Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Курсова робота з дисципліни: “Політекономія” на тему: «Наймана праця: сутність та еволюція»

Курсова робота з дисципліни: “Політекономія” на тему: «Наймана праця: сутність та еволюція»
КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: “Політекономія”

на тему: «Наймана праця: сутність та еволюція»
ЗМІСТ


Вступ 3

1. Сутність найманої праці та історія виникнення 5

5. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають 13

Висновки 13

Список використаної літератури 16


Вступ
Розвиток інституту найманої праці є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку держави. Сучасний етап розвитку зв'язаний з новим поглядом на робочу силу як на один із ключових ресурсів економіки. Тому свідчення - зростання ролі людського фактора в умовах технологічного етапу НТР, коли в наявності є пряма залежність результатів виробництва від якості, мотивації і характеру використання робочої сили в цілому й окремого працівника зокрема.

Робоча сила являє собою товар особливого роду, виробничі якості якого цілком визначають конкурентноздатність і прибутковість підприємства. Вона є основним ресурсом і визначається сукупністю фізичних, розумових і духовних здібностей, завдяки яким людина може брати участь у трудовій діяльності.

Матеріальні вкладення в людські ресурси і кадрову роботу стають довгостроковим фактором конкурентноздатності і виживання фірми в умовах ринкової економіки. В міру розширення і поглиблення, особливо в останні два десятиліття науково - технологічної революції, освоєння високоскладних технологій і масовою комп'ютеризацією національна економіка вже не може обходитися без масового грамотного працівника.

Однак таке становище існує лише декілька десятирічь, а попередня людська історія свідчить про зовсім інший характер трудових відносин.

Сучасні процеси економічного розвитку обумовлюють значущість інституту найманої праці.

Вищезазначене обумовлює актуальність теми, яка має назву «Наймана праця: сутність та еволюція».

Виходячи з цього метою курсової роботи є розкриття сутності найманої праці, аналіз особливостей її розвитку.

Об’єктом дослідження є наймана праця, її види, поняття робочої сили.

Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з ефективністю використання найманої праці.

Відповідно до мети були поставлені наступні завдання:

- висвітлити сутність найманої праці та її еволюції.

- розкриття поняття праці як товару в системі ринкових відносин.

- розкриття найманої праці в системі економічних відносин в політекономії.

1. Сутність найманої праці та історія виникнення
Одним із важливих елементів ринкової системи господарювання є наймана праця. Робоча сила найманих працівників на ринку праці виступає як товар, який має вартість.

Вартість робочої сили являє собою сукупність витрат підприємця, пов'язаних з використанням робочої сили, з підтримуванням її працездатності, професійно-кваліфікаційної підготовки, утримання сім'ї і виховання дітей, духовного розвитку тощо.

Сукупність життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили в копійчаному виразі, визначає ціну робочої сили. Залежно від стану ринку праці ціна робочої сили може відхилятися від її вартості.

Ціна робочої сили, по-перше, залежить від кон'юнктури ринку праці, попитові та пропозиції робочої сили. Кон'юнктура може коливатися, викликаючи відповідні коливання в ціні.

Ринок праці являє собою систему суспільних відносин, що відбивають досягнутий на даний період рівень інтересів між присутніми на ринку силами: роботодавцями, трудящими і державою.

Значний вплив на зміну системи в часі робить розвиток, трансформація, модифікація її системоутворюючого елемента. У нашому випадку - здібностей людини до праці.

Еволюційний аналіз здібностей людини до праці має велике значення для всього подальшого пізнання ринку праці, тому що у кінцевому рахунку повинний допомогти визначити соціально-економічну форму здібностей людини до праці, або що те ж саме, і соціально-економічна якості, що будуть визначати особливості, структуру, форму їхнього руху в рамках шуканої нами макроекономічної системи в цілому і ринку праці зокрема.

Як відзначалося раніше, ті об'єкти, що будучи зовнішніми до системи, беруть участь у формуванні її інтегративних властивостей опосередковано,

заробітної плати. При зростанні заробітної плати попит на працю з боку роботодавця скорочується, а при зниженні заробітної плати зростає.

Пропозиція праці також залежить від величини заробітної плати, але вже в прямій пропорції. При підвищенні реальної заробітної плати зростає пропозиція праці, а при її зниженні зменшується.

Поява на ринку продавця ще не гарантує продажу його товару для цього потрібний покупець. Таким покупцем стає роботодавець, що має все необхідне для ведення свого господарства, крім найманих робітників. Тут треба мати на увазі одна важлива обставина: роботодавець, купуючи робочу силу, разом з цим пропонує працівникові трудитися на визначеному робочому місці. У свою чергу і працівник, продаючи свою працю, пред'являє попит на визначене робоче місце.

Після купівлі-продажу звичайного товару продавець і покупець у більшості випадків припиняють свої взаємини. Відносини ж купівлі-продажу праці безперервні з моменту наймання працівників до їхнього звільнення. Тому не праві ті, хто вважає, що ринок праці існує лише за межами підприємства, а ті працівники, що зайняті на фірмі, уже не складаються у відносинах купівлі-продажу своєї праці з роботодавцем.

Пред'являючи попит, роботодавець адресує його не тільки тим, хто шукає роботу, але і зайнятим на інших підприємствах, пропонуючи їм більш вигідні умови наймання. У той же час і серед зайнятих працівників чимало тих, хто шукає роботу на інших підприємствах з більш вигідними умовами наймання.

Якщо ми хочемо зрозуміти, від чого наймана праця як і раніше займає центральне місце в сучасному світі, нам насамперед потрібно відповісти на запитання, як саме буде еволюціонувати «суспільство найманих робітників» і до чого приведе ця еволюція. Дійсно, наймана праця у формі роботи з постійного наймання зайняв пануючі позиції саме в цій суспільній формації. І справа не тільки в тім, що постійний найом одержав у нашому суспільстві настільки широке поширення, ще важливіше те, що він створив основи для

Скажемо, якщо працівник не продав свою здатність до праці, то йому, як власникові товару, немає ніякої користі від цього. Більш того, він не буде мати доходу, отже, усіх, необхідних для свого існування, життєвих засобів. Проте, здатність до праці буде вимагати все нових життєвих засобів для її підтримки.

Кількість цих життєвих засобів і їхня ціна на ринку споживчих товарів, необхідних працівникові для підтримки здібностей до праці, визначені ще до продажу "робочої сили" і потрібні йому постійно, незалежно від того, продав або не продав він свою працю.

Ця особливість товару "робоча сила" має величезне значення для ринкової економіки в цілому. Доречно зауважити в зв'язку з цим, що у всіх країнах ринкової економіки праця оплачується роботодавцем після того, як використовувалась їм протягом деякого часу, установленого договором про купівлю-продаж "робочої сили", скажемо, наприкінці кожного тижня.

Найманий робітник дає використовувати свою робочу силу раніш, ніж вона оплачується, тобто працівник як би кредитує роботодавця. Це доводиться в тих випадках, коли роботодавець виявляється неплатоспроможним у результаті банкрутства, і працівник втрачає свою заробітну плату (при відсутності відповідної системи страхування).

Як і всякий товар, робоча сила має споживчу вартість. Продавець фактично віддає лише продану їм споживчу вартість робочої сили. Покупцеві товару належить споживання здатності до праці. Маркетингове поняття споживчої вартості робочої сили включає цілісну, інтегральну характеристику товару під кутом виміру його потенційних можливостей для задоволення ринкових інтересів кожного з учасників діяльності.

У найбільш загальному плані споживча вартість товару "робоча сила" представлена наступними характеристиками:

1. Основні характеристики, обумовлені призначенням товару "робоча сила" визначеного рівня і змісту професійних знань, навичок, умінь.

2. Фізичні характеристики, обумовлені демографічними особливостями робочої сили, а саме стать, вік, родинний стан, місце проживання і т.д.

3. Розширені характеристики, обумовлені особливостями психомотиваційного механізму професійної діяльності (здібностями і мотивами до праці), цілеспрямованість і активність, працездатність, культурний рівень.

4. Специфічні характеристики, пов'язані з конкретними особливостями вимог споживача до якості товару "робоча сила".

Серед таких характеристик можна виділити:

- рівень професійної гнучкості;

- ступінь географічної мобільності;

- переваги перед конкурентами;

- комунікабельність;

- лояльність;

- володіння персональним комп'ютером і іноземною мовою;

- наявність прав водія і т.п.

У табл. 1 представлені характеристики товару "робоча сила".

Таблиця 1

Характеристики товару "робоча сила"

Характеристика

Розшифровка характеристики

1. Основне призначення робочої сили:

- предмет праці


природа, техніка, знакова система, людина, художній образ, економіка

- засоби праці

ручна праця, праця операторів механізмів, праця операторів автоматизованих машин і механізмів; функціональні знаряддя праці: усвідомлено застосовувані правила і способи рішення професійних задач

- ціль праці

гностична, перетворююча

- умови праці

нормальні, шкідливі, небезпечні, особливо шкідливі й особливо небезпечні

- характеристики трудової активності

фізична вага, розумова напруга, рівень колективності праці, система підпорядкування, розмаїтість трудових функцій, суспільна значимість, можливість посадового росту і підвищення майстерності, рівень оплати праці

успішної і стійкої діяльності підприємства, визначення рівня і спрямованості інвестування в працівників, спрямованості залучення, добору, розподілу, перерозподілу працівників і, у цілому, для ефективної організації управління персоналом.

Слід особливо зазначити важливість інформації про чисельність і структуру працівників ослабленої конкурентноздатності, що потребують соціального захисту (див. табл. 2).

Таблиця 2

Критерії конкурентноздатності працівника

Критерії

Категорії осіб ослабленої конкурентноздатності

Вікові

молодь до 20 років; особи передпенсійного і пенсійного віку

Професійні

особи зі стажем роботи з професії менш року

Кваліфікаційні

молоді фахівці

Фізіологічні

особи, що мають значну фізіологічну патологію

Соціально-побутові

жінки, що мають дітей до 8 років; особи, що мають на утриманні родичів; особи зі стійкою втратою працездатності


Ціна товару робоча сила не виступає на ринку робочої сили у своїй безпосередній формі. Перетворення ціни робочої сили в зарплату докладно розглянуте Марксом і з тих пір нічого не змінилося.

На практиці застосовуються дві основні форми представлення ціни робочої сили заробітною платою і їхньої комбінації відрядна і погодинна оплата праці.

При відрядності ціну робочої сили, що сформувалася, капіталіст поділяє на кількість операцій або штук виробів, що може виробити робітник за робочий день або місяць.

При погодинній оплаті звичайно ціна робочої сили поділяється на два складові тариф, що буває на рівні мінімальної ціни робочої сили, а інша частина йде на виплати за виконання встановлених норм виробітку.

Ціна товару формується співвідношенням платоспроможного попиту та пропозиції. Що стосується споживчих товарів, то тут усе досить просто:

звана "майбутня" праця виявляє себе тут тільки лише як потенціал, що буде розгорнутий і розкритий тільки в майбутньому. І тому що праця не існує окремо від працівника, то в цьому акті купівлі-продажу потенційна майбутня праця існує тільки як здатність людини до праці, що буде приведена в дію в майбутньому. І тому виходить, що найманий робітник продає свою здатність до праці.

В акті купівлі-продажу від товаровласника відчужується товар покупцеві, а здатність не можна відняти, її можна тільки втратити. А тому купівля-продаж здатності можлива тільки на визначений час, природно, з її власником найманим робітником.

Продана здатність до праці не має на увазі якої-небудь кількості праці, а означає тільки саму себе, здатність. Тоді як капіталіст, будучи хазяїном твоєї здатності до праці, прагне витягнути з працівника як можна більшу кількість праці за обговорений робочий час. А кількість праці означає не високу якість здатності до праці, а тільки лише його масу. А щоб збільшити кількість праці, треба застосувати, включити в дію, більшу кількість спонукальної сили, що будучи власністю працівника тільки і може бути робочою силою.

Отже, в акті купівлі-продажу відчужується на обговорений час найманим робітником, і привласнюється капіталістом, робоча сила. І тому товаром є не праця, а робоча сила, що продається і купується не назовсім, а на визначений робочий час.

Таким чином, не праця, а робоча сила стає товаром, і як усякий товар здобуває усі властивості товару споживчу вартість, вартість, і ціну.

Насамперед, усякий товар виступає у властивості продукту праці. Просто так, без якого-небудь нестатку і без користі, ніхто не буде трудитися, і тому всякий продукт праці виробляється тільки тому, що він приносить якусь користь, і тому виробляється для споживання. З цієї сторони, усякий продукт праці насамперед і в першу чергу є споживчою вартістю. Тому властивість корисності продукту для задоволення людських потреб, робить його споживчою вартістю.

Інтенсифікація праці можлива тільки за рахунок підвищення споживання фізичної робочої сили, оскільки підвищує темп роботи і збільшує навантаження в праці. Однак, організм людини має визначені психофізичні обмеження, до того ж, звичайно режим роботи, норми і розцінки, постійно підігнані до психофізичної межі, капіталіст не залишить цю справу на самоплив, а тому підвищення продуктивності за рахунок інтенсифікації праці виявляється неможливим.

Стало бути, для того, щоб збільшити продуктивність за межі фізіологічних можливостей людини, потрібна інша праця. А з усіх видів праці, якщо не плутати поділ праці зі спеціалізацією, існують тільки фізична і розумова праця. Фізична праця обмежена фізіологічними можливостями організму, а можливості розумової праці безмежні. У всякому разі, щодо продукту розумової праці, ніхто поки не знайшов і не установив границі можливостей розумової праці. Як і що тут відбувається, поки неважливо, важливо те, що збільшення продуктивності праці за межі фізіологічних границь, можливо тільки за рахунок збільшення частки розумової праці в сукупній праці, необхідній для виробництва продукту праці.

Іншими словами скорочення робочого часу на виробництво продукту праці можливо тільки за рахунок збільшення споживання розумової робочої сили.

При даній технології, подальше збільшення продуктивності праці наштовхується також на визначені границі фізичних властивостей матеріалів і засобів виробництва. Далі цих границь збільшити продуктивність конвертерної виплавки стали не можна, але треба.

Ясно, що фізичною робочою силою не можна прискорити хімічні і фізичні процеси, киркою і лопатою не перетвориш конвертерний спосіб виплавки сталі в процес прямого відновлення заліза. Отут треба колись задіяти розумову робочу силу, та й не тільки тут. Скрізь і завжди продуктивність праці зростає тільки за рахунок збільшення частки розумової праці.

Головним у новій соціально-економічній організації виробництва і праці є зміна відношення до працівників, їх місця і ролі у виробничому процесі, що у свою чергу, змінює відносини між ними й адміністрацією, а також між самими працівниками. Найманий робітник перестав розглядатися тільки як виконавець. Він стає активним учасником господарської діяльності підприємства. У сучасних умовах від нього багато чого залежить, тому підприємства, у яких працівники не те що не зацікавлені в їх успішній діяльності, але хоча б просто не випробують довіри до керівництва, виявляються не конкуренто-спроможними. З цими змінами зв'язана необхідність формування партнерських відносин на підприємстві.

Зазначені зміни виявляються:

- по-перше, у груповому співробітництві, націленому на поліпшення взаємодії, розвиток кооперації між виконавцями, співробітництві з адміністрацією.

- по-друге, у гуманізації праці, зв'язаної з виконанням ергономічних вимог, пристосуванням техніки до робітника, а також з подоланням відчуження в трудовому процесі, розширенням і збагаченням процесу праці, посиленням його творчого змісту. Це веде до становлення багатофункціонального працівника.

- по-третє, у децентралізації управління, що виражається в переході від твердих ієрархічних структур управління до положистих гнучких, адаптивних структур, у яких до процесу прийняття рішень залучаються нижні рівні управління і виконавці на основі делегування їм частини управлінських повноважень. У зв'язку з цим розширюється самостійність і відповідальність виконавців за виконувану роботу, підвищується їх кваліфікація і інформованість про справи підприємства.

- по-четверте, у застосуванні гнучких і різноманітних систем оплати праці, форм участі працівників у прибутку і капіталі підприємства, а також у реалізації їх соціальних і економічних прав.

фордистського типу, проблеми якої можна охарактеризувати як "негнучкість" і яка не може забезпечити високу мотивацію й активність персоналу в рішенні виробничих проблем. Демократизація господарської влади на підприємствах за допомогою потрійної системи участі персоналу дозволила б набагато швидше підняти українську економіку і створити тим самим передумови росту добробуту народу.

5. Конкурентоспроможність робочої сили та чинники, що її визначають
Випуск конкурентоспроможної продукції як на вітчизняному, так у перспективі й світовому ринку вимагає підвищення професійно-кваліфікаційного рівня трудового потенціалу. Постійно зростає потреба у висококваліфікованих працівниках, які мають високий загальноосвітній рівень, широкопрофільну професійну підготовку, спроможні швидко оволодіти новими технологіями, орієнтуватись у виробництві, що динамічно змінюється, готових до постійного вдосконалення, конкурентоспроможних на ринку праці.

Рівень конкурентоспроможності робочої сили визначається як ступінь можливостей працівника витримати конкуренцію з боку реальних або потенційних претендентів на його робоче місце або претендувати самому на інше, престижніше.

Виділяють три підходи до трактування конкурентоспроможності робочої сили:

- загальнотеоретичний підхід;

- ототожнення даної категорії з якістю робочої сили;

- кон’юнктурний підхід.

Щодо першого підходу, то конкурентоспроможність робочої сили визначають як обов’язковий атрибут товарно-грошового виробництва, що зводиться до змагання у досягненні успіхів на будь-якому рівні і в будь-якому

Висновки
Наймана праця являє собою товар особливого роду, виробничі якості якого цілком визначають ефективність конкурентної економіки, її можливості в створенні високосортних товарів і комфортних послуг, масштаби і темпи науково-технічних і організаційних перетворень.

Тому підготовка і випуск на ринок праці освіченої і творчо активної робочої сили, забезпечення її кваліфікаційної і територіальної мобільності є однією з першооснов життєдіяльності народного господарства. І чим вище загальний рівень розвитку економіки, чим більш складні задачі їй приходиться вирішувати, тим значніше потреба в робочій силі вищої кваліфікації. Подібній робочій силі в розвитих країнах світу в епоху НТР абсолютна більшість роботодавців і державних органів прагнуть створити найкращі виробничі і життєві умови, гарантуючи по і соціальну захищеність на ринку праці.

Наймана праця - товар особливого роду ще і тому, що вона сама в першу чергу є, як правило, найбільш зацікавленою стороною в розвитку своїх творчих можливостей, реалізованих у народному господарстві і висловлючих індивідуальні, особливо творчі, здібності особистості.

Найом - це специфічна економічна форма "купівлі-продажу" на ринку праці, що забезпечує включення працівника в процес виробництва. У відносинах наймання знаходить концентрований і формалізований (договір, контракт) прояв уся система базових економічних відносин представлених на ринку праці:

- інтереси працівників як власників своїх здібностей до праці, що виражаються в прагненні, незалежно від кон'юнктури ринку і коливань виробництва, одержати роботу, що відповідає рівню освіти, професійній і кваліфікаційній підготовці й таку, що забезпечує гідний рівень винагороди, задоволення працею, можливості самовираження, професійного росту й успішної трудової кар'єри;

- інтереси роботодавців як власників засобів виробництва, що виражаються в прагненні придбати на ринку праці шляхом добору робочу силу необхідної кваліфікації і згідну працювати на пропонованих умовах, витягти з неї максимальний ефект за рахунок росту інтенсивності і продуктивності праці, оптимального сполучення людського і речовинного факторів виробництва;

- поведінкові відносини - боротьба між працівниками і роботодавцями за реалізацію своїх інтересів і компроміси, що досягаються при цьому;

- відносини власності - відносини між працівником як власником своїх здібностей до праці і роботодавцем як власником засобів праці з приводу їх спільного й ефективного використання, розподілу одержуваного доходу;

- трудові відносини, формалізовані апріорі, до початку процесу виробництва, в угоді наймання: тривалість діяльності, обов'язку, права і відповідальність, іспитовий термін, система оплати і соціальних гарантій, критерії оцінки праці, використання результатів діяльності і винаходів працівника, тарифні угоди й основні положення внутрішнього розпорядку.

Сьогодні головним у соціально-економічній організації виробництва і праці є зміна відношення до працівників, їх місця і ролі у виробничому процесі, що у свою чергу, змінює відносини між ними й адміністрацією, а також між самими працівниками.

Найманий робітник перестав розглядатися тільки як виконавець. Він стає активним учасником господарської діяльності підприємства. У сучасних умовах від нього багато чого залежить, тому підприємства, у яких працівники не те що не зацікавлені в їх успішній діяльності, але хоча б просто не випробують довіри до керівництва, виявляються неконкурентоспроможними. З цими змінами зв'язана необхідність формування партнерських відносин на підприємстві.

Список використаної літератури
 1. Анисимов В. Правовая база социального компромисса // Человек и труд. М., 1998.

 2. Базилевич В.Д., Попов В.М., Базилевич К.С. Економічна теорія. Політекономія: Підручник для студентів вищих закладів освіти. — К.: Знання-Прес, 2001.

 3. Базилюк А.В. Регулирование стоимостных пропорций воспроизводства рабочей силы на этапе рыночной трансформации экономики Украины. Дис... д-ра экон. наук. / Научно-исследовательский экономический ин-т. — К., 1999.

 4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закладів усіх рівней акредитації — Л.: Львівська комерційна академія, 2001.

 5. Бертони С.Л. "Тойотизм" как новая форма взаимоотношений труда и капитала // Вопросы экономики. 2006.

 6. Бовыкин В.И. Новый менеджмент. М.: ОАО "Изд-во "Экономика". 2000.

 7. Бугуцький О.А., Купалова Г.І., Дієсперов В.С., Степаненко І.Х., Саблук П.Т. Мотивація праці та формування ринку робочої сили - К.: Урожай, 2003.

 8. Вазгенов А. Управление трудовыми отношениями в условиях обострения социальной напряженности // Проблемы теории и практики управления. 2006.

 9. Гончаров В.В. В поисках совершенства управления. М.: МНИИПУ. 1999.

 10. Герасимчук В.І. Проблема вдосконалення структури і якості робочої сили та шляхи її розв'язання. — К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2001.

 11. Довбня В.В. Соціально-трудові відносини у конкурентному середовищі: зміст, протиріччя, тенденції розвитку. — Х.: ХНУ, 2000.

 12. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2000.

 13. Кодекс законів про працю України та інше законодавство про працю (за станом на 4 квітня 2002 року) / В.В. Іванкевич (підгот.). — 2. вид., доопрац. — К.: Українська видавнича група, 2002.

 14. Копылюк О.И. Улучшение использования рабочей силы в условиях транформации форм собственности: Дис. канд.экон.наук: АН Украины; Институт экономики. Львовское отделение. — Львов, 2001.

 15. Комаровский В. Система социального партнерства // Общественные науки и современность, 2005.

 16. Комаровский В., Садовая Е. Объединения работодателей в системе социального партнерства; опыт развитых стран // МЭиМО. 2000.

 17. Кудюкин П. Социальное партнерство или корпоративизм? // Вопросы экономики, 2003.

 18. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2003.

 19. Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили: Зб. наук. пр. / НАН України; Інститут економіки / Богиня Д.П. (відп.ред.). — К., 2002.

 20. Мкртчан М. Соціальні аспекти ринку праці//Суспільство й економіка, 9.- 2005.

 21. Петровський О.І. Роль соціального партнерства в становленні найманої праці в трансформаційній економіці. - Х., 2001.

 22. Рофе А.И. Ринок праці, зайнятість населення, економіка ресурсів праці: Навчальний посібник. М.: «МИК», 2001.

 23. Рудык Э. Вилинов И. Становление отношений социального партнерства на уровне хозяйственной организации // Экономический журнал. 2004.

 24. Рудык Э. Управление трудом в Украине: к вопросу о применении японского опыта. – К., 2002.

 25. Силин А. Участие работников в управлении предприятиями на Западе и в Украине, К., 2000.

 26. Сорока І. Соціальне ринкове господарство і змішана економіка як пріоритетні моделі українського ринку // Економіка України, 2007.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «політекономія»
«Політекономія» для студентів денної та заочної форми навчання напрямів підготовки. 030502 – «Економічна кібернетика», 030507 – «Маркетинг»,...

Курсова робота з дисципліни: “Фінансовий ринок” на тему: “Характеристика...
Метою курсової роботи є поглиблене вивчення здійснення операцій з цінними паперами, що відбуваються на фондовому ринку в Україні...

Курсова робота
Праця літератора, журналіста, а особливо політичного журналіста стала частиною загальнодержавної справи. Варто згадати, як після...

Курсова робота на тему: “Фінансове забезпечення
Особливо зростає економічне значення медичної допомоги в умовах дефіциту трудових ресурсів, коли повне вибуття працівників із-за...

Курсова робота на тему: «Характеристика видатків на промисловість...
Розділ теоретичні аспекти видатків зведеного державного бюджету україни на розвиток промисловості та енергетики 6

Курсова робота на тему: Лексико-семантичне поле посесивності в сучасній англійській мові
Системна характеристика лексико-семантичного поля посесивності в сучасній англійській мові

Курсова робота
Грамотное и качественное выполнение всех видов научных работ. Скидки, оригинальность, контроль плагиата, прямое общение с

1. Предмет, зміст І завдання дисципліни Сутність та історія розвитку...
Програму додаткового випробування зі спеціальності «Логістика» розроблено кафедрою економіки та підприємництва

Дипломна робота на тему: «Патріотичне виховання дітей старшого дошкільного...
Розділ Експериментально-дослідницька робота у патріотичному вихованні дошкільників 43

Курсова робота
Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми на етапі переходу до постіндустріального суспільства, економіка якого базуватиметься...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка