Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Державна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису яцик тетяна петрівна

Державна податкова служба україни національний університет державної податкової служби україни на правах рукопису яцик тетяна петрівна

Сторінка1/4
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
На правах рукопису

ЯЦИК ТЕТЯНА ПЕТРІВНАУДК 351.713:007(477)
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата

юридичних наук

Науковий керівник

Цимбал Тетяна Яківна,

кандидат юридичних наук, доцент,

заслужений працівник освіти України

Ірпінь – 2013

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………….……………........4
РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ…………………………………………………………………...14

1.1. Генезис та еволюція взаємодії податкових органів із засобами масової інформації……………………………..……………………………………….....14

1.2. Критерії та принципи взаємодії податкових органів із засобами масової інформації………………………………………………………………………...39

1.3. Нормативно-правове забезпечення взаємодії податкових органів із засобами масової інформації……………………………………………………63

Висновки до першого розділу………………………………………………....72
РОЗДІЛ 2 РЕАЛІЗАЦІЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ…………73

2.1. Фактори сприяння взаємодії податкових органів і засобів масової інформації………………………………………………….……………………..73

2.2. Форми взаємодії податкових органів із засобами масової інформації………………………………………...………………….…………..86

2.3. Проблеми та напрями вдосконалення взаємодії податкових органів із засобами масової інформації…………………………………………………..110

Висновки до другого розділу………………………………………………...124
РОЗДІЛ 3 МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ІЗ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ………………………………………………………………….125

3.1. Організаційно-правові засади взаємодії засобів масової інформації і податкових органів зарубіжних країн………………………………………...125

3.2. Міжнародна практика взаємодії податкових органів і засобів масової інформації……………………………………………………………………….138

3.3. Використання досвіду взаємодії зарубіжних країн з податковими органами в практичній діяльності засобів масової інформації та податкових органів України………………………………………………………………………….151

Висновки до третього розділу……………………………………………….166
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….…...167
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………................………...171
ДОДАТКИ……………………………………………………………………...194


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. В умовах перетворення України на демократичну державу підвищується роль податкових органів. Вони чи не найважливіший контролюючий орган, який регулює надходження коштів до бюджету України, і водночас є інструментом регулювання соціально-економічних процесів у державі. Їх призначення полягає у здійсненні контролю за правильністю нарахування, повноти і своєчасності сплати податкових платежів. Тому точне й об’єктивне висвітлення податкових даних є важливою передумовою ефективності державної влади, сформованої демократичним шляхом. Для більш успішного функціонування податкових органів значущість їх роботи потрібно донести до широкого загалу. Саме за допомогою засобів масової інформації цей процес стає швидким і загальнодоступним.

Соціально-інформаційна діяльність державної установи – явище в нашому житті нове. Основна мета такої діяльності стосовно державної податкової служби – створити в громадській думці сприятливе, доброзичливе або хоча б толерантне ставлення до неї. На формування громадської думки, крім зусиль податкових органів, одночасно впливають незалежні від них інформаційні сигнали, що виходять від інших зацікавлених сторін, в першу чергу через представництво засобів масової інформації.

Важливість взаємодії податкових органів України із засобами масової інформації зумовлена тим, що висвітлення їх діяльності має значний вплив на формування іміджу податкових органів. В умовах послідовного проведення податкової реформи в Україні, утвердження ідеології добровільної сплати податків та формування високої податкової культури населення саме підтримка поcтiйних зв’язків iз громадськістю через засоби масової інформації стає одним iз головних напрямків роботи податкових органів щодо здійснення контролю за справлянням податків та інших обов’язкових платежів.

Ситуація, яка склалася у сфері взаємодії податкових органів із засобами масової інформації характеризується недостатньою нормативно-правовою базою, зокрема, в частині чіткої регламентації взаємодії податкових органів із засобами масової інформації; неоперативністю податкових органів у поширенні інформації щодо своїх заходів.

Проблема взаємодії податкових органів із засобами масової інформації, незважаючи на її значущість і актуальність, є ще недостатньо розробленою в науці адміністративного процесу та інформаційного права.

Тому дуже важливо запровадити єдину інформаційну політику, яка полягає у висвітленні актуальних питань податкового законодавства, передбачуваності конфліктних ситуацій застосування податкового законодавства та плануванні постійних контактів з представниками місцевих засобів масової інформації за умови відкритості, прозорості роботи податкових органів.

Викладене переконує в актуальності, теоретичній та практичній значущості обраної теми дисертаційного дослідження.

Дисертаційне дослідження побудоване на аналізі наукових праць таких вчених: В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, І.В. Арістової, О.М. Бандурки, А.І. Берлача, О.В. Джафарової, І.Д. Казанчук, О.М. Клюєва, А.Т. Комзюка, Я.Ю. Кондратьєва, Н.П. Матюхіної, О.М. Музичука, О.І. Остапенка, В.П. Пєткова, О.П. Рябченко, О.Ф. Скакун, О.Г. Фролової, В.К. Шкарупи, О.Н. Ярмиша та ін.

Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові здобутки з питань еволюції засобів масової інформації як інституту громадського суспільства таких вітчизняних і зарубіжних учених: М. Маклюєна, І.Г. Мащенка, О.Ф. Нечай, Б.В. Потятиника, Р.М. Юренєва, О. Д. Кузнецової та інші. Поняття взаємодії між різними суб’єктами у своїх працях розглядали А.А. Аксьонова, В.М. Шванков, В.Д. Рєзвих, І.А. Скляров, Т.Л. Маркелов та інші.

Функціонування механізму взаємодії органів державної влади з громадськістю частково висвітлено в наукових працях Н.К. Дніпренко, Н.М. Драгомирецької, В.І. Надраги, Д.А. Терещенка, Л.М. Усаченко та інших.

Дану проблематику було розглянуто в дисертаціях таких вітчизняних учених, як: О.С. Денісової (Роль преси у правовому інформуванні громадян України. – Донецьк, 2003), Ю.О. Легези (Відомчі засоби масової інформації в механізмі формування правосвідомості співробітників органів внутрішніх справ України. – Запоріжжя, 2005), В.В. Пахомова (Організаційно-правові засади здійснення контролю за правозастосовною діяльністю податкових органів. – Харків, 2007), В.М. Фесюніна (Організаційно-правові засади взаємодії органів державної податкової служби з населенням. – Харків, 2007), К.І. Бєлякова (Організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ, 2009), А.В. Лебедєвої (Адміністративно-правові та організаційні засади взаємодії органів внутрішніх справ із засобами масової інформації. – Київ, 2009), О.О. Бригінця (Адміністративно-правовий статус державної податкової служби України. – Ірпінь, 2011). Серед російських науковців процес взаємодії державних органів із засобами масової інформації в рамках дисертаційного дослідження вивчали Є.А. Марков (Взаимодействие органов государственной власти и средств массовой информации как фактор реализации информационной политики: на примере Вологодской области. – Москва, 2003), Т.В. Трішина (Взаимодействие средств массовой информации и власти в современных условиях. – Белгород, 2003), О.П. Новопашин (Взаимодействие органов региональной государственной власти и средств массовой информации. – Москва, 2004), А.Є. Зімін (Взаимодействие государственной власти и средств массовой информации в современной Росии. – Ставрополь, 2005), О.І. Звєрєв (Взаимодействие органов государственной власти и СМИ в чрезвычайных ситуациях. – Екатеринбург, 2006).

Проте зазначені дослідження було здійснено за інших соціальних і правових умов, що потребує продовження детального та комплексного вирішення проблемного питання з урахуванням змін, що відбулися в соціально-економічній та правовій сферах.

Питання взаємодії податкових органів із засобами масової інформації в процесі розвитку громадського суспільства є досить новим явищем для України. Насамперед, це пов’язано з недотриманням демократичних прав і свобод на території України до проголошення її незалежності. Оскільки Україна не мала досвіду у прийнятті нормативних актів, які регулюють взаємодію державних органів із засобами масової інформації, то у сфері співпраці цих органів існує багато проблем теоретичного, організаційного і правового характеру.

У зв’язку із швидкими темпами розвитку інформаційного суспільства, реалізації основних засад демократії виникає потреба у науковому обґрунтуванні важливості взаємодії податкових органів із мас-медіа.

Отже, на сьогодні існує необхідність у реформуванні законодавства щодо взаємовідносин податкових органів із засобами масової інформації, що передбачатиме спрощений механізм їх співпраці та мінімізацію матеріальних та інших затрат на забезпечення ефективної взаємодії. Недостатнє вивчення теоретичних і практичних основ використання засобів масової інформації в процесі формування іміджу податкових органів визначає актуальність даного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалося відповідно до п.п. 4.2, 4.3 Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 7 квітня 2003 р. № 160; відповідає положенням Концепції адміністративної реформи в Україні, затвердженої указом Президента України «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 22.07.1998 р. № 810/98.

Робота виконана відповідно до тематики наукових досліджень кафедри управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету державної податкової служби України («Правове регулювання управлінської та правоохоронної діяльності у сфері оподаткування», номер державної реєстрації 0112U001826).

Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного університету державної податкової служби України 25 жовтня 2012 року (протокол № 3) і включена до планів науково-дослідних робіт навчального закладу.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розгляд теоретичних положень взаємодії податкових органів із засобами масової інформації; розробка правових та організаційних заходів взаємодії; формування рекомендацій, які сприятимуть підвищенню ефективності взаємодії зазначених органів.

Відповідно до мети дослідження визначено такі основні задачі:

− висвітлити генезис взаємодії податкових органів із засобами масової інформації;

− визначити основні принципи взаємодії податкових органів із засобами масової інформації;

− визначити межі повноважень податкових органів із засобами масової інформації;

− охарактеризувати основні форми взаємодії податкових органів і засобів масової інформації, їх недоліки та рівень ефективності;

− визначити основні проблеми взаємодії податкових органів і засобів масової інформації;

− проаналізувати фактори сприяння взаємодії податкових органів із засобами масової інформації та виокремити найважливіші;

− вивчити досвід взаємодії податкових органів зарубіжних країн із засобами масової інформації та визначити можливі напрями його використання;

− запропонувати конкретні напрями, за яких засоби масової інформації та податкові органи зможуть злагоджено працювати, виконувати функції впливового чинника демократичного розвитку, підвищити авторитет податкових органів, повернути довіру громадськості до інформації, що висвітлюється засобами масової інформації.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини в сфері взаємодії податкових органів із засобами масової інформації.

Предметом дослідження є адміністративно-правові засади взаємодії податкових органів із засобами масової інформації.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складає система загальнонаукових і спеціально-наукових методів і підходів, що забезпечують об’єктивний аналіз досліджуваного предмета.

Методи дослідження були визначені, виходячи з поставлених у роботі мети і задач, із урахуванням об’єкта й предмета дослідження. Їхню основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання реально існуючих явищ і їх зв’язок із практичною взаємодією податкових органів із засобами масової інформації (дозволив розглянути усі питання в динаміці, виявити їх взаємозв’язок і взаємозумовленість і сприяв розумінню об’єкта дослідження щодо поєднання потреб наукових досліджень і практики діяльності податкових органів – розділи 1, 2, 3). Були також використані історико-правовий метод (надав можливість дослідити генезис поняття «взаємодія податкових органів із засобами масової інформації», виникнення та розвиток наукової думки стосовно окремих процесуальних заходів подолання проблем співпраці цих двох суб’єктів – підрозділи 1.1, 3.1); порівняльно-правовий метод (для встановлення загальних й особливих рис доктринального розуміння феномену взаємодії податкових органів із засобами масової інформації – підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); формально-логічні методи (застосовано для аналізу правових норм, які регулюють взаємодію податкових органів із засобами масової інформації – підрозділи 1.3, 3.1, 3.2); системний метод (для визначення особливостей суспільних відносин, що виникають при взаємодії податкових органів із засобами масової інформації – підрозділи 1.2, 2.1, 2.2, 2.3); статистичні методи (використано при вивченні кількісних показників співпраці податкових органів із засобами масової інформації, що застосовують для наукових і практичних цілей); конкретно-соціологічні методи (анкетування працівників податкових органів, інших органів державної влади, працівників засобів масової інформації та пересічних громадян дозволило отримати логічні, узагальнені погляди та показати роль ефективної взаємодії податкових органів із засобами масової інформації).

Усі методи дослідження використовувалися у взаємозв’язку й взаємозалежності, що забезпечило повноту й об’єктивність дослідження, коректність, переконливість та істинність наукових результатів.

Інформаційну та нормативно-правову базу дослідження складають Конституція України, чинні законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють взаємодію податкових органів із засобами масової інформації.

Нормативною основою дослідження є податкове законодавство України, окремі нормативно-правові акти України, такі як: Податковий кодекс України, закони України «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», Наказ Державної податкової служби України «Порядок організації роботи та взаємодії органів Державної податкової служби України при реагуванні на критичні виступи у засобах масової інформації».

Емпіричну базу дослідження становлять результати анкетування 315 працівників податкових органів, представників інших органів державної влади, працівників засобів масової інформації та пересічних громадян у Київській, Житомирській, Черкаській областях і місті Києві протягом 2011−2012 років.

Наукова новизна одержаних результатів полягає як у постановці проблеми, так і у способі її вирішення. За характером і змістом розглянутих питань дисертація є одним із перших в Україні комплексним, науковим, монографічним дослідженням взаємодії податкових органів із засобами масової інформації. У дисертації сформульовано ряд наукових положень, висновків і пропозицій, які мають суттєве значення для науки та практики.

Найістотнішими результатами дослідження, що зумовлюють його новизну і визначають внесок автора у розроблення зазначеної проблематики, є такі положення і висновки:

вперше:

  • розкрито генезис поняття взаємодії податкових органів із засобами масової інформації та запропоновано авторське визначення цього терміна. Взаємодію податкових органів із засобами масової інформації визначено як форму зв’язку прес-служб податкових органів України із представниками засобів масової інформації, за допомогою якої вони, взаємодоповнюючи один одного, створюють умови для успішного функціонування обох сторін;

  • виділено та згруповано типові форми співпраці податкових органів із засобами масової інформації та визначено нову форму взаємодії − форум під назвою «Щоденник податкових органів України», яка дозволить розвантажити гарячу телефонну лінію податкових органів;

  • визначено якісно новий метод підвищення ефективності взаємодії податкових органів із засобами масової інформації, який полягає в чіткому розмежуванні повноважень між податковими органами України і засобами масової інформації, вдосконалено взаємодію місцевих податкових органів із представниками засобів масової інформації;

  • запропоновано створити незалежний державний орган під назвою «Державна служба з питань координації взаємодії державних органів із засобами масової інформації», який буде неупереджено проводити координацію роботи представників мас-медіа з податковими органами та систематично контролювати дотримання законності при співпраці цих органів;

удосконалено:

  • принципи співпраці податкових органів із засобами масової інформації, до яких запропоновано додати принцип соціального партнерства, який передбачає налагодження конструктивної взаємодії між податковими органами та засобами масової інформації при вирішенні соціально значимих проблем і наданні конкретних послуг податковими органами;

  • фактори сприяння взаємодії податкових органів із засобами масової інформації в частині ефективної співпраці за наявності зворотного зв’язку;

  • межі повноважень податкових органів із засобами масової інформації в частині передачі надлишкових функцій від податкових органів до мас-медіа в сфері їх співпраці;

дістало подальший розвиток:

  • напрями підвищення ефективності взаємодії податкових органів із засобами масової інформації;

  • пропозиції щодо використання міжнародної практики взаємодії податкових органів із засобами масової інформації щодо створення автоматизованої системи порівняння інформаційного законодавства України з європейським і міжнародним інформаційним правом, а також систематизації інформаційного законодавства України на рівні кодифікованого акта – Інформаційного кодексу України.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що отримані наукові результати дисертаційного дослідження впроваджено:

у навчальному процесі – при підготовці підручників, навчальних посібників, розробці курсів лекцій, навчально-методичних матеріалів і проведенні занять за відповідними темами з «Адміністративного права» та «Адміністративного процесу», (акти впровадження в навчальний процес Національного університету державної податкової служби України від 14 грудня 2012 року; Ірпінської фінансово-юридичної академії від 21 грудня 2012 року);

у науково-дослідній сфері – для подальшої розробки та вирішення проблем взаємодії податкових органів із засобами масової інформації;

у законотворчому процесі – можуть бути використані при внесенні змін і доповнень до Податкового кодексу України.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою працею. Сформульовані в ній положення, узагальнення, висновки, рекомендації та пропозиції обґрунтовано на підставі самостійно проведених досліджень. Для аргументації окремих положень дисертації було використано наукові праці інших учених, на які зроблено посилання. Ідеї та розробки, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, у дисертації не використовувалися.

В опублікованій науковій статті, що підготовлена у співавторстві з Т.Я. Цимбал «Проблеми та шляхи вдосконалення взаємодії органів державної податкової служби України із засобами масової інформації», здобувачем проаналізовано основні проблеми, що виникають при взаємодії податкових органів із засобами масової інформації, і запропоновано шляхи їх вирішення.

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації обговорювалися на кафедрі управління, адміністративного права і процесу та адміністративної діяльності Національного університету державної податкової служби України. Результати дослідження були оприлюднені та доповідалися на трьох міжнародних науково-практичних конференціях: «Актуальні досягнення юридичної науки в ХХІ столітті» (м. Львів, Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 30 листопада – 1 грудня 2012 року); «Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права» (м. Запоріжжя, Запорізька міська громадська організація «Істина», 22-23 грудня 2012 року); «Сучасні держава і право: теорія та практика» (м. Ірпінь, Національний університет державної податкової служби України, 7 грудня 2012 року).
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний...
Сутність медичного страхування та його роль в системі соціального захисту громадян 10-27

Мвс україни Харківський національний університет внутрішніх справ...
Вступ

Міністерство освіти І науки україни хмельницький національний університет...
Теоретико-методичні основи забезпечення інтеграції україни в систему світогосподарських зв’язків

Кабінет міністрів україни національний аграрний університет на правах...
Теоретичні засади формування механізму оподаткування доходів фізичних осіб…

Міністерство освіти І науки україни Тернопільський національний економічний...
Концептуальна основа управлінського обліку на підприємствах готельного бізнесу 11

Національний університет «Острозька академія» На правах рукопису Краковська Анжеліка Євгеніївна
Розділ соціальна функція держави І утвердження україни як соціальної держави

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Таврійський...
Розділ історіографія, джерельна база І методологія дослідження

Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет...
Міністерство внутрішніх справ україни київський національний університет внутрішніх справ

Міністерство освіти І науки, україни національний університет «Острозька...
Розділ теоретико-методологічні підходи до визначення змісту поняття правотворчості І ролі правотворчої діяльності

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Таврійський...
Організаційно-правові засади Рекреаційного розвитку Кримського півостровА у 1917–1991 ррБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка