Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Завдання для контрольної роботи №3

Завдання для контрольної роботи №3

Завдання для контрольної роботи № 3Контрольна робота № 3 виконується в 6 семестрі з метою закріплення відомостей з термінознавства та термінографії, які студенти отримали внаслідок вивчення Модуля № 3. ЇЇ завдання: 1) поглибити теоретичні відомості про термінознавство й термінографію; склад, загальні закономірності становлення та розвитку галузевих терміносистем; основні ознаки термінів, їхню відмінність від загальновживаних слів, номенклатурних найменувань і професіоналізмів; походження національної термінології, способи творення термінів, особливості нормування цієї групи лексичних одиниць; 2) удосконалити в студентів уміння і навички працювати зі словниками; віднаходити у текстах лексичні одиниці, які не відповідають законам функціонування сучасної української літературної мови.

Цим завданням підпорядковані запропоновані варіанти КР, кожен з яких розрахований тільки на одного студента. КР складається з одного теоретичного питання та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому вигляді. Обсяг – 15 сторінок машинописного тексту при друкуванні 14-м шрифтом через 1,5 інтервала. Варіанти розподіляють за списком групи.
ВАРІАНТ 1

1. Становлення і розвиток наукового стилю сучасної української літературної мови.

2. Практичне завдання.

2.1. Зіставте стильові та мовні особливості власне наукового й науково-популярного текстів (на вибір). Подайте зразки текстів зазначених підстилів наукового стилю, укажіть їхні спільні та відмінні ознаки.

2.2. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць1: пілот, дельтаплан, підприємець, автобіографія.

2.3. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть та випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.4. Перекладіть та з’ясуйте, до якого роду належать подані іменники в українській та російській мовах.

Поступ, летопись, живопись, путь, полынь, продажа, посуда, ярмарка, тополь, президиум, филиал, надпись, Сибирь, степь, степень.

2.5. Перекладіть з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.


ВАРІАНТ 2

1. Загальна характеристика наукового стилю, його вживання в професійному спілкуванні.

2. Практичне завдання.

2.1. Складіть порівняльну таблицю, де укажіть спільні та відмінні риси в структурі та змістовому наповненні бакалаврської, дипломної та магістерської робіт.

2.2. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: крило, журавель, місток, сорочка, гніздо.

2.3. Випишіть із літератури вашого фаху 5 складносурядних речень. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть та випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.4. Правильно оформіть список використаної літератури:

1) Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навч. посіб., К, Вища шк, 2007, 435 С ;

2) Бондар Н.Б. Способи і методи структурації термінологічної лексики у книзі «Теорія та прагматика термінологічної лексики», К, 1991, с 42 - 51;

3) Селігей П. О. Науковий стиль української мови: ресурси оновлення, Мовознавство, 2006, № 2, 3, с.174 – 185 ;

4) Інж. Тадей Секунда Принципи складання української технічної термінології, Вісник, 1930, вип.ІІ, с.11-21 ;

5) Голоскевич Г. Правописний словник (за нормами українського правопису Всеукраїнської Академії Наук), Х, 1929, вид.12, Наукове тов-во ім. Шевченка. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто; Львів, 1994, 460 С ;

6) Універсальний довідник-практикум з ділових паперів, С. П. Бибик, І. Л. Михно, Л. О. Пустовіт, Г. М. Сюта, К, Довіра, 1999, 507 С.

2.5. Перекладіть з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 3

1. Підстилі та основні жанри наукового стилю.

2. Практичне завдання.

2.1. У нижчеподаному словниковому диктанті військових термінів2 випишіть абсолютні синоніми. Які з них витворені за російськими моделями шляхом калькування чи транслітерації? Прокоментуйте.

Виряд, командуючий, снаряд, замок, холостий патрон, згинаючий, роззброєний, стискальний, згинальний, марширувати, капітан, батальйон, сотник, хрестатий, круглястий, курінь, маршувати, командувач, колоподібний, сотня, січна зброя, рядовик, рота, башмак, рядовий, сліпий набій, черевик (гальмівний), стрільно, затвор, хрестовидний, обеззброєний, екіпіровка, холодна зброя.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 складнопідрядних речень. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть. Випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць: авіація, аеродром, бартер, договір (вправу виконувати за зразком покликання до вправи 2.2. варіанта 1).

2.4. Запишіть правильно слова (орфограма: “Правопис складних слів”).

Літако виліт, літако будування, літак амфібія, пів Луцька, пів Тиси, пів інституту, пів НАУ, не Україна, альфа вершина, альфа трон, пів оборот, пів діаметр, пасажиро кілометр, напів правда, полу мисок, плането знавство, плоско опуклий, спец процесор, анти гравітація, рідинно повітряний, пів Ірландії, не Дніпро, не європейський, напів ясно, пів ятера, “Самсунг” комп’ютер, сельсин давач, гідро мотор, динамо машина, сонячно планетний, постійно замкнений, блок апарат, само гальмування, термо пара, звуко проникний, авіа десант, прото сонце, стоп кран, альфа випромінювання, свіп генератор, людино година, інженер механік, “Форд” машина, “Тигролови” книжка, статистико економічний, І. Багряний письменник, сік “Мрія”, цукерки “Чарівниця”, чарівниця сусідка, актриса Лариса, трудівник чоловік, юнак силач.

2.5. Перекладіть з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 4

1. Особливості та структура наукового тексту. Етапи опрацювання наукового тексту.

2. Практичне завдання.

2.1. Зверніть увагу на оформлення титульної сторінки дипломної роботи. Наскільки вона інформативна? Чи досконала з мовностилістичного погляду? Подайте правильний варіант.

Міністерство освіти і науки України

Національний Авіаційний Університет

Дипломна роботи

Видавництво “Наукова думка” і багатотомні книжкові видання: перспективи

Виконавець:

студентка 504 групи ФМЛ

Вільна Оксана

Київ 2013

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень зі вставними словами (словосполученнями). Терміни – лексичні одиниці, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та з’ясуйте етимологію лексичних одиниць: аеропорт, бізнесмен, професіонал, доручення (вправу виконувати за зразком покликання до вправи 2.2. варіанта 1).

2.4. Матеріал на повторення. Поставте іменники у формі родового відмінка однини

Чартер, ансамбль, політ, плащ, чемпіон, центроплан, маршрут, малюнок, замок, очерет, тесляр, студент, парашут, завод, молочай, льотчик, фунт, вид, трикутник, атом, курінь, біль, синтез, дельтаплан, комітет, вальс, блок, Ніл, випадок, займенник, конус, чисельник, Дністер, Псков, Кривий Ріг, Луцьк, ведмідь, млин, метрополітен, граніт, склад, листопад, мед, Пирятин, мільярд, турбогенератор, апарат.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими

словниками.

.

ВАРІАНТ 5

1. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань, цитувань у науковому тексті.

2. Практичне завдання.

2.1. Напишіть зв’язні тексти (обсягом 5-7 речень) на тему: «Українська мова: шлях з минулого в майбутнє», які б репрезентували мовні особливості трьох стилів: наукового, художнього й публіцистичного. Складіть порівняльну таблицю, де укажіть своєрідність мови кожного зі стилів.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з відокремленими означеннями. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: баран, козел, бик, ніс, голова, жало.

2.4. Матеріал на повторення (орфограма: “Зміни приголосних при словотворенні”). Від поданих нижче іменників утворіть прикметники та іменники із суфіксами -ський, -цький, -зький, -зтво, -цтво, -ство.

Нью-Йорк, ткач, Лейпциг, Оренбург, Цюрих, Дрогобич, Рига, Острог, молодець, жебрак, киргиз, Збараж, Кременчук, купець, Буг, Абхазія, Тбілісі, Калуш, Калуга, Владивосток, Сиваш, завод, Канада, турист, Каракалпакія, заступник, Овруч, Ірак, Ужгород, Гадяч, Ніцца, Марокко, Новобіличі, завод, казах, Миргород, Гонконґ, заступник, агент, Каракалпакія.

2.5. Перекладіть з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 6

1. Правила оформлення рефератів, курсових та дипломних робіт.

2. Практичне завдання.

2.1. Проаналізуйте статтю, подану у фаховому виданні (на вибір) за планом:

  • тема;

  • мета і завдання автора;

  • узгодженість назви статті з основним змістом;

  • композиція статті, висновки;

  • доречність застосування мовних засобів.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень із прикладками, зокрема й з відокремленими. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть та випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадку, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: пояс, рукав, сорочка, шапка, мантія.

2.4. До якого стилю (підстилю) належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

Українська мова, як було сказано, належить до індоєвропейської мовної сім’ї. Причому, на думку більшості вчених, Україна, зокрема її південь, є й прабатьківщиною індоєвропейської мови. “Різні міркування (прямих свідчень немає) дають змогу припускати, що найдавніша індоєвропейська мова формувалася у степових і лісостепових областях між Волгою і Дунаєм”, – підсумовує Ф. Філін висновки багатьох мовознавців.

Так от, коли українську мову зіставляти з найдавнішими індоєвропейськими мовами, зокрема з латинською, впадає в очі, так би мовити, “архаїчність”, тобто наявність у ній великої кількості прадавніх, індоєвропейських елементів, більше, мабуть, ніж у будь-якій іншій із сучасних мов цієї сім’ї. Це може свідчити тільки про те, що сучасна українська мова як така почала формуватися ще в доісторичні часи (За І. Ющуком).

2.5. Матеріал на потворення (орфограма: “Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження”). Наведені слова запишіть українською мовою. Згрупуйте їх у дві ко­лонки: у першу занесіть слова з подвоєнням літер, у другу – без подвоєння. Виділені слова введіть у речення.

Аккредитив, аккуратный, аккумулятор, аллегретто, анналы, аннотация, Апеннины, Аполлинарий, аппетит, апелляция, аппликация, аббревиатура, аккомодация, аккорд, Аккра, апробация, либретто, параллель, миссия, иммунитет, корректор, территориальный, коллега, привилегированный, оппонент, панно, атташе, ассистет, ассортимент, аттестация, баллон, барокко, бацилла, комментарий, конгресс, имитация, дискуссия, кассета, корригировать, пресс-конференция, шасси, прогрессивный, пресса, интермеццо, коммутатор, компромисс.


ВАРІАНТ 7

1. Структурно-смислові компоненти наукових текстів. Опрацювання наукових текстів.

2. Практичне завдання.

2.1. Нижчеподані хімічні терміни створено в 20-х роках ХХ ст. (у дужках подано хімічні терміни, які функціонують сьогодні). Як ви гадаєте, чи варто такі терміни актуалізувати? Свою думку обґрунтуйте3.

Яблучник (яблучний сік), порічняк (смородиновий сік), грушняк (грушевий сік), етиловий ефір мурашиної кислоти (етильовий муравлян), етиловий ефір азотної кислоти (етиловий азотан), етиловий ефір масляної кислоти (етиловий маслян).

2.2. Правильно оформіть список використаної літератури:

1) Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус, Чернівці, Рута, 1998, 207 С.

2) Головатий С. Проблеми організації та забезпечення галузевих норм у кодекси, «Стан кодифікаційного процесу в Україні: системність, пріоритети, уніфікація», Тези, К, 1995, с 9-11.

3) Русанівський В.М. Культура і мова, Мовознавство, 1979, №6, с.3-9.

4) Енциклопедія українознавства. Загальна частина: Перевидання в Україні, НАН України, Інститут укр. археографії, Репр. відтворення вид. 1949р, К, 1995, Т.1, 400С.

5) Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Док. і матеріали, Упорядник Л. Масенко та ін., вид. дім “Києво-Могилянська акад.”, 2005, 399 С.

6) Реформатский А. А. Что такое термин и термінологія, Вопросы терминологии, М, Из-во АН СССР, 1961, с.46-55.

2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць: політ, навігація, підприємництво, заява (вправу виконувати за зразком покликання до вправи 2.2. варіанта 1).

2.4. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

Українська мова, як було сказано, належить до індоєвропейської мовної сім’ї. Причому, на думку більшості вчених, Україна, зокрема її південь, є й прабатьківщиною індоєвропейської мови. “Різні міркування (прямих свідчень немає) дають змогу припускати, що найдавніша індоєвропейська мова формувалася у степових і лісостепових областях між Волгою і Дунаєм”, – підсумовує Ф. Філін висновки багатьох мовознавців.

Так от, коли українську мову зіставляти з найдавнішими індоєвропейськими мовами, зокрема з латинською, впадає в очі, так би мовити, “архаїчність”, тобто наявність у ній великої кількості прадавніх, індоєвропейських елементів, більше, мабуть, ніж у будь-якій іншій із сучасних мов цієї сім’ї. Це може свідчити тільки про те, що сучасна українська мова як така почала формуватися ще в доісторичні часи (За І. Ющуком).

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 8

1. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань, цитувань

2. Практичне завдання.

2.1. У таблиці віддзеркалюється вплив російської мови на українську термінологію водного господарства. Прокоментуйте кожний окремий випадок.

Українські терміни, запро-поновані в 20-і роки ХХ ст..

У 30-і роки змінені під впливом російської мови

Землечерпниця

Землечерпалка

Угин (вниз)

Згин

Капотіння

Капіж

Краплинець

Крапельник

Віялуватий

Віялоподібний

Дерняр

Дернокладчик

Артезійський

Артезіанський

Гідрометричний млинок

Гідрометрична вертушка

Водовідбирання

Водозабір

2.2. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: гніздо, голка, ківш, чаша, ланцюг.

2.3. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з відокремленими додатками. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.4. Правильно оформіть список використаної літератури:

1) Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови, Підручник, К, навч. книга-Богдан, 2000, 246 С.

2) Воробйова С.А., Молодід Т.К. Українська соціально-економічна термінологія радянської доби в журналі «Мовознавство», 1971, №2, с.14-22.

3) Наконечна Г.В. Формування і розвиток української хімічної термінології, Дис. … канд. філол. наук, К, 1993, 189 С.

4) Рицар Богдан Проблеми української науково-технічної термінології у збірнику наукових праць “Українська термінологія і сучасність”, Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової термінології, Л, 1997, с. 56-59

5) Караванський С. Практичний словник синонімів української мови, К, Кобза, 1993, 472 С.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.


ВАРІАНТ 9

1. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

2. Практичне завдання.

2.1. Напишіть рецензію на наукову доповідь з урахуванням таких ознак мовлення: виразне – монотонне, вільне – скуте, легке – складне для сприйняття, інформативно насичене – ненасичене, переконливе – непереконливе, використано паралінгвістичні (невербальні) засоби – не використано.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з відокремленими обставинами. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць: авіація, капітал, інвестиція, телеграма (вправу виконувати за зразком кликання до вправи 2.2. варіанта 1.

2.4. Матеріал на повторення (орфограми: «Правопис з – зі – с, у – в»). Напишіть правильно.

...формувати, ро…формувати, бе…славний, бе…коштовний, ...куштувати, ...купити, ро…купити, ...платити, …плести, …топтати, …ховати, …рвати, …гріти, ...щулитися. …гнилий, …ламатися, …житися, ...чистити, ...плести, ро…плести, чере…мужжя, ...толочити, бе…фокусний, …прілий, …користатися, глянув ...гору, подивився ...гору, наш ...читель – наші ...чителі, працюють ...день – працюємо ...день, ліс ... поле – поле ... ліс, дощ ... де – дощ не ...де, свої ... чужі, війна ... мир, події ... світі, сказано ... зверненні, будівля ... дворі, досягнення ... сфері політики, був ... Умані, острів ... океані, вата ... йод, груші ... яблуні, злагода ... єдність.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 10

1. Історія становлення української термінології.

2. Практичне завдання

2.1. Підготуйте план наукового виступу на одну із тем:

1) «Точно використовуйте слово, і ви позбавите світ від половини непорозумінь» (Р. Декарт);

2) «Час – найкращий цінитель наукових праць» (Л. Пастер);

3) «Слово володіє магічним даром відкривати людині саму себе в слові» (М. Жулинський);

4) «Мова – відкрита система, що піддається впливам і сама впливає» (Т. Панько).

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з уточнювальними членами речення. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: берег, гирло, земля, ліс, основа.

2.4. До запозичень із довідки доберіть українські відповідники. Виберіть п’ять з них і складіть науковий текст.

Гетерогенний, демілітаризація, дескриптивний, детермінувати, компаративний, еквівалент, конденсувати, рафінований, секундарний, ліміт, симптом, пролонгація, прерогатива, превалювати, акумулювати, адекватний, індиферентний, радикальний, превентивний.

Довідка. Спричиняти, порівняльний, відповідник, згущувати, ущільнювати, різнорідний, роззброєння, обмеження, ознака, продовження, переважати, збирати, нагромаджувати, накопичувати, рівний, відповідний, тотожний, байдужий, неактивний, докорінний, запобіжний, різнорідний, описовий, визначати, зумовлювати, очищений, вторинний.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.


ВАРІАНТ 11

1. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія. Професіоналізми та номенклатурні назви.

2. Практичне завдання.

2.1. Як ваду української термінології в 30-і роки ХХ ст. було розцінено послідовне уникнення термінологічної багатозначності. Унаслідок цього, зокрема, замість п’яти українських термінів на позначення чотирьох гідромеліоративних понять, які російською передавав термин отлив («отливание воды из котлована» – відливання; «отмет водосточной трубы» - відринвок, відлив, морс. відплив; «под краном» - зливальниця), з’явився один, але чотирьохзначний відплив. Українські терміни водойма «природний водний об’єкт» і сточище «територія, з якої стікає вода в річку» замінив багатозначний термін басейн. Як ви гадаєте, чи виправдана така заміна?

Прокоментуйте:

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 складнопідрядних речень з кількома підрядними. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть. Випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць: літак, контракт, спортсмен, економіка (вправу виконувати за зразком покликання до вправи 2.2. варіанта 1).

2.4. Запишіть власні назви українською мовою. Ефимов, Савельев, Евгеньев, Дернов, Благоев, Литвинов, Лукьянов, Сухарев, Давыдов, Демьянов, Лучанинов, Георгиев, Рошин, Марцинкевич, Теркин, Шимчак, Гушин, Слепцов, Муромцев, Астафьев, Звягинцев, Светлов, Белов, Столетов, Кожицкий, Миклошич, Душин, Лисицын, Караджич, Ветчинов, Малицын, Смирнов, Муравьево, Березники, Яковлев, Лиходеев.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словникам


ВАРІАНТ 12

1. Способи творення термінів. Проблеми сучасного термінознавства.

2. Практичне завдання.

2.1. Укладіть таблицю на тему: “Наукова стаття й науковий виступ: спільне та відмінне”.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з однорідними додатками. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць: скафандр, телеграма, сфера, менеджер (вправу виконувати за зразком покликання до вправи 2.2. варіанта 1).

2.4. Матеріал на повторення. Перекладіть та запишіть цифри й формулювання завдань з математики українською мовою.

К 5 прибавить 17 (равняется 22); от 22 отнять 16; сложить 55 и 97; разделить 168 на 14; умножить 5 на 5, 6 на 7, 7 на 9; как называется цифра с 5 нолями?

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.


ВАРІАНТ 13

1. Термінологічні словники.2. Практичне завдання.2.1. Проаналізуйте одну із доповідей наукової конференції (на вибір) з погляду методології, концепції, мети, завдань, новизни, актуальності, висновків

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з одноріднимиозначеннями. Терміни – слова або словосполучення, які називають науковіпоняття галузі знань вашого фаху, підкресліть, випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Використовуючи етимологічний і термінологічний словники, дайте сучасне визначення та поясніть етимологію лексичних одиниць: аеродром, спосіб, протокол, банкрут (вправу виконувати за зразком покликання до вправи 2.2. варіанта 1).

2.4. Матеріал на повторення. Провідміняйте подані числівники.Сорок чотири, сто дев’яносто шість, п’ятсот п’ятдесят сім.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 14

1. Основні комунікативні ознаки культури мовлення.

2. Практичне завдання

2.1. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з однорідними підметами. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань Вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.2. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: пелюстка, гілка, груша, плід, стебло, яблуко, ячмінь.

2.4. Матеріал на повторення (орфограма: “Правопис великої літери”). Напишіть, де потрібно, слова з великої літери.

Комітет по використанню повітряного простору України, українська державна програма безпеки цивільної авіації, семилітня війна, розподіл вейбулла, повітряний кодекс України, світова війна, перша світова війна, міністерство оборони України, велика вітчизняна війна, християнство, авіаційна організація, християнська доба, троянда марія-луїза, національний авіаційний університет, яблуня китайка золота рання, картопля чарівниця, військово-повітряні сили, тюльпан чорний принц, вино перлина степу, автомобіль чайка, автомобіль тойота, укрінформ, райвиконком, болонка, орден знак пошани, медаль золота зірка, орден вітчизняної війни, орден трудової слави, страховий фонд безпеки авіації України.

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 15

1. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації та їхнє мовне оформлення.

2. Практичне завдання

2.1. Укладіть таблицю, де подайте порівняльну характеристику дискусії, дебату, диспуту.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень з одним головним членом. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Скориставшись етимологічним словником, випишіть походження слів: аеростат, авіація, пілот, дельтаплан, автобіографія, резюме.

2.4. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання. У перших двох реченнях визначте частиномовну належність кожного слова.

Гідне місце України серед авіаційних держав зумовлено давніми традиціями літакобудування. Якщо заглянути в сиву давнину, то, мабуть, одна з перших згадок про прилад, який тримається в повітрі й був важчий за нього, є в рукописі з Рум’янцевського зібрання. Він датується 907 роком. Тоді Олег – князь Новгородський і Київський – здійснив похід на Візантію, до Царгорода. Щоб узяти місто, спорудив повітряні паперові змії, що нагадували коней і людей, озброєних і позолочених, і пускав їх на місто. Це викликало велике сум’яття… . Повітряні змії використовувалися і пізніше для різних потреб – від розваг до досліджень атмосфери. Так, у 1897 р. в Миколаївській головній обсерваторії запускали зміїв для визначення висоти хмар. Від перших спроб наших пращурів освоїти повітряний простір до польотів на аеропланах пройшло майже тисячу років. Серед випускників першої пілотної школи у Франції було сім вихідців з України. Саме вони проклали наші стежки в небо (За М. Головком).

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 16

1. Словники у професійному мовленні. Типи словників. Роль словників у підвищенні культури мови.
2. Практичне завдання.

2.1. Випишіть по три статті з різних типів словників – перекладного, тлумачного, словника синонімів та паронімів. Зазначте мету укладання цих лексикографічних праць.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 речень, у яких між підметом і присудком ставиться тире. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть і випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: колиска, крило, промінь, зерно, лопатка.

2.4. Правильно оформіть список використаної літератури:

1) Д’яков А. С., Кияк Т.Р., Куделько З.Б. у книзі «Основи термінотворення. Семантичні та соціолінґвістичні аспекти», К, «КМ Academia», 2000, 216 С.

2) Гладкий М. Лексика наших газет, Червона преса, №6, 1927, с. 20-24.

3) Культура української мови, Довідник, за ред. В. М. Русанівського, К, «Либідь», 1990, 302 с.

4) Кияк Т.Р. Прагматичні аспекти стандартизації української термінології, Мовознавство, 1993, №1, с.35-36.

5) Коломієць Л.І. Мова українських грамот ХІУст. (деякі особливості), Дис. … канд. філол. наук, Х, 1953, 343 С.

6) Карачун В.Я.Орфографічний словник наукових і.технічних термінів, К,Криниця,1999,524 С

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.

.

ВАРІАНТ 17

1. Загальна характеристика наукового стилю, його вживання у професійному спілкуванні.

2. Практичне завдання.

2.1. Проаналізуйте статтю, подану у фаховому журналі (на вибір) за планом: тема; мета і завдання автора; узгодженість назви статті з основним змістом; композиція статті, висновки; доречність застосування мовних засобів.

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 складносурядних речень. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть. Випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. Випишіть терміни, що вживаються в текстах вашої спеціальності, із такими суфіксами: -ення, -іння, -ість, -изм, -ізм (по 5 прикладів із кожним суфіксом).

2.4. Матеріал на повторення (орфограма: “Правопис суфіксів”). Поставте іменники в орудному відмінку. Поясніть наявність або відсутність подвоєних літер.

Ескадрилья, Білорусь, благодать, бистрінь, в’язкість, вуаль, волость, Волинь, вогкість, вісь, вічність, відсіч, відстань, відповідь, гусінь, гордість, глибінь, глибочінь, гладь, глазур, гать, гастроль, груди, ґречність, Горинь, галузь, газель, дуель, домовленість, даль, дань, дальність, далеч, далечінь, кліть, клітка, кість, кір, біль, кисть, Керч, зустріч, купіль, картеч, каламуть, Казань, ймовірність, істотність, знать, злість, зелень, здобич, здібність, заповідь, заповіт, заздрість, загибель, заводь, завзятість, скатерть, жовч, жирність, жерсть, єресь, єдність,

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними словниками. російсько-українськими словниками.

ВАРІАНТ 18

1. Мовний етикет. Стандартні етикетні ситуації та їхнє мовне оформлення.

2. Практичне завдання

2.1. У словниковому диктанті подано приклади бібліотечних термінів. Поміркуйте, чи доцільною є заміна українських терміносполучень на іншомовні терміни-однослови. Чому4?

Бібліографічна рідкість (раритет), посторінковий заголовок (колонтитул), старокнижник (букініст).

2.2. Випишіть із літератури вашого фаху 5 складнопідрядних речень. Терміни – слова або словосполучення, які називають наукові поняття галузі знань вашого фаху, підкресліть. Випишіть із термінологічного словника їхні дефініції.

2.3. З поданими словами складіть словосполучення, щоб, в одному випадкові, назване слово було терміном, а в іншому, – загальновживаним словом: човен, лапа, промінь, коліно, іскра.

2.4. До якого стилю належить поданий нижче текст? Назвіть його основні ознаки, мовні засоби та сферу використання.

Як вважає більшість славістів, епіцентром поширення слов’янських мов була Україна. “Те, що слов’янська прабатьківщина була між Карпатами, Придніпров’ям (заходячи далеко на лівий берег Дніпра) і Пінськими болотами, на території, де з найдавніших часів панує чисто слов’янська топоніміка, є в наш час загальновизнаним”, – стверджує російський мовознавець В. Кипарський. “Найвірогіднішою, на наш погляд, є гіпотеза про середньодніпровську-західнобузьку прабатьківщину слов’ян”, – уточнює інший російський мовознавець Ф. Філін. Це дає підстави припускати, що сучасна українська мова як автохтонна, найбільшою мірою і в найбільш чистому вигляді успадкувала ту мову, яка лягла в основу всіх слов’янських мов (За І. Ющуком).

2.5. Перекласти з російської мови на українську одну сторінку наукового тексту за обраною спеціальністю (будь-яку, на вибір). Користуйтеся перекладними російсько-українськими словниками.1 Цю вправу виконувати за таким зразком: корупція – підкуп посадової особи (сучасне термінологічне значення) [5, с.94], походить від лат. corruptio “підкуп; занепад; корупція; розклад”, пов’язаного з дієсловом corrumpo “псую, пошкоджую, розладную; зваблюю, розбещую”, утвореним з преф. co (n)- (cor) “з” і дієслова rumpo (rumpere) “розбиваю, ламаю, руйную” (Етимологічний словник української мови.– К.: Наукова думка, 1989. – Т.3.– С.45).

2 У словникову диктанті подано лексичні одиниці, що, з одного боку, були запропоновані для вживання в 20-х роках ХХ ст., а з іншого, які були змінені під впливом російської мови в 30-х роках ХХ ст.

3 Щоб правильно відповісти на це запитання, варто з’ясувати, які вимоги ставить сучасна наука до “ідеального терміна”. Яка ознака термінів (короткість чи багатокомпонентність) вважається вадою терміна?

4 Для того, щоб правильно відповісти на поставлене запитання, варто з’ясувати, яким термінам – коротким чи багатокомпонентним – надається перевага в термінографії та термінознавстві.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Домашнє завдання
Повторити теоретичний матеріал про сср, підготуватись до тематичної контрольної роботи

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів...
Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету. Протокол №6 від 20 червня 2007 р

Міністерство аграрної політики та продовольства України Відокремлений...
Правила для студентів, що виконують залікову роботу. Для виконання контрольної роботи дається 80 хвилин, варіант містить одне теоретичне...

Методичні рекомендації до написання контрольної роботи з предмету...
Короткіх В. О. викладач Аграрного коледжу управління І права Полтавської державної аграрної академії

Завдання для самостійної роботи (Синтаксис. Просте речення.)
Вправа Зробіть синтаксичний розбір речень за структурою І за метою висловлювання

Урок з медіакультури та української літератури Тема уроку
Обладнання: мультимедійна презентація, фрагменти відео, роздруковані завдання для роботи в групах

Література та тестові завдання для опанування
Філософії та соціології щодо проведення консультативної та інструктивної роботи зі студентами та забезпечення їх навчально-методичною...

Пояснювальна записка 4
Широкі можливості для розв’язку цього завдання надає фото, відеомистецтво, завдання яких для розвитку особистості учнів важко переоцінити,...

Завдання для проведення І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії
Завдання: переставити букви в наведених словах, ви отримаєте нові слова, відповідно до визначення

Підсумки роботи гімназії за 2013-2014 навчальний рік. Завдання на новий навчальний рік
України в галузі освіти й виховання, а саме на підвищення якості навчання, виховання та розвитку учнів; підтримку обдарованих дітей;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка