість.

При виконанні реферативної науково-дослідної роботи студент має набути вміння:

 • обґрунтовувати актуальність дослідження; визначати його об'єкт та предмет; формулювати мету та завдання дослідження;

 • вести самостійний пошук інформації за визначеною темою (у бібліотеках, Інтернеті, на заняттях з психології тощо) та правильно оформляти її у списку використаних джерел;

 • добирати інформацію, необхідну для повного висвітлення досліджуваної проблеми, відокремлення цієї інформації від другорядної (у межах цієї теми), з обов'язковим посиланням на використані джерела у тексті роботи;

 • здійснювати аналіз та синтез знань і досліджень із проблеми; узагальнювати та класифікувати інформацію; зокрема, у вигляді структурно-логічиих схем;
 • логічно та послідовно розкривати тему;

 • узагальнювати психологічні знання з проблеми та формулювати висновки з теоретичного огляду матеріалу;

 • стилістично правильно оформляти наукову думку в реферативному ключі; грамотно будувати науковий реферативний текст, висновки і рекомендації;

 • правильно оформляти наукову роботу.

Завданням другої курсової (бакалаврської), дипломної та магістерської робіт може бути засвоєння студентом умінь здійснювати емпіричну науково-дослідну роботу або вмінь у галузі практичної психології.

Емпірична Емпірична робота повинна містити реферативну частину, у якій на

кваліфікаційна основі аналізу літератури характеризується стан досліджуваної

робота проблеми. В емпіричній частині має бути вирішено конкретне завдання наукової психології, пов'язане з досліджуваною проблемою, і в письмовому варіанті представлені обґрунтування методів, використаних у роботі, опис ходу роботи та її результатів.

При виконанні емпіричної науково-дослідної роботу студент повинен засвоїти вміння:

 • обґрунтовувати актуальність та новизну емпіричного дослідження; визначати його предмет та об'єкт; формулювати мету, гіпотезу та завдання емпіричного дослідження;

 • планувати емпіричне дослідження та прогнозувати достовірність отриманих результатів;

 • обирати методи та методики для перевірки гіпотези емпіричного дослідження;

 • практично оволодіти методикою емпіричного дослідження як засобу вирішення науково-дослідного завдання;

 • здійснювати кількісну та якісну обробку даних емпіричного дослідження;

 • повно, стилістично правильно та грамотно описувати процес та результати емпіричного дослідження:

 • розробляти унаочнення (схеми, діаграми, графіки) та інтерпретувати результати емпіричного дослідження;

 • формулювати висновки, отримані в результаті емпіричного дослідження, рекомендацій щодо їх використання;

• правильно оформляти наукову роботу.
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дипломна магістерська робота на тему : «Застосування економіко-математичних...
Використання алгоритму Фібоначі для прогнозування крос-курсів та прогнозування тренду 26

Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Дипломна робота на здобуття кваліфікації “Економіст” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом 0501 «Економіка І підприємництво»...

Дипломна робота
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с

Дипломна робота на тему: «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного...
Розділ Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні дошкільників 43

Державне регулювання надрокористування
Металіді В. С. Державне регулювання надрокористування в умовах ринкової трансформації економіки України: Магістерська робота: 150102...

Курсова робота
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с

Дипломна робота на тему: «Екологічний моніторинг атмосферного повітря...
Розділ І. Аналіз літературних джерел по забрудненню атмосферного повітря та обгрунтування теми досліджень 5

Курсова робота
Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься...

Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією курсова...
...

Курсова робота
Микола Хвильовий – письменник великого таланту І трагічної долі. Народжений у добу революційних перетворень, він здійснив справжній...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка