Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

31. 01. 2013 №6 Про результати експертизи навчальних досягнень учнів з художньої культури

31. 01. 2013 №6 Про результати експертизи навчальних досягнень учнів з художньої культуриУКРАЇНА

ЗОЛОЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДЯНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ІМ. ГЕРОЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ УГЛОВСЬКОГО М.М.

Н А К А З


Уди
31.01.2013 № 6
Про результати експертизи

навчальних досягнень учнів

з художньої культури
Згідно з пунктом 3.10 розділу «Внутрішкільний контроль та управління діяльністю педагогічного колективу» річного плану роботи школи на 2012/2013 навчальний рік з 05.11 по 30.11.2012 з метою виконання діючої програми навчального предмета "Художня культура" (Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 9-11 класи Художня культура. (авт. Л.М.Масол, Н.Є.Миропольска, Київ, "Перун", 2005) – 9 клас, Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Художня культура. (авт. Л.М.Масол, Н.Є.Миропольска, О.Оніщенко, Київ, 2010) – 10-11 класи, адміністрацією Удянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.Угловського М.М. у складі заступника директора з навчально-виховної роботи Малікової О.С. вивчено питання стану викладання предмета «Художня культура», рівня навчальних досягнень учнів 9-11-х класів.

Метою предмета «Художня культура» є особистісно художньо-естетичний розвиток учнів, формування у них світ оглядових орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, виховання потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні в процесі опанування цінностями української та зарубіжної культурно-мистецької спадщини.

Відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти предмет вивчається за змістовими лініями:

9 клас – узагальнення мистецьких знань учнів, набутих у 1-8-х класах,

10 клас – українська художня культура,

11 клас – зарубіжна художня культура.

Змістові лінії розглядаються як цілісна система навчання і виховання учнів. Художня культура передбачає формування теоретичної бази знань та певних художньо-естетичних навичок з урахуванням власних особливостей.

Вивчення предмета відповідно до Типових навчальних планів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (9 клас), наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (10-11 класи).

Художня культура вивчається за варіантом:

9 клас – 1 год на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану;

10-11 класи – 0,5 год на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального плану.

Відповідно до мети сформовано завдання предмета:

- збагачення емоційно-естетичного досвіду учнів, формування культури почуттів, пробудження особистісно-позитивного ставлення до мистецьких цінностей;

- опанування учнями художньо-практичними вміннями та навичками, формування комплексу художніх компетенцій, що забезпечують здатність керуватися набутими знаннями та вміннями у самостійній діяльності, у процесі самоосвіти;

- розуміння учнями зв’язків мистецтва з природним, соціальним і культурним середовищем життєдіяльності людини, усвідомлення власної причетності до художніх традицій свого народу з одночасним розумінням особливостей інших національних картин світу;

- виховання культури міжнародного спілкування через вивчення художніх традицій народів різних країн.

Під час здійснення внутрішкільного контролю за станом викладання предмета «Художня культура» увага була приділена дотриманню та виконанню чинних нормативно-правових документів і науково-методичних рекомендацій:

- «Методичних рекомендацій щодо вивчення предмету Художня культура в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист від 01.06.12 № 1/9-426),

- Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240

- Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів, затверджених наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Також контролю підлягали питання:

- навчально-методичне та кадрове забезпечення викладання предмету,

- виконання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання,

- забезпеченість учнів підручниками,

- виконання вимог навчальних програм,

- виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2012/2017 роки, результативність цієї роботи.

І.Програмове, навчально-методичне забезпечення .

Таблиця №1

Навчальний предмет

Кількість годин

Програма

Підручники

Погодження МОНУ

Додаткова література

Погодження МОНУ

Художня культура

9 клас (1 година на тиждень)

10-11 класи (по 0,5 години на тиждень)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 9-11 класи Художня культура. (авт. Л.М.Масол, Н.Є.Миропольска, Київ, "Перун", 2005

Затверджено Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23.12.2004)

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів 10-11 класи Художня культура. (авт. Л.М.Масол, Н.Є.Миропольска, О.Оніщенко, Київ, 2010

Затверджено Міністерством освіти і науки України (наказ МОН від 28.10.2010 № 1021)

9 клас Назаренко Н.В., та ін. Художня культура, Оберіг, 2009


11 клас Назаренко Н.В., Ковальова І.О., Тулинова В.А., Мерзлікіна М.М. Художня культура, Оберіг, 2011


Наказ МОН

від 02.02.2009 № 56

Наказ МОН від 16.03.2011 № 235ІІ. Кадрове забезпечення викладання художньої культури

Клас

ПІБ учителя

Спеціальність за дипломом

Кваліфіка-ційна

категорія

Педагогічне звання

Стаж роботи

Нагородження за роботу з предмета

Рівень проведення уроків

9-11

Мартинова Любов Борисівна

Педагогіка і методика середньої освіти. Історія

спеціаліст

-

23
достатній


ІІІ. Забезпеченість підручниками

Клас

Автор та назва підручника

Рік видання

% забез-пече-ності

9 клас

Назаренко Н.В., та ін. Художня культура (Наказ МОН

від 02.02.2009 № 56)

Оберіг, 2009

100 %


10 клас

-

-

-

11 клас

Назаренко Н.В., Ковальова І.О., Тулинова В.А., Мерзлікіна М.М. Художня культура (рівень стандарту) (Наказ МОН від 16.03.2011 № 235)

Оберіг, 2009

100 %


У школі працює учитель предмета «Художня культура»: Мартинова Л.Б., категорія спеціаліст, педагогічний стаж роботи 23 роки.

Уроки проводяться відповідно до навчального плану. Вивчення програмного матеріалу здійснюється за допомогою теоретичних і практичних занять. На практичних заняттях учитель використовує таблиці, ілюстрації. Проводиться позакласна робота.

ІV. Упровадження інноваційних технологій , виконання вимог до сучасного уроку.

В процесі перевірки було відвідано 9 уроків, вивчено документацію та стан матеріально-технічного забезпечення, проведено співбесіди з вчителем. Аналіз стану викладання предмета «Художня культура» підтверджує, що програма з предмета, заходи з художньо-естетичного виховання в основному виконуються.

Заняття проводяться в класних кімнатах та кабінеті 7 класу. Вчитель і учні дотримуються правил ТБ під час проведення занять.

Учитель знає та розуміє основні вимоги навчальної програми, ознайомлена із методичними рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному році.

Відповідно до діючої програми складено календарне планування з урахуванням виділеної кількості годин. Аналіз поурочних планів та відвіданих уроків підтвердили підготовку вчителя на достатньоному рівні.

Стосунки між учнями та викладачем предмета «Художня культура» доброзичливі, товариські. У процесі вивчення нового матеріалу, закріплення та перевірки засвоєння його учнями реалізуються принципи навчання: доступності, проблемності, зв'язок навчання з життям, диференціації; застосовуються методи демонстрації, діалогічний, інформаційно-повідомлюючий, пояснювальний. Простежується система роботи щодо виділення зі змісту виучуваного матеріалу найголовнішого. На різних етапах уроку використовується наочність: таблиці, малюнки, презентації.

Робочі зошити учнів є конспектом і джерелом підготовки до уроків контролю знань, за записами в них простежуються робота із систематизації та узагальнення виучуваного матеріалу, виділення головного.

В учнів на середньому, достатньому і високому рівнях сформовані знання, уміння і навички щодо предмету.

У роботі вчитель впроваджує технології традиційного, особистісно орієнтованого, інтерактивного, розвитку критичного мислення, ігрові технології, інформаційно-комунікаційні технології. Педагог намагається дотримуватись вимог до створення ефективного уроку: забезпечувати належні умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, нахилів, потреб, впровадження міжпредметних зв’язків, здійснює зв’язок з раніше вивченими знаннями й уміннями, проводять мотивацію навчальної діяльності, внутрішньо предметний моніторинг, дотримується логічності й емоційності усіх етапів навчально-виховної діяльності, працює над формуванням практично необхідних знань, умінь, навичок, раціональних прийомів мислення і діяльності, потреби постійно поповнювати свої знання і працює над плануванням кожного уроку.

9 клас 02.11.2012

Тема уроку: «Музично-театральні жанри (опера, балет, оперета, мюзикл», ставила за мету ознайомити учнів різними видами музично-театральної музики, розвивати вміння їх аналізувати, виховувати емоційну чутливість до творів різних видів мистецтв. За типом урок комбінований, відповідно дібрана структура уроку.

9 клас 09.11.2012

Тема уроку: «Напрями музики масових жанрів», ставила за мету ознайомити учнів з напрямками музики масових жанрів (джаз, діско, поп, рок), розвивати вміння їх аналізувати, виховувати інтерес до предмета. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Значна увага приділена індивідуальній роботі з учнями (Мигалевич Н., Клітка А.). На уроці використано методи робота з підручником, тренувальних вправ, бесіди, впроваджено принципи індивідуалізації, диференціації, ігрові, особистісно-орієнтовані, здоров’язберігаючі технології, ІКТ.

9 клас 16.11.2012

Тема уроку: «Основні елементи художньо-образної мови театрального мистецтва. Театральні професії», ставила за мету розглянути основні елементи художньо-образної мови театрально мистецтва, розкрити особливості театрального мистецтва, розглянути види театральних професій, виховувати інтерес до предмета. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Значна увага на уроці була приділена формуванню практичних навичок: тренувальні вправи, взаємоперевірка. Учні самостійно за підручником опрацьовували теоретичний матеріал. Організовано індивідуальну роботу із здібною ученицею Савченко М., домашнє завдання диференційоване.

9 клас 23.11.2012

Тема уроку: «Хореографія – вид сценічного мистецтва», ставила за мету навчити учнів відрізняти хореографію від інших видів сценічного мистецтва, розвивати естетичний смак, виховувати почуття прекрасного, інтерес до мистецтва танцю. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Учитель використовував метод роботи з підручником, бесіди, тренувальні вправи, групову форму роботи.

9 клас 30.11.2012

Тема уроку: «Екранні мистецтва: кіно, відео», ставила за мету навчити аналізувати художній зміст фільмів, розвивати естетичний смак, виховувати почуття прекрасного, інтерес до мистецтва кіно. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. На уроці використано методи робота з підручником, тренувальних вправ, бесіди, впроваджено принципи індивідуалізації, диференціації, ігрові, особистісно-орієнтовані, здоров’язберігаючі технології, ІКТ.

10 клас 06.11.2012

Тема уроку: «Художня культура козацької доби», ставила за мету ознайомити учнів з особливостями ставлення національних рис в українському мистецтві, розвивати естетичні смаки учнів, виховувати почуття прекрасного, національної гідності. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Учитель використовував метод роботи з ілюстраціями, бесіди, групову форму роботи, ІКТ.

10 клас 20.11.2012

Тема уроку: «Стиль бароко в українському мистецтві. Будівництво в Києві, на Тернопільщині, Черкащині, Полтавщині», ставила за мету навчити учнів відрізняти стиль бароко в українському мистецтві, розвивати естетичні смаки, виховувати почуття прекрасного та почуття української гідності. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Учитель використовував картки, тести, ілюстрації.. Учні самостійно за картками опрацьовували теоретичний матеріал. Організовано індивідуальну роботу із здібним учнем Свинцицьким Е., домашнє завдання диференційоване.

11 клас 13.11.2012

Тема уроку: «Англійський сад – нове слово в європейській парковій культурі Німецький модерн», ставила за мету ознайомити учнів з європеською парковою скульптурою на основі англійського саду, розвивати естетичний смак, виховувати інтерес до світового митсецтва. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Значна увага на уроці була приділена формуванню практичних навичок: тренувальні вправи, взаємоперевірка. Учні самостійно за підручником опрацьовували теоретичний матеріал. Організовано індивідуальну роботу із здібними учнями, домашнє завдання диференційоване.

11 клас 27.11.2012

Тема уроку: «Голанський живопис 17 сторіччя. «Великі голанці», ставила за мету навчити учнів визначати особливості творчості художників Голландії, розвивати художні засоби виразності, висловлювати власну думку, виховувати почуття прекрасного, інтерес до спілкування з мистецтвом. За типом урок формування нових понять і знань, відповідно дібрана структура уроку. Значна увага на уроці була приділена формуванню практичних навичок: тренувальні вправи, взаємоперевірка. Учні самостійно за підручником опрацьовували теоретичний матеріал. Організовано індивідуальну роботу із здібними учнями, домашнє завдання диференційоване.

Учитель володіє комп’ютером , впроваджує інформаційно-комунікаційні технології, проводить уроки з використанням ІКТ, але не систематично у зв’язку з обмеженою кількістю ПК і зайнятістю кабінету. Учитель на уроках використовує тестові завдання, залучає дітей до роботи в позанавчальний час в мережі Internet : підготовки до конкурсів, виконанню тестових завдань.

V. Матеріально-технічна база предметних кабінетів

Навчально-методичне забезпечення складається з навчальних програм, підручників. Базовими кабінетами у школі для проведення уроків з предмету Художня культура є кабінет 7 класу та класні кімнати.

Враховуючи вище зазначене
НАКАЗУЮ:

 1. Учителю Мартиновій Л.Б..

  1. Продовжити роботу щодо виконання інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо вивчення цих предметів.

Постійно

  1. Продовжити роботу щодо добору додаткової методичної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Постійно

  1. Продовжити роботу щодо виконання вимог до сучасного уроку, впровадження інноваційних технологій навчання.

Постійно

  1. Працювати над підвищенням власного науково-методичного рівня, самоосвітою.

Постійно

  1. Працювати над поповненням навчально-методичної бази, систематизацією методичних, дидактичних матеріалів.

Постійно

  1. Продовжити роботу зі здібними та обдарованими учнями, їх якісної підготовки до участі в змаганнях, конкурсах.

Упродовж навчального року

  1. Систематизувати методичні матеріали до проведення уроків у 9-11-х класах.

До 03.01.2013

 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи


Директор школи В.Наговіцина


З наказом ознайомлено:


 1. ____________ Малікова О.С.

 2. ___________ Мартинова Л.Б.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів Вступ
Навчальною програмою передбачено, що оцінювання школярів відбувається за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з історії....

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

«про результати районних моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень з іноземних мов»

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів...
Формування життєвих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час

Віртуальна подорож на острів Хортицю та Запоріжську січ
Обладнання: Федун С.І., Чорний О. В. «Навчально-методичний кейс з художньої культури для 10 класу», Кондратюк Н. В., Санеєва Г.І....

Інструктивно-методичні матеріали щодо вивчення навчальних предметів Початкові класи
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Проблема контролю, перевірки навчальних досягнень учнів посідає важливе...
Проблема контролю, перевірки навчальних досягнень учнів посідає важливе місце в освітньому процесі. Уміло організований контроль,...

Про результати моніторингу участі випускників школи в зовнішньому...
У 2013 році, як І в попередні роки, процес зовнішнього незалежного оцінювання для випускників став значним етапом освітньої діяльності,...

Довідка про результати здійснення експертизи організованого
Перевірка здійснювалась шляхом вивчення документації, співбесіди з адміністрацією закладів, відвідування державної підсумкової атестації...

Рішення 12. 03. 2014 №1/3
Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії у навчальних закладах районуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка