Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Пр авове виховання в роботі спеціалістів психологічної служби

Пр авове виховання в роботі спеціалістів психологічної служби

Правове виховання

в роботі спеціалістів психологічної служби
«Становлення правової свідомості, — пише О.Вишневський, — один з основних напрямів формування громадянина. У сім’ї та в школі дитина повинна не тільки навчитися поважати закони, обстоювати свої права та свободи, але й поважати чужі, толерантно ставитись до чужих поглядів, шанувати права інших на самовираження, власні культурні цінності, вибір конфесій, участь у політичному житті тощо. Все це надзвичайно важлива сфера виховання, передусім з точки зору потреб державотворення».

Одним із аспектів всебічного розвитку особистості є висока правова культура. Адже не можна вважати фізично здорову людину гармонійно розвиненою, коли вона, маючи широкі знання, добре працюючи або навчаючись, порушує закони, права. Здатність людини розуміти правила співжиття і вимоги законів та відповідним чином поводитися не є вродженою, вона формується під впливом спеціальних виховних заходів, є наслідком спілкування з іншими людьми, участі в різних видах діяльності.

Саме тому перед школою стоїть завдання розширити правові знання дітей, сформувати високу відповідальність перед суспільством і державою, виховувати їх у дусі дотримання права і моралі.

Соціально-економічна ситуація в Україні не сприяє формуванню належного морального середовища для виховання дітей і молоді. Несприятливе побутове оточення, важке матеріальне становище сімей і погіршення на цьому ґрунті внутрішньосімейних стосунків, становища на Сході України, недоліки в організації шкільного виховання і скорочення позашкільних закладів — все це призводить до збільшення числа дітей і підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних і правових норм. Швидко збільшується кількість підлітків, які не вчаться і не працюють. Зростає дитяча злочинність. Поширення злочинності серед неповнолітніх випереджає її загальне зростання.

Необхідно практично реалізовувати тріаду «правове виховання — правове навчання — правова просвіта» у сучасній школі. Суть поняття «правове виховання» передбачає забезпечення дітей правовими знаннями.

Мета правового виховання учнів — формування в них правової культури громадянина України, що складається передусім зі свідомого ставлення до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, закріплених у Конституції України, з глибокої поваги до законів і правил людського співжиття, готовності дотримуватися й виконувати закріплені в них вимоги, що виражають волю та інтереси народу, активної участі в управлінні державними справами, рішучої боротьби з порушниками законів.

Долучення учнівської молоді до правової культури збагачує її духовне життя. Водночас знання нею своїх прав і обов’язків розширює можливості їх реалізації, зокрема й у власних інтересах. Правове виховання зміцнює життєву позицію, підвищує громадянську активність, загострює почуття непримиренності до негативних явищ.

Варто справедливо зазначити, що у правовиховній роботі школи існують певні недоліки:

  • перевага віддається вивченню прав особистості, менше уваги звертають на вивчення обов’язків;

  • недостатньо наголошується на питанні особистої відповідальності людини за свою поведінку;

  • головний акцент робиться на заборонах, обмеженнях замість розкриття змісту їх моральних засад;

  • відчувається розрив між змістом правових норм і конкретною поведінкою учнів.

Правова просвіта у системі виховання вирішує притаманні лише їй завдання. До них можна віднести, по-перше, формування в дитини поваги до законів та норм моралі, правильної правової орієнтації, озброєння системою правових знань. Другим завданням є формування в учнів активної життєвої позиції у правовій сфері, участь у боротьбі з правопорушеннями, звички дотримуватися законів.

Безперечно, засвоєння правових знань потребує урахування вікових особливостей учнів, а також розкриття змісту правових норм стосовно конкретного віку.

Розглянемо завдання правової освіти більш детальніше :

1. Озброєння учнів знаннями законів. Підвищення правової обізнаності дітей та інформування. Правові знання є базовою основою, на якій ґрунтується правова свідомість. Це допомагає дітям співвідносити свої вчинки і поведінку не лише з моральними нормами, але й із вимогами законів.

2. Формування в учнів правової свідомості — один з основних напрямів формування майбутнього громадянина України. У сім’ї, школі, у колі друзів дитина повинна навчитися не лише відстоювати свої права, поважати закони, а й поважати чужі погляди та права.

3. Формування в учнів поваги до держави і права. Ці якості слід починати виховувати з раннього дитинства. Дітей треба ознайомлювати з роллю держави і права, переконувати в необхідності дотримання правових норм; виховувати повагу до правоохоронних органів, людей, котрі охороняють закони.

4. Вироблення в учнів навичок і вмінь правомірної поведінки. Для цього слід зрозуміти мотиви, якими керується учень, дотримуючись норм закону. Адже одні учні дотримуються норм закону тому, що переконані у його справедливості, інші — бояться покарання, ще інші — гарною поведінкою намагаються заробити собі певні бонуси, подарунки, а деякі діти просто знають, що їхня поведінка контролюється дорослими.

5. Формування в учнів нетерпимого ставлення до правопорушень і злочинності. Потрібно давати дітям достатньо правових знань, умінь, аби вони не лише дотримувалися правових норм, сумлінно виконували свої обов’язки, а й вимагали цього від інших.

Реалізація завдань і змісту правового виховання учнів здійснюється передусім у процесі навчання. Вивчення гуманітарних предметів спрямоване на формування в них високих ідеалів, морально-правових якостей, непримиренності до аморальних явищ, правопорушень і злочинності.

Дисципліни природничого циклу дають змогу торкнутися кола питань з різних галузей права, зокрема його нормативних актів щодо охорони природи, охорони праці, охорони здоров’я людини та ін. Важлива роль у правовому вихованні школярів належить курсу правознавства, у процесі вивчення якого вони знайомляться з усіма галузями права, здобувають знання, вміння і навички в системному вигляді.

Правові знання, засвоєні на уроках, поглиблюються і розширюються у позакласній виховній роботі Вибір форми чи методу виховного впливу залежить від його мети, змісту, вікових та індивідуальних особливостей учнів і можливостей педагогічного колективу школи. Обираючи методи і форми виховної роботи, важливо також ураховувати, чи популярні вони серед школярів, чи захоплюють їх, чи дають їм задоволення.

Здійснюючи правове виховання на уроках і під час спеціальних виховних заходів, важливо розкривати зміст усіх галузей права, не зосереджуючи увагу учнів на якомусь одному з них (наприклад, кримінальному), оскільки в повсякденному житті вони керуватимуться основними їх положеннями. Розкриваючи конкретні правові норми, слід показувати їх зв’язок з правилами моралі, на яких вони базуються; ілюструючи випадки порушень норм права, не зловживати негативними прикладами, краще наводити ті, що демонструють, як треба діяти в подібній ситуації. Розповідаючи про злочини, не варто деталізувати факти, оскільки це може навчити окремих школярів методики скоєння злочину, треба розкривати суть негативних фактів так, щоб вони викликали відразу, а не захоплення ними.

Правова просвіта в сучасній школі може впроваджуватися в інформаційній і практичній формах. Це — уроки, заняття з елементами тренінгу, класні та виховні години, вікторини, бесіди з правової тематики, зустрічі з провідними фахівцями різних галузей права.

Запропоновані форми роботи спрямовані на засвоєння школярами правової системи, що забезпечує трансформацію негативних поглядів, інтересів, сприяє оптимізації світогляду.

Метод «Кожен учить кожного — тільки факти»

Це ефективний метод ознайомлення учнів із певним обсягом інформації. Кожен учень отримує картку, на якій записано певну інформацію: витяг із законодавства, опис ситуацій. Кожен отримує різні карточки, але в класі може бути декілька учнів з однаковими картками. Протягом певного часу учні ознайомлюються з викладеною інформацією. Після цього починається «броунівський рух». Учні хаотично ходять у класі і, створюючи пари, розповідають одне одному інформацію, викладену в картках.

Учитель залишається спостерігачем і при потребі спрямовує діяльність.

Метод «Ажурна пилка»

Метод ефективний для засвоєння за короткий час великого обсягу однорідного матеріалу.

Клас ділиться на групи, причому потрібно, щоб квадрат числа груп приблизно дорівнював кількості учнів у класі (для класу з 25 учнів — буде 5 груп по 5 осіб). Це так звані домашні групи. Кожен учень у групі отримує певний номер, колір чи знак.

Учням роздається матеріал для ознайомлення, але не весь, а його частина. Усі групи отримують різний матеріал. Протягом певного часу учні ознайомлюються з інформацією. Після закінчення ознайомлення розходяться в інші експертні групи, де по черзі викладають інформацією, з якою ознайомилися.

Метод «Прес»

Використовується для вирішення суперечливих питань і для виконання вправ, у яких необхідно визначити свою позицію щодо обговорюваної проблеми.

Цей метод дає учням змогу під час занять сформулювати аргументи або висловити власну думку з дискусійного питання в чіткій і стислій формі.

Дебати

Дебати набули широкого поширення в навчальних закладах України. Однак цю форму роботи майже неможливо використовувати протягом звичайного уроку через їхні часові рамки і структуру.

Брак місця унеможливлює опис методики у цій статті, метою якої є лише ознайомлення з принципами, за якими відбуваються дебати.

Перед учнями ставиться конкретне запитання, що обов’язково має давати можливість для дискусії. Як правило, учням слід повідомляти тему за тиждень до дебатів і зазначати джерела, які можна використовувати при підготовці.

Учні формують команди, зорієнтовані на ствердження та заперечення. Склад команд не повинен перевищувати чотирьох осіб. Кожен учень готує промову, яка має послідовно продовжувати позицію команди. Функції судді виконує вчитель. Він також установлює часові рамки та порядок виступів.

Мозковий штурм

Ефективний метод колективного обговорення, пошук рішення, що здійснюється шляхом вільного вираження думок усіма учасниками. Цей метод дозволяє групі людей використовувати свої інтелектуальні можливості для швидкого й ефективного вирішення поставленого завдання.

Принцип «мозкового штурму» простий. Ви збираєте групу людей, ставите їм завдання і просите всіх учасників обговорення висловлювати свої думки стосовно вирішення завдання. Ніхто не має права висловлювати на цьому етапі власну думку про ідеї інших учасників «штурму» або оцінювати їх. Як свідчить практика, шляхом «мозкового штурму» всього за кілька хвилин можна одержати десятки ідей. Кількість ідей не є самоціллю, це лише основа для прийняття найдоцільнішого рішення. У «мозковому штурмі» без якого-небудь тиску повинні взяти участь усі присутні. Окремі іде можуть повторюватися.

Використовуючи різні методи та прийоми у роботі з учнями, завжди слід пам’ятати, що вирішальним моментом у правовому вихованні школярів є висока правова культура педагогів і відповідний правово - психологічний клімат у школі та в сім’ї учня.
Список літератури

1. Гунчак Тарас. Україна: перша половина XX століття. Нариси політичної історії. — К.: Либідь, 1993.

2. Грушевський М.С. Історія України. — К.: Либідь, 1992.

3. Ігор Коляда. Правознавство. — К., 1993.

4. Наровіянський О.Д. Основи правознавства. — К.: Магістра — Б, 1997.

5. Правознавство / Під ред. Настюка. — К., 1991.
Дубовик С.В. – практичний психолог Литвинівської ЗОШ I – III ст.

Луганська обл.

Біловодський р – н

с.Литвинівка

вул. Шевченка,18

92815

тел. (067) 35 87 416, (095) 57 76 014

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації працівникам соціально-психологічної служби...
Нормативно-правове забезпечення працівників психологічної служби щодо організації інклюзивного навчання у загальноосвітньому навчальному...

Методичні рекомендації працівникам психологічної служби закладів освіти щодо с оц
Методичні рекомендації працівникам психологічної служби закладів освіти щодо соціально-психологічного супроводу дітей з особливими...

Герої нашого часу Вступне слово вчителя
Зараз вже ні в кого не викликає сумнівів, що він необхідний у військах особливо там, де відбуваються військові дії, в «горячих точках»....

Вступ аналіз методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, центру методичної та соціально-психологічної служби, а також відповідно до...

Тема: розквіт соціально-психологічної прози у 19столітті
Соціально психологічна проза, розглянути основні етапи літературного процесу XIX ст роль художньої літератури у культурному та суспільному...

В концепції розвитку загальної середньої освіти зазначено: Освіта...
Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає підготовки висококваліфікованих спеціалістів, що в значній мірі залежить...

3 Шляхи подолання байдужості оточуючих до проблем довкілля 8
В цій збірці представлено досвід роботи школи в напрямку еколого-економічного виховання. Зібрано конспекти засідань еколого-економічної...

Методичні рекомендації щодо вивчення історії України та
В роботі розповідається про використання сучасних методик викладання історії в школі. Виходячи з власного досвіду, автор висвітлює...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...

Конспект лекцій для підготовки молодших спеціалістів спеціальності 03050801 «Фінанси І кредит»
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка