Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Формування просторових компетентностей на уроках

Формування просторових компетентностей на уроках

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів № 20

Луцької міської ради Волинської області»
Т. П. КНЯЗЬ

ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (8 КЛАС).

РОБОТА З ІСТОРИЧНОЮ КАРТОЮ
( методичні рекомендації вчителям історії )

2015
Князь Т. П. Формування просторових компетентностей на уроках історії України (8клас). Робота з історичною картою. - Луцьк, 2015. - 212 с.

Автор: Князь Таміла Павлівна, вчитель історії вищої категорії, старший вчительВСТУП

Освіта – це основа для всебічного, гармонійного розвитку держави і суспільства. Вона формує нові покоління, закладає фундамент для інноваційного розвитку економіки. Сучасні реформи в освіті – це запорука успішних реформ загалом [ 16 ].

Реформування освітньої системи в Україні набуло нині глобального характеру. Освітні реформи безпосередньо пов'язані з затвердженням Державних стандартів початкової освіти та базової середньої освіти, які визначають вимоги до освіченості учнів [ 15 ].

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, які відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти.

Робота на уроці учнів з історичною картою створює можливості для навчальної активності кожного учня, забезпечує розвиток їхніх здібностей, тобто, є особистісно зорієнтованим підходом до навчання.

Кожна людина впродовж життя часто користується різноманітними картами (в тому числі – історичними). Навички і уміння, що отримують школярі на уроках історії, будуть застосовуватись ними у практичних ситуаціях, допоможуть у пошуку шляхів інтеграції до різноманітного соціокультурного та природного середовища. Отже, робота з картою на уроках історії – це одна з форм діяльнісного підходу до навчання.

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових і предметних компетентностей. Компетенція - це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів діяльності), які є заданими до відповідного кола предметів і процесів та необхідними для якісної продуктивної дії по відношенню до них.

Компетентність - спеціально структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання [ 8, ст.17 ]. Саме тому соціальні та педагогічні проблеми формування життєвої компетентності особистості виходять сьогодні на рівень пріоритетних в українському суспільстві [7, ст.71].

Освітня компетенція, як рівень розвитку особистості учня, пов'язана з якісним опануванням змісту освіти, здатністю учня здійснювати складні культуровідповідні види діяльності.

Навчальними програмами обов’язково передбачається внесок кожного навчального предмета у формування компетентностей школярів. В класифікації основних історико - предметних компетентностей учнів чільне місце займають просторові компетентності, які формуються під час роботи з історичною картою.

У рекомендаціях розроблено блоки завдань для роботи з картою на уроках історії України ( 8 клас). Завдання дають змогу вчителю зреалізувати важливі завдання – поєднати особистісно зорієнтований підхід до учнів і здатність школярів продуктивно співпрацювати у групі та команді, виконувати різні ролі та функції у колективі; використовувати активні і інтерактивні моделі навчання [12, ст.11].

Методичні рекомендації розроблені відповідно до нової редакції навчальних програм з історії України та всесвітньої історії для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів [ Дод. 1], на основі роботи з картами з «Атласу з історії України (ХVІ – ХVІІ ст.) 8 клас» [1], який рекомендований МОНУ для підготовки до ЗНО.

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ( 8 КЛАС)

Урок 1 – 2. ПОВТОРЕННЯ

Середньовічна спадщина України. Основні події і постаті

ВСТУП

Територія розселення українського етносу.
Українські землі у складі різних держав. Особливості ранньо­модерної доби в історії України


Робота з картою «Українські землі наприкінці ХV - у першій половині ХVІ ст.» ( атлас, ст.1).

Цільові завдання: ознайомлення учнів з структурою курсу «Історія України», яка вивчається у 8 класі, з побудовою «Атласу з історії України (ХVІ- ХVІІІ ст.) 8 клас». На основі роботи з атласом школярі повторюють матеріал; використовують карту, як джерело інформації для характеристики історичних подій та явищ; показують на карті територіальні зміни, які відбулися на українських землях ХV- ХVІІ ст.; згадують і пояснюють основні поняття, пов’язані з періодом Середньовіччя; визначають хронологічні межі та періодизацію Нового часу; порівнюють сучасні кордони України з межею розселення українців на середину ХVІст.; критично оцінюють поданий в атласі матеріал.

Блок завдань для учнів:

 • Дивлячись на титульну сторінку атласу, назвіть хронологічні межі періоду з історії України , який будемо вивчати у 8 класі.

(Будемо вивчати у 8 класі історію України у ХVІ – ХVІІІ ст.)

 • Як називається визначений період історії України ?

(Визначений період історії України називається Нова історія. )

 • Прочитайте і запам’ятайте умовні позначення в атласі.

 • Яким кольором на карті позначено сучасні кордони України?

(Білим кольором на карті позначено сучасні кордони України.)

 • Чому українські землі наприкінці ХV ст. зафарбовано різними кольорами?

(Українські землі наприкінці ХV ст. зафарбовані різними кольорами тому, що вони перебували у складі різних держав.)

 • У складі яких держав перебували українські землі наприкінці ХV ст.?

(Наприкінці ХV ст. українські землі перебували у складі таких держав: Великого князівства Литовського, Королівства Польського, Московського царства, Угорщини, Османської імперії та її васалів.)

 • Покажіть на карті держави - васали Оманської імперії .

(Держави - васали Оманської імперії: князівство Трансільванія, Молдовське князівство, Кримське ханство.)

 • Покажіть на карті українські землі, які були у складі різних держав.

(У складі Великого князівства Литовського була більшість українських земель: Підляшшя, Волинь, Східне Поділля, Київщина. Галичина, Белзщина, Холмщина, Західне Поділля належали Польському королівству. Буковина була у складі Молдовського князівства. Угорське королівство володіло Закарпаттям. Чернігово - Сіверщина увійшла до Великого князівства Московського. Північне Причорномор’я та Крим були володіннями Османської імперії, та її васалів.)

 • Як названо в атласі незаселені прикордонні території між литовськими і турецько - татарськими володіннями?

(Незаселені прикордонні території між литовськими і турецько – татарськими володіннями називались «Дике поле» тому, що ці землі були безлюдними через воєнні ворожі набіги.)

 • Зробіть опис природно-географічного середовища «Дикого поля».

 • Як змінювалась протягом ХV- ХVІІст. чисельність українців, які потрапили до татарської неволі?

(Протягом ХV - ХVІст. чисельність українців, які потрапили до татарської неволі, збільшилась на 150 тис. чол., а в ХVІІст. чисельність полонених зменшилась до 300тис. чол.)

 • Чим можна пояснити зміни в чисельності українців, які потрапили до татарської неволі протягом ХV- ХVІІст.?

(Збільшення чисельності українців, які потрапили до татарської неволі протягом ХV - ХVІст., можна пояснити слабкістю Великого князівства Литовського та Королівства Польського, а зменшення кількості поневолених українців у ХVІІст. пояснюється зміцненням державної влади і посиленням захисту вказаних територій.)

 • Порівняйте сучасні кордони України з межею розселення українців на середину ХVІст.

(На заході і півночі межа розселення українців на середину ХVІст. займає більшу територію, ніж її визначає сучасний кордон України; на півдні - навпаки. )

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ ТА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

Урок 3. Люблінський унійний сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни. В.- К. Острозький.

Робота з картами: «Українські землі у другій половині ХV - у першій половині ХVІІ ст.» (атлас, ст. 2), «Розміщення населення на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ- перша половина ХVІІст.)» (атлас, ст. 3), «Церковне життя на українських землях у складі Речі Посполитої ( ХVІ- перша половина ХVІІ ст.)» (атлас, ст. 3).

Цільові завдання: учні показують на карті територіальні зміни, які відбулися на українських землях після Люблінської унії, польські воєводства на українських землях та їх центри.

Блок завдань для учнів:

 • Показати на карті українські землі, які на середину ХVІст. перебували під польською владою.

(Галичина, Белзщина, Холмщина, Західне Поділля належали Польському королівству.)

 • Показати на карті українські землі, які на середину ХVІст. входили до Великого князівства Литовського?

(У складі Великого князівства Литовського була більшість українських земель: Підляшшя, Волинь, Східне Поділля, Київщина )

 • Якими кольорами на карті показані польські і литовські володіння?

(На карті польські володіння зафарбовані зеленим кольором, а литовські –жовтим.)

 • Кордони якої держави на карті зафарбовано червоним кольором?

(На карті зафарбовано червоним кольором кордони держави Річ Посполита.)

 • Коли і як виникла ця держава?

(Річ Посполита утворилась у 1569 році в результаті об’єднання Литви і Польщі.)

 • В якому місті відбулось об’єднання Литви і Польщі? Яким терміном позначено на карті слово «об’єднання»?

( У місті Любліні відбулось об’єднання Литви і Польщі. Слово «об’єднання» позначено терміном – унія.)

 • Яка адміністративно – територіальна одиниця була запроваджена на українських землях внаслідок Люблінської унії?

(На українських землях внаслідок Люблінської унії була запроваджена адміністративно – територіальна одиниця- воєводство.)

 • Назвіть і покажіть на карті воєводства, створені на українських землях у складі Речі Посполитої.

(На українських землях у складі Речі Посполитої були створені такі воєводства: Руське, Белзьке, Підляське, Волинське, Брацлавське, Київське, Подільське.)

 • Покажіть на карті центри названих воєводств.

(Центри воєводств: Руського - Львів, Белзького – Белз, Підляського - Дорогочин, Волинського - Луцьк, Брацлавського – Брацлав, Київського - Київ, Подільського – Кам’янець.)

 • Розгляньте герби воєводств і підготуйте повідомлення про те, що вони означають.

Урок 4 - 5. Міста. Фільваркове господарство. Міщани та селяни. Магнати і шляхта

Робота з картами: «Українські землі у другій половині ХVІ - у першій половині ХVІІст.» (атлас, ст.2), «Розміщення населення на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ - перша половина ХVІІ ст.)» (атлас, ст.3).

Цільові завдання: учні характеризують зміни суспільно-політичного та економічного життя в українських землях після Люблінської унії; соціальну структуру українського суспільства; показують українські міста, які отримали Магдебурзьке право; головні торгові шляхи; резиденції польських, литовських та українських магнатів; фільваркові господарства; аналізують розміщення населення на українських землях у складі Речі Посполитої .

Блок завдань для учнів:

 • Як називалось в середньовічній Європі право міста на самоврядування?

(Право міста на самоврядування називалось Магдебурзьким правом.)

 • Покажіть на карті українські міста, яким було надано Магдебурзьке право до початку ХVІІст.

 • Покажіть на карті українські міста, яким було надано Магдебурзьке право в середині ХVІІст.

 • Покажіть воєводства, на території яких були найбільш розвинуті торгові шляхи.

(Воєводства, на території яких були найбільш розвинуті торгові шляхи - Руське та Київське.)

 • Резиденції яких польських, литовських та українських магнатів були розміщені на українських землях?

(На українських землях були розміщені резиденції таких магнатів: Потоцьких, Острозьких, Чорторийських, Радзивіллів, Вишневецьких, Збаразьких.)

 • Назвіть найбільшу і найменшу густоту населення на українських землях у складі Речі Посполитої.

(Найбільша густоту населення на українських землях у складі Речі Посполитої у ХVІст. – першій половині ХVІІст. становила більше 10 жителів на кв. км., а найменша – до 3 чоловік на кв. км.)

 • Покажіть на карті воєводства з найбільшою і найменшою густотою населення.

(Найбільша густота населення була у Підляському, Руському, Волинському воєводствах, найменша – у Київському воєводстві.)

 • Випишіть у зошит назви українських міст (територія сучасної України) з кількістю жителів більше 10 тисяч і з кількістю 5-10тис.чол.

(Українське місто з кількістю жителів більше 10 тисяч - Львів, а з кількістю 5-10 тис.чол. – Кам’янець, Могилів, Київ, Переяслав, Корсунь, Умань)

 • Порівняйте кордон сучасної України і межу розселення українців на початку ХVІІст. Чи збігаються вони?

(Кордони сучасної України і межа розселення українців на початку ХVІІст. не збігаються. На заході, півночі і сході межа розселення українців ширша за кордони сучасної України, а на півдні – навпаки.)

Урок 6. Православні братства. Шкільництво: Острозька академія, братські школи, єзуїтські колегії. Пересопницьке Євангеліє

Робота з картами: «Розміщення населення на українських землях у складі Речі Посполитої (ХVІ- перша половина ХVІІст.)» (атлас, ст.3), «Церковне життя на українських землях у складі Речі Посполитої ( ХVІ - перша половина ХVІІст.) » (атлас, ст. 3), «Культура України у ХVІ - першій половині ХVІІ ст.» (атлас, ст. 6).

Цільові завдання: учні показують на карті найважливіші православні церковні братства; називають найвідоміші школи вищого ступеню; місце і час виходу в світ першої рукописної книги українською мовою.

Блок завдань для учнів:

 • Згадайте, що означає термін «православне братство».

(Братства - національно-релігійні громадські організації українських (русинських), білоруських (литовських) православних, польських - римо-католицьких міщан у XVI-XVIII ст.)

 • Знайдіть і прочитайте назви міст, в яких у XVI-XVIII ст. виникли найважливіші православні братства.

(Назви міст, в яких виникли найважливіші православні братства: Київ, Луцьк, Володимир, Вишня, Дрогобич, Тисмениця, Львів, Дрогобич, Кам’янець, Острог.)

 • У якій частині українських земель виникло більшість братств?

 • (Більшість братств виникло у західній частині українських земель.)

 • Школи яких типів існували в українських землях у ХV- ХVІІст.?

(В українських землях у ХV- ХVІІст.діяли школи таких типів: братські школи, єзуїтські школи та колегіуми, протестантські школи, василіанські школи.)

 • Підготуйте повідомлення про особливості навчання у школах даних типів.

 • Назвіть міста, у яких були відкриті школи вищих ступенів, коли вони почали діяти?

(Школи вищого ступеню: Острозька греко-слов’яно - латинська академія (1578р.), Замойська академія (1595р.), Києво-Могилянська колегія (1632р.))

 • Яке з трьох названих міст сьогодні знаходиться за межами України?

( Місто Замостя знаходиться у Польщі.)

 • Як називалась перша рукописна книга українською мовою? Де і коли вона була написана?

(Перша рукописна книга українською мовою називалась Пересопницьке Євангеліє. Вона була написана у містечку Пересопниця на Волині у 1556-1561рр.)

 • Яку особливу роль виконує Пересопницьке Євангеліє у сучасній України?

(Починаючи з 1991 року, стало традицією під час присяги Президента на вірність народові України поряд з Конституцією України та Актом проголошення незалежності України класти Пересопницьке Євангеліє як найдорожчу духовну святиню.)

 • Знайдіть на карті місто, у якому в друкарні Швайпольта Фіоля у 1483-1491рр. надруковано на замовлення перші кириличні книги - Часослов, Октоїх, Тріодь пісна, Тріодь цвітна.

(Місто, у якому в друкарні Швайпольта Фіоля у 1483-1491рр.було надруковано на замовлення перші кириличні книги - Краків.)

 • У якому українському місті і коли у друкарні І. Федорова надруковані перші українські книги?

(В українському місті Львів у 1574р. у друкарні І.Федорова були надруковані перші українські книги.)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроках математики
Діяльнісний підхід та формування ключових компетентностей учнів на уроках математики

Уроках математики
Формування компетентностей учнів зумовлене не тільки реалізацією відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних методів...

Розвиток хронологічних компетенцій учнів на уроках історії для підготовки до
Удосконалення однієї з ланок освітньої системи загальної середньої освіти – спрямоване на формування компетентностей учня, який має...

Дипломи І ступеня 12
«Формування ключових компетентностей учнів на снові інноваційних освітніх технологій»

Рівняння площини та сфери. 31
Формування математичних компетентностей та вміле використання набутих знань у повсякденному житті. (з досвіду роботи)

Методичні рекомендації Межова
Формування ключових І предметних компетентностей учнів початкової школи засобами ікт (інформаційно-комп’ютерних технологій)

Формування наукових компетентностей учнів з використанням засад сталого...
Засадах стійкого розвитку. Створювати умови для формування здатності до відповідальності за власні вчинки та прийняті рішення, раціонально...

Розклад уроків
Василя Сухомлинського у практику школи. Планує та керує роботою педагогічного колективу над методичною проблемою «Формування життєвих...

Семенченко Альбіна Олександрівна, вчитель російської мови І світової...
...

План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2015-2016н р
Тому весь навчальний рік мо працювало над реалізацією науково-методичної проблеми: «Формування та розвиток ключових І предметних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка