Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Підпис

Підпис

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної роботи

_________________ В.Л. Шаран

Підпис

_____ ___________ 2016 р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історія психології
Галузь знань 0301 Соціально-політичні наукиСпеціальність 6.030102 Психологія
Статус дисципліни нормативнаФакультет ­­­соціально-гуманітарний
Кафедра практичної психологіїФорма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг дисципліни

Кількість годин

Курсова робота

Вид се-местрового контролю

Аудиторні заняття

Самостійна робота

Разом

Лекції

Лабораторні роботи

Практичні заняття

Семінарські заняття

Залік

Екзамен

Кредити

ЄКТС

Денна

1

2

4

64

3232

56+

Заочна

1

2

3

12

86

76+


Робоча програма складена на основі освітньої програми та навчального плану підготовки бакалаврів.
Програму складено ____________ Дуб В.Г.

Підпис

Схвалено на засіданні кафедри практичної психологіїПротокол № 2 від 23. 02. 2016 р.
Т.в.о. зав. кафедри практичної психології __________ Стець В.І.

Підпис

Схвалено на засіданні науково-методичної ради соціально-гуманітарного факультету.
Протокол № 3 від 24. 03. 2016 р.
Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету.

Протокол № ______ від ___ ____________ 20 ___ р.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета навчальної дисципліни "Історія психології" у тому, щоб озброїти студентів знаннями про історію зародження та розвитку різноманітних теоретичних та емпіричних підходів, теорій, напрямів психології як самостійної науки.

Предметом вивчення "Історії психології" є процес становлення історії психології як галузі психологічної науки.

Завдання навчальної дисципліни "Історія психології":

1. Сформувати у студентів розуміння місця та ролі історії психології в системі наукового знання, її методологічних основ і методів, які використовуються на практиці;

2. Озброїти студентів знаннями про основні етапи становлення психології як самостійної науки;

3. Сформувати навики роботи з першоджерелами для глибшого розуміння особливостей розвитку психологічної думки у різні історичні етапи;

4. Сприяти розвиткові професійно-значимих властивостей особистості, творчого відношення до професійної діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- предмет історії психології у різні історичні епохи;

 • основні етапи становлення історії психології;

 • методи історії психології;

 • напрямки психології та їх становлення у різні історичні епохи;

 • донаукові погляди на психіку;

 • особливості становлення філософських та психологічних шкіл у XVIII-XIX ст.;

 • школи, напрямки психології та їх становлення у ХІХ ст.;

 • особливості розвитку психологічної науки в період кризи;

 • сучасний предмет історії психології;

 • школи, напрямки зарубіжної та української психологічної науки;

 • сучасні напрямки та школи психології.

вміти:

 • формулювати проблему, яка розглядається;

 • визначати мету і завдання дослідження;

 • працювати з науковою літературою;

  • володіти процедурою роботи з першоджерелами, вміти правильно аналізувати та синтезувати реферовані праці;

  • об’єктивно оцінювати та сприймати погляди різних науковців на розуміння психологічних проблем;

  • застосовуючи відповідні методи історії психології, вміти порівнювати різноманітні погляди щодо предмету психології у різні історичні епохи;

  • аналізувати сучасні напрямки у психології.


Місце дисципліни у структурно-логіч­ній схемі підготовки фахівців: "Історія психології" викладається після вивчення дисциплін: "Анатомія і фізіологія ВНД", "Антропологія", "Вступ до спеціальності", одночасно з дисципліною "Загальна психологія", є основою для вивчення дисциплін: "Психологія життєвого шляху особистості", "Психологія особистості", "Психологія розвитку людини", "Сучасні напрямки зарубіжної психології".

Зміст дисципліни:

Розділ 1. Донаукові погляди на психіку

Тема 1. Історія психології в системі наукового знання

Тема 2. Психологічні вчення Стародавнього Сходу

Тема 3. Психологія античного світу

Розділ 2. Психологія в системі філософського знання

Тема 4. Вчення про душу в феодальному суспільстві

Тема 5. Психологія епохи Відродження.

Тема 6. Психологічна думка у 17 столітті.

Тема 7. Особливості та характеристика історії психології у 18 столітті.

Розділ 3. Психологія як самостійна наука

Тема 8. Проблема становлення психологічної науки у 19 столітті.

Тема 9. Розвиток української психологічної думки (17-19 століття).

Тема 10. Основні школи зарубіжної психології ХХ століття.

Тема 11. Розвиток психології на порозі ХХІ століття.
2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва теми

Кількість годин

Денна форма навч.

Заочна форма навч.

Лекції

Лабор. заняття

Практ. (семін.)

СРС

Лекції

Лабор. заняття

Практ. (семін.)

СРС

2 семестр

Розділ 1. Донаукові погляди на психіку

Тема 1. Історія психології в системі наукового знання

2
2

4

2


26

Тема 2. Психологічні вчення Стародавнього Сходу

2
2

4
6

Тема 3. Психологія античного світу

2
2

4

8

Розділ 2. Психологія в системі філософського знання

Тема 4. Вчення про душу в феодальному суспільстві

2
2

42

2

6

Тема 5. Психологія епохи Відродження.

2
2

4

6

Тема 6. Психологічна думка у 17 столітті.

2
2

4
6

Тема 7. Особливості та характеристика історії психології у 18 столітті.

2
2

4
6

Розділ 3. Психологія як самостійна наука

Тема 8. Проблема становлення психологічної науки у 19 столітті.

2
2

6


8

Тема 9. Розвиток української психологічної думки (17-19 століття).

4
4

8

2
8

Тема 10. Основні школи зарубіжної психології ХХ століття.

8
8

102

10

Тема 11. Розвиток психології на порозі ХХІ століття.

2
2

4
6

Разом за 2 семестр

32
32

56

8
4

76


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Зміст лекційного курсу для студентів денної форми навчання

2 семестрз/п

Перелік тем лекцій, їх анотації

К-сть

годин

1

Історія психології в системі наукового знання.

Психологічна наука та її предмет. Теоретичне та емпіричне знання. Задачі історії психології. Історичний шлях становлення психології як науки. Методи та завдання історії психології [6, с5-9

2

2

Психологічні вчення Стародавнього Сходу. Психологічні ідеї в Стародавньому Єгипті та Вавилоні. Психологічні вчення в Стародавній Індії та Китаї

[6, с.10-18]; [ 7, с. 27-37]

2

3

Психологія античного світу. Загальний нарис розвитку античної психологічної думки. Погляди вчених античності на природу психічного. Підсумки розвитку античної психологічної думки.

[2, с.23-69]; [6, с. 20-33]; [7, с. 37-68]

2

4

Вчення про душу в феодальному суспільстві. Розвиток психологічних ідей в арабомовній культурі. Вплив релігії на розвиток психологічного знання. Психологічні погляди середньовічної Європи.

[2, с. 69-88]; [6, с. 34-41]; [7, с. 89-100]

2

5

Психологія епохи Відродження. Доба італійського та іспанського Відродження. Роль лікарів у розвитку психологічної науки. Творчість Леонардо да Вінчі.

[2, с.88-107]; [6, с. 43-49]; [7, с. 111-115]

2

6

Психологічна думка у 17 столітті. Особливості психологічної думки 17 ст. Р. Декарт. Психофізична проблема та особливості її вирішення у вченні Б. Спінози. Принцип психофізичного паралелізму Г.-В. Лейбніца. Асоціанізм Т. Гоббса. Дж Локк та два види досвіду.

[2, с.107-119]; [6, с. 50-64]; [7, с.119-137]

2

7

Особливості та характеристика історії психології у 18 столітті. Становлення асоціативної психології у 18 ст. (Д.Гартлі, Дж.Берклі, Д.Юм). Психологічні погляди французьких просвітників. Розвиток вчення про нервово-психічні функції. Психофізичний паралелізм Гартлі та Вольфа.

[2, с. 126-139]; [7, с. 140-193]

2

8

Проблема становлення психологічної науки у 19 столітті. Зародження та розвиток психології як науки про свідомість першої половини 19 ст. Становлення німецької емпіричної психології(френологія). Анатомічне вчення нервової системи (Ч. Белл, Ф.Мажанді). Рефлекторна теорія М.Хола та І.Мюллера. Розвиток галузей психології. Перші програми психології як самостійної науки.

[2, с. 158-173; с.183-201; с. 210-249]; [5, с. 137-140]; [7, с. 193-214; с.246-303]

2

9

Зарубіжна психологія відкритої кризи та її наслідки. Зародження шкіл та напрямків у зарубіжній психології.

[2, с. 277-286]; [7, с. 306-321]

2

10

Психоаналіз З. Фрейда. Особистість З. Фрейда у психології. Історія становлення психоаналізу. Основні поняття психоаналізу.

[2, с. 318-350]; [7,с. 366-386 ]

2

11

Індивідуальна психологія А. Адлера та аналітична психологія К. Г. Юнга. Тлумачення особистості А. Адлером. Концепти індивідуальної психології. Типи особистості за Адлером. Особистість у аналітичній психології К. Юнга. Основні концепти аналітичної психології Юнга. Типологія особистостей за Юнгом.

[2, с. 318-350]; [7,с. 366-386 ]

2

12

Неофрейдизм. Характеристика даного напряму. Его-психологія Еріка Еріксона. Основні концепти соціокультурної психології Карен Хорні. Гуманізм Е.Фромма.

[2, с. 318-350]; [7,с. 366-386 ]

2

13

Біхевіоризм та його модифікації. Біхевіоризм як напрям психології. Розуміння особистості представниками біхевіоризму. Необіхевіоризм та його особливості.

[2, с. 286-301]; [7, с.334-352]

2

14

Когнітивна та гештальтпсихологія. Основи когнітивної психології: представники, основні концепції та принципи. Гештальтпсихологія та її розуміння природи людини.

[2, с. 301-318]; [7, с. 352-366]

2

15

Розвиток психології на порозі 21 століття. Сучасні напрямки розвитку психології [5, с. 713-795]

2

16

Розвиток української психологічної думки. Психологічні погляди епохи Київської Русі. Головні постаті в історії психології України: Г.Сковорода, П.Д.Юркевич, І.О.Сікорський, В.В.Зеньківський, І.Я.Франко, М.М.Ланге. Львівсько-Варшавська та Харківська психологічна школа. Сучасні здобутки.

[1, с. 16-37]; [5, с. 187-191; с. 375-383]

2
Разом за 2 семестр:

32


Зміст оглядових лекцій для студентів заочної форми навчання

2 семестрз/п

Перелік тем лекцій, їх анотації

К-сть

годин

1

Донаукові погляди на психіку. Психологічні вчення країн Стародавнього Сходу. Психологія епохи античності.

[6, с.10-18]; [ 7, с. 27-37]; [2, с.23-69]; [6, с. 20-33]; [7, с. 37-68]

2

2

Психологія в системі філософського знання. Психологічні погляди середньовічної Європи. Психологія епохи Відродження. Психологічна думка у 17-18 ст.[2,с.69-139]; [6,с.34-64]; [7,с.89-193]

2

3

Психологія як самостійна наука. Проблема становлення психологічної науки у 19 столітті. Розвиток української психологічної думки.

[2, с. 158-173; с.183-201; с. 210-249]; [5, с. 137-140]; [7, с. 193-214; с.246-303]; [1, с. 16-37]; [5, с. 187-191; с. 375-383]

2

4

Сучасна психологія: школи і тенденції розвитку. Основні школи зарубіжної психології ХХ століття. Сучасні напрямки розвитку психології. [5, с. 713-795]

2
Разом за 2 семестр:

8


Перелік семінарських занять

для студентів денної форми навчання

2 семестрТеми семінарських занять

К-ть годин

1

Історія психології в системі наукового знання [6, с5-9]

2

2

Психологічні знання Стародавнього Сходу [6, с.10-18]; [ 7, с. 27-37]

2

3

Психологія епохи античності [2, с.23-69]; [6, с. 20-33]; [7, с. 37-68]
4

Вчення про душу в феодальному суспільстві

[2, с. 69-88]; [6, с. 34-41]; [7, с. 89-100]

2

5

Психологія епохи Відродження

[2, с.88-107]; [6, с. 43-49]; [7, с. 111-115]

2

6

Психологічна думка 17 століття

[2, с.107-119]; [6, с. 50-64]; [7, с.119-137]

2

7

Особливості та характеристика історії психології у 18 столітті

[2, с. 126-139]; [7, с. 140-193]

2

8

Становлення психологічної науки у 19 столітті [2, с. 158-173; с.183-201; с. 210-249]; [5, с. 137-140]; [7, с. 193-214; с.246-303]

2

9

Зарубіжна психологія відкритої кризи та її наслідки

[2, с. 277-286]; [7, с. 306-321]

2

10

Психоаналіз З. Фрейда [2, с. 318-350]; [7,с. 366-386 ]

2

11

Індивідуальна психологія А. Адлера та аналітична психологія

К. Г. Юнга [2, с. 318-350]; [7, с. 366-386 ]

2

12

Неофрейдизм [2, с. 318-350]; [7, с. 366-386 ]

2

13

Біхевіоризм та його модифікації [2, с. 286-301]; [7, с.334-352]

2

14

Когнітивна та гештальтпсихологія [2, с. 301-318]; [7, с. 352-366]

2

15

Сучасні напрями розвитку психології [5, с. 713-795]

2

16

Розвиток української психологічної науки

[1, с. 16-37]; [5, с. 187-191; с. 375-383]

2

Разом за 2 семестр:

32Перелік практичних семінарських занять

для студентів заочної форми навчання

2 семестр
з/п

Тема семінарського заняття


К-сть

годин

1

Становлення психологічної науки до 19 ст.

[2, с.23-69]; [6, с.10-33]; [ 7, с. 27-68]

2

2

Особливості психологічних знань 19-20 ст.

[1, с. 16-37]; [2, с. 158-173; с.183-201; с. 210-249]; [5, с. 137-140, с. 187-191; с. 375-383]; [7, с. 193-214; с.246-303];

2

Разом за 2 семестр:

4Зміст самостійної роботи


Номер


Зміст самостійної роботи

К-сть годин

1

Опрацювання теоретичного матеріалу, підготовка

до семінарського заняття, отримання завдань для самостійного опрацювання.

4

2

Опрацювати та законспектувати працю Конфуція "П'ять чеснот благородного мужа".

4

3

Написати анотацію до теми "Психологія античності: елліністичний період".

4

4

Скласти програму виступу на тему "Психологічна думка 17-18 ст."

4

5

Скласти перелік передумов становлення психології як самостійної галузі.

4

6

Підготувати доповідь на тему "Львівсько-Варшавська та Харківська психологічні школи".

6

7

Розкрити особливості розвитку особистості за Г. Саллівеном.

4

8

Складіть програму виступу за темою "Психологія потоку свідомості В. Джемса" у вигляді переліку семи основних думок, якими, на Вашу думку, необхідно поділитися з аудиторією.

6

9

Складіть словник термінів з теми "Когнітивна та гештальтпсихологія".

4

10

Написати доповідь на тему "Сучасна українська психологія: теоретичний та практичний аспект".

6
Разом за 5 семестр:

56


4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальні завдання не передбачені.

5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності

1) За джерелом інформації:

• Словесні: лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда.

• Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

• Практичні: опрацювання праць психологів.

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів з літературними джерелами.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності:

1) методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості.
6. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Навчальні досягнення студентів з навчальної дисципліни "Історія психології" оцінюються такими методами: робота на семінарі, контрольна робота та екзамен. Оцінювання досягнутих успіхів за семестр проводиться в системі оцінювання університету, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS.

7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ


Поточне оцінювання

Сума

Екзамен

Робота на семінарі

Контрольна

робота

Cпівбесіда з лектором


100100

35

35

30

Ваговий коефіцієнт

0,6

0,4

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова:

1.Данилюк І.М. Історія психології України. Західні регіони: навч. посібник / І. М. Данилюк. – К. : Либідь, 2002. – 152 с.

2. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности / А.Н.Ждан. –М.,1999. –512 с.

3. Жуков С.М. Історія психології: навч. посібник / С.М.Жуков, Т.В.Жукова. – К. , 2005. – 224 с.

4. Роменець В.А. Історія психології епохи Відродження / В. А. Роменець. – К., 1998. – 408с.

5. Роменець В.А. Історія психології: 19 – початок 20 ст. навч. посібник / В.  А. Роменець. – К.: Либідь, 2007. – 832 с.

6. Спринська З. Історія психології: методичні матеріали до семінарських занять / З. Спринська. – Дрогобич, 2013. – 72 с.

7. Ярошевский М.Г История психологии / М.Г. Ярошевский, А.В. Петровский. – М., 1976. – 463 с.
Додаткова:

1. Батыршина А.Р. История психологи / А. Батыршина. – М., 2011. – 224 с.

2. Гальперин П.Я. Хрестоматия по истории психологии / П. Гальперин, А. Ждан. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1980. – 296с.

3. Історія психології: курс лекцій: навчальний посібник / уклад. Н. В. Гриньова. – Умань : Візаві, 2012. – 209 с.

4. Корольчук М.С. Історія психології: Навчальний посібник / М.С. Корольчук, М.С. Криворучко. – К.: Ніка-Центр, 2004. – 248 с.

5. Лихи Т. История современной психологии / Т. Лихи. – СПб:Питер, 2003.– 448 с.

6. Марцинковская Т.Д. История психологи / Т. Марцинковская, А. Юревич. – М. : Gaudeamus, 2011. – 528 с.

7. Сарычев С. История психологи в таблицах и схемах / С. Сарычев, И. Логинов. – М. : Феникс, 2010. – 496 с.

8. Сто великих психологов. – М.: Вече, 2004. – 427 с.

9. Хант Мортон. История психологи / Мортон Хант [перевод А.Александрова]. – М. : АСТ Москва, 2009. – 864 с.

10. Ярошевский М.Г История и теория психологии / М.Г. Ярошевский, А.В. Петровский. – М. : Академия, 2002. – 512 с.
9. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. http://makhnii-history.blogspot.com/поділитися в соціальних мережах

База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка