Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

П’ятихатської районної ради на 2014/2015 навчальний рік - Сторінка 2

П’ятихатської районної ради на 2014/2015 навчальний рік

Сторінка2/13
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

В 2014/2015 навчальному році діяльність методичної служби району буде спрямована на якісну та результативну реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст.,Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти», а також на реалізацію науково-методичного проекту “ Креативна освіта – шлях до розвитку інноваційної особистості ” та вирішення таких пріоритетних напрямків
у сфері дошкільної освіти:

1. Забезпечення права дитини дошкільного віку на здобуття безоплатної обов’язкової дошкільної освіти через різні організаційні форми, відновлення роботи груп та популяризації значущості дошкільної освіти для розвитку дитини.

2. Забезпечення наступності та узгодженості в роботі різних соціальних інституцій щодо 100% охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою.

3. Гармонізація взаємовідносин з сучасною сім’єю: гуманістично-комунікативний стиль спілкування.

4. Створення умов для зміцнення та відновлення фізичного, психологічного, соціального здоров’я дітей, всебічного розвитку їх сутнісних сил. Формування єдиного освітнього здоров’язберігаючого простору.

5. Формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості дошкільника засобами сучасних освітніх технологій.

6. Вдосконалення практики управління інноваційною діяльністю в ДНЗ.
у сфері загальної середньої та позашкільної освіти:

Забезпечити науково-методичний супровід щодо:

 • реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти» та створення єдиного інформаційно-освітнього простору району в умовах системних інноваційних змін;

 • запровадження сучасної системи моніторингу якості освіти, удосконалення роботи щодо покращення якості знань учнів, профільного навчання і зовнішнього незалежного оцінювання;

 • виховної, соціально-психологічної системи району;

 • євроінтеграційних процесів в навчально-виховній діяльності закладів освіти;

 • соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

 • оптимального використання прогресивних педагогічних технологій на основі активізації та інтенсифікації навчально-виховного процесу, ефективності управлінської діяльності;

 • інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливими потребами;

 • визначення фундаментальних основ викладання навчальних предметів;

 • створення системи громадського виховання учнівської молоді шляхом утвердження учнівського самоврядування, учнівських об`єднань різного спрямування як необхідної форми виховання свідомого патріота України;

 • роботи з творчо обдарованою молоддю;

 • розвитку творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, компетентності, духовності та відповідальності працівників освіти за результати своєї праці, удосконалення системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.

 • експериментальної та інноваційної діяльності закладів.


Розробити:

 • систему психолого-педагогічного супроводу допрофільної підготовки учнів 8-9 класів в умовах єдиного інформаційно-освітнього простору;

 • систему профорієнтаційної роботи на базі районного ЦУМу;

 • систему та науково-методичне забезпечення щодо впровадження інноваційних технологій навчання;

 • систему оптимального використання мультимедійних класів та засобів навчання;

 • систему координації самоосвіти керівників закладів освіти та методистів;

 • критерії оцінки внутрішкільної методичної роботи та запровадити захист планів методичної роботи заступниками директорів з навчально-виховної роботи.


Вдосконалити:

 • систему забезпечення учнів загальноосвітніх закладів необхідними підручниками, навчальними, варіативними та альтернативними посібниками, електронними засобами навчального призначення;

 • систему роботи в мережі Інтернет.


Здійснити:

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників та керівних кадрів у міжкурсовий період;

 • вивчення, узагальнення, пропаганду, поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду;

 • співпрацю з науковими установами та закладами освіти всіх рівнів;

 • інформаційно-видавничу діяльність через друк на різних рівнях видавничої діяльності, а також через Інтернет ресурси.

Головні напрями і актуальні складові методичної роботи згідно Положення про районний методичний кабінет відображені в структурі плану, в основу якого покладено структурно-функціональний підхід, що дає можливість вирішувати ряд важливих питань: планувати, виявляти проблеми, своєчасно їх усувати, здійснювати контроль та корекцію, аналізувати поточні та кінцеві результати, підводити підсумки, готувати звітні матеріали, вносити пропозиції тощо.

ВЕРЕСЕНЬ


Напрями діяльності РМК

Технології та форми організації методичної роботи

Терміни

Відповідальні

Контроль за інформаційним забезпеченням

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

6

І. Організаційно-методичне забезпечення.

1. Аналіз проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників за І півріччя 2014 року.

До 17.09.14.

Шеремет Т.А.

Контрольні таблиці.
2. Визначення посадових окладів кадрового складу методичного кабінету.

До 03.09.14.

Пономаренко Н.

Пугачова І.С.

Тарифікаційні списки.
3. Аналіз педкадрів за фахом. Створення банку даних педпрацівників району.

До 29.09.14.

Методисти,

Фасто Т.І.

База даних.
4. Поповнення банку даних про дітей і підлітків віком від 5 до 18 років з розумовими та фізичними вадами, які повинні навчатися та тих, які не можуть відвідувати школу.

До 24.09.14.

Мороз Н.О.

Банк даних.
5. Підготовка нагородних матеріалів до Дня працівника освіти.

До 09.09.14.

Фасто Т.І.

Наказ про нагородження.
6. Аналіз стану збереження, комплектування та забезпечення підручниками й навчальними посібниками учнів шкіл району.

Протягом місяця

Пінчук В.М.

1. Картотека фонду підручників ЗНЗ.

2. Заявка на підручники 2013/2014 н.р.
7. Зарахування школярів до ДВ МАН України.

До 25.09.14.

Шарій Н.М.

Списки претендентів МАН із шкіл.
8. Складання планів вивчення ПД на 2013/2014 н.р.

До 30.09.14.

Методисти.

Плани моделювання, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного досвіду.
9. Поповнення картотеки ПД.

Протягом місяця

Методисти.

Картотека ПД.
10. Збір замовлень з навчальних закладів щодо надання індивідуальної та колективної методичної допомоги в поточному навчальному році.

До 30.09.14.

Пономаренко Н.

Шеремет Т.А.

Наказ про надання методичної допомоги.
11. Навчання працівників методичного кабінету.

ІV тиждень місяця

Пономаренко Н.

План заняття, протокол.
13. Оформлення стенду „Методична служба”.

Протягом місяця

Шарій Н.М., методисти

Матеріали стенду.
14. Нарада з працівниками методичного кабінету.

Щопонеділка

Пономаренко Н.

Протоколи нарад.
15. Оформлення статистичних звітів щодо роботи районної психологічної служби.

До 01.10.14

Пінчук А.В.

Звіти.1

2

3

4

5

6

ІІ. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, твориво ініціативи педпрацівників

1. Нарада методистів методичного кабінету


15.09.14.

Пономаренко Н.

Протокол
2. Науково - методична рада методичного кабінету

12.09.14.

Пономаренко Н.

Протоколи ради.
3. Вивчення стану забезпечення підручниками навчальних закладів району.

Протягом місяця

Пінчук В.М.

Інформація.
4. Спрямування діяльності на систему внутрішкільного контролю і керівництва.

До 10.09.14.

Пономаренко Н.І.

1. Наказ « Про організацію, зміст та завдання науково- методичної роботи з педагогічними кадрами у 2014/2015 н.р.»

(Пономаренко Н.І.)

2. Наказ «Про вивчення стану роботи з талановитими і обдарованими дітьми у закладах освіти району» (Шарій Н.М..)

5. Організація роботи з молодими спеціалістами, забезпечення стажування та наставництва.

Протягом місяця

Фасто Т.І., методисти.

Наказ про стажування та наставництво,відрядження методистів в заклади щодо надання рекомендацій.
ІІІ. Навчально-методичне забезпечення.

1. Інформаційно – видавнича діяльність

Протягом місяця

Пономаренко Н., Петряєва Т.С.

Плани роботи методичних структур.
2. Консультування новопризначених керівників районних методичних структур.

І тиждень місяця

методисти.

Практичні рекомендації.
3.Організаційно-методична допомога новопризначеним заступникам директорів з навчально-виховної, виховної роботи.

До 25.09.14.

Пономаренко Н., Шарій Н.М.

Рекомендації щодо планування роботи.
4. Надання методичної допомоги щодо роботи груп продовженого дня.

До 25.09.14.

Пономаренко Н.

Практичні рекомендації.
5. Поповнення Web-сторінок по предметах на сайті методичного кабінету.

До 30.09.14.

Методисти, Желізняк О.В.

Матеріали фахових Web-сайтів.
6. Підготовка рекомендацій щодо організації вивчення другої іноземної мови в навчальних закладах.

До 15.09.14.

Пінчук В.М.

Методичні рекомендації.
7. Надання допомоги вчителям, котрі викладають в 3-х, 6-х класах за новими навчальними програмами.

Протягом місяця

Методисти.

Практичні рекомендації.
13. Організація направлення педпрацівників району на курси підвищення кваліфікації .
Шеремет Т.А.

Наказ про направлення педпрацівників на курси підвищення кваліфікації при ДОІППО.
ІV. Методичні представницькі

заходи.

Проведення урочистостей з нагоди святкування Дня вчителя


01.10.14

Методисти.

Сценарій проведення свята, робочий план.
Виставка методичної літератури для новопризначеного педагогічного працівника


Впродовж місяця

Пінчук В.М.

Матеріали1

2

3

4

5

6

V. Робота з школярами, розвиток знань, умінь і навичок.

1. Конкурс ”Мій рідний край, моя земля”.

До 06.10.14.

Шарій Н.М.

Наказ про проведення та підсумки конкурсу.
2. День знань.

Свято Першого дзвоника. Перший урок « Україна – єдина країна»

До 01.09.14.

Пономаренко Н.І.

керівники ЗНЗ.

Рекомендації щодо підготовки та проведення заходів (Пономаренко Н.І., Шарій Н.М.).
3. День фізкультури і спорту.

12.09.14.

Синєколодецький, керівники закладів.

План заходів.
4. Районний туристичний зліт
Синєколодецький, Шарій Н.

План заходу
5. Всеукраїнська акція „Живи книго”.

Вересень – травень

Пінчук В.М.

Наказ про проведення та підсумки акції.
6. Дні відкритих дверей у позашкільних закладах

До 10.09.14

Шарій Н.М.

План заходів
7. Заходи до Дня міста та району

21

вересня

Шарій Н.М.

керівники ЗНЗ

План заходів.

Рекомендації щодо проведення.
8. Всеукраїнський день бібліотек

30 вересня

Пінчук В.М., шкільні бібліотекарі


План заходу
VI. Науково-експериментальна робота та розвиток міжнародного співробітництва

Організація роботи над науково-методичним проектом «Креативна освіта - шлях до розвитку життєздатної особистості» в рамках обласного науково-методичного проекту « Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» V етап

Вересень

Пономаренко Н.

Методичні рекомендації
Патронаж інноваційної роботи в закладах району

Протягом місяця

Шеремет Т.А.

Наказ, методичні рекомендації
VII. Моніторинг та вивчення якості освіти

Наступність між дошкільним вихованням та шкільним навчанням

Протягом місяця

Мороз Н.О., Пінчук А.В.

Методичні рекомендації
Адаптація п’ятикласниківПротягом місяця

Керівники ЗНЗ, Пінчук А.В.

Матеріали педагогічних консиліумів
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 31. 08. 2015 №156 «Про організацію роботи з Єдиною електронною базою з питань освіти»

Засідання методичної ради рмк
Вступ. Аналіз роботи рмк за 2013-2014 навчальний рік та пріоритетні напрямки в діяльності методичного кабінету на 2014-2015 навчальний...

Робочий навчальний план костянтинівської зош І-ІІІ ступенів Сахновщинської...
«Сто відсотків» на період до 2015 року», Державних санітарних правил І норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів...

«Волошка» Глухівської районної ради 2015 рік Упорядник
Упорядник: Лихошапка Оксана Петрівна, вчитель української мови та літератури Слоутського нвк: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,...

Робочий навчальний план червонодонецької загальноосвітньої школи...
«Про запровадження в загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області пілотного проекту «Православна культура Слобожанщини»,...

С.Івашки 29. 08. 2014 №88 Про розподіл педагогічного навантаження у 2014/2015 навчальному році
На підставі комплектування штату педагогічних працівників та робочого навчального плану на 2014/2015 навчальний рік та за згодою...

Звіт Загребельної Юлії Миколаївни, директора Зіньківщинської загальноосвітньої...
Шановні присутні! Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити...

Засідання ради методичного кабінету
Вступ. Аналіз роботи відділу освіти, молоді та спорту за 2014 навчальний та пріоритетні напрямки 2015 рікБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка