Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичний посібник «Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої особистості на уроках української мови»

Методичний посібник «Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої особистості на уроках української мови»

Комунальний заклад «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»
Методичний посібник

«Ігрові форми навчання як засіб розвитку творчої особистості на уроках української мови»


Укладач: Дорошенко

Любов Іванівнаc:\documents and settings\admin\рабочий стол\изображение 053.jpg

2013 – 2014 н.р.

Мета педагогічної діяльності: формування всебічно розвиненої, високо інтелектуальної, духовно багатої, творчої особистості

Освіта –вища

Криворізький державний педагогічний інститут, 1988 р.

«вчитель початкових класів»

Категорія:«вища кваліфікаційна категорія»

Звання:«вчитель-методист»

Атестація: 2014 р.

Підвищення кваліфікації: 2014 р., при ДОІППО

Стаж роботи: 38 р.

Актуальність дослідження

Проблема розвитку пізнавального і творчого інтересу - одна з найважчих в педагогіці. Результативність реалізації навчальної мети – свідомість, ґрунтовність і глибина знань учнів з української мови – перебуває в прямій залежності від активної зацікавленості предметом, бажання знати його, тобто від рівня мотивації учнів до вивчення предмета.

Використання ігрових елементів на уроках української мови здебільшого забезпечує їх проведення відповідно до найсучасніших загальнопедагогічних, психологічних і дидактичних вимог, адже гра враховує вікові та індивідуальні особливості учнів.

Дидактичні ігри, ігрові заняття і прийоми підвищують ефективність сприймання школярами навчального матеріалу, урізноманітнюють їхню навчальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості.

Під час гри в учнів виробляється звичка зосередження, самостійно думати, розвивати увагу, волю. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

Застосування дидактичних ігор на уроках мови не лише сприяє кращому засвоєнню поданого матеріалу, ай заохочує дітей до самостійної творчої роботи, що, у свою чергу, сприяє і мовленнєвому розвитку дитини, і розвитку пам’яті, уваги,мислення.

Як показує досвід, умови, необхідні для організації і систематичної роботи з цілеспрямованого розвитку процесів, дуже важко забезпечити на уроках української мови, насичених навчальним матеріалом, цьому може служити спеціальна організація на уроках та в позакласній роботі заняття на яких учневі за допомогою елементів гри вирішують нестандартні завдання.

Гра виступає як засіб всебічного розвитку і виховання дитини. Правильно побудована гра сприяє творчому розвитку, розвитку пізнавальних процесів учнів, на основі вивчення педагогічного досвіду, аналізу наукової літератури була сформульована проблема дослідження, яка визначається протиріччям між об’єктивно існуючою потребою суспільства в інтелектуально розвиненої особистості і недостатньою розробленістю теоретичних і практичних підходів до формування творчих і пізнавальних інтересів учнів.

Мета дослідження – виявити та обґрунтувати педагогічні умови, за яких ігрові елементи та ігри стають більш ефективним засобом розвитку творчих і пізнавальних процесів для інноваційної особистості.

Об’єкт дослідженняігрові форми навчання як засіб розвитку творчої особистості на уроках української мови; розвиток пізнавальних процесів учнів за допомогою гри.

Предмет дослідження – гра як засіб розвитку творчої особистості на уроках української мови.

Гіпотеза дослідження - гра буде більш ефективним засобом розвитку особистості якщо:

 • організувати систематичний процес ігрової діяльності, що сприяє інтелектуальному розвитку кожної дитини;

 • сприяти знайомству з навколишнім світом;

 • педагогічна взаємодія: учні – педагог – соціум - середовище;

 • з’єднати навчальну, виховну, розвиваючу, тренувальну і загальну діяльності.

Відповідно з метою, об’єктом, предметом, гіпотезою були поставлені наступні завдання:

 • дати характеристику творчих і пізнавальних процесів;

 • виявити особливості розвитку пізнавальних процесів учнів засобами гри;

 • визначити зміст ігор, що забезпечують творчий розвиток особистості.

Методична цінність дослідження полягає в наступному:

 1. Розкрито характеристику творчих і пізнавальних процесів учнів у грі;

 2. Визначено зміст і психолого-педагогічні особливості розвитку творчих процесів у грі, що припускають вільний вибір діяльності створення сприятливого мікросередовища;

 3. Виявлено умови, при яких гра є більш ефективним засобом у розвитку пізнавальних і творчих процесах учнів;

 4. Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів у процесі розвитку творчих і пізнавальних процесів;

 5. Педагог - носій інтелектуальних цінностей;

 6. Зміст занять буде наповнено ігровими моментами, у вирішенні яких учень займає суб’єктну позицію.

Теоретична значимість дослідження полягає:

 • В розкритті психолого-педагогічних особливостей розвитку творчих і пізнавальних процесів учнів у грі;

 • У визначенні змісту ігор, що сприяють розвитку творчих процесів особистості.

Характеристика творчих і пізнавальних процесів

Гра є однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє зробити цікавим і захоплюючим розвитком особистості. Цікавість умовного світу гри робить позитивно емоційно забарвленої монотонну діяльність по запам’ятовуванню, повторення, закріплення чи засвоєння інформації, а емоційність ігрового дійства активізує всі психічні процеси і функції учня. Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє використанню знань в новій ситуації, засвоюваний учнями матеріал проходить через своєрідну практику, вносить різноманітність і інтерес в систему творчого розвитку особистості.

Психологами доведено, що звичайні діти цілком здатні, якщо їх правильно навчати, засвоювати і більш складний матеріал, ніж той, який дається за діючою програмою навчання. Для цього необхідно навчити їх вчитися, не втрачати звичайних фізичних зусиль, бути уважними, посидющими. У цьому випадку необхідно викликати і підтримувати постійний інтерес в учнів.

Одна з проблем полягає в тому, що поглиблена продуктивна, розумова робота вимагає від дітей посидючості і уваги, стримування емоцій і регуляції природної активності, зосередження і підтримка уваги на навчальних завданнях. Діти швидко втомлюються.

Увага людини володіє п’ятьма основними властивостями: стійкістю, зосередженістю, переключенням, розподілом і обсягом. Стійкість уваги виявляється в здатності протягом тривалого часу зберігати стан уваги на будь-якому об’єкті, предметі діяльності.

Вплив гри на розвиток творчих здібностей особистості.

Людина за своєю біологічною суттю є істотою розумною, тобто розуміючи сенс свого існування і вміє усвідомлено реалізувати його в своєму житті. Людина досягла високого ступеня розвитку тому, що хотіла вижити і вчилася мистецтву виживання самостійно на ранньому етапі розвитку людства для передачі досвіду достатньо було показати дії, спрямовані на збереження життя. Ті, хто цей досвід не переймав, гинули. І в підсвідомості людини вкоренилося прагнення до знань, які допоможуть вижити. Гра – самостійна форма діяльності людей, імітують ті чи інші практичні ситуації, один із засобів активізації навчального процесу. Великий російський педагог К.Д. Ушинський писав: « У грі дитина живе, і сліди цього життя глибше залишаються в ньому, ніж сліди дійсного життя, в якому він не міг ще увійти по складності її явищ, інтересів. Ігрова діяльність – одне з найвидатніших і ще не зрозумілих до кінця явищ у розвитку живих істот. Гра незмінно виникає на всіх стадіях культурного життя у самих різних народів і представляє природну особливість людської природи»

Радянський психолог Л.С. Виготський вважав, що гра виростає з суперечності між соціальними потребами і практичними можливостями дитини, і бачив в ній провідний засіб розвитку його свідомості і творчості.

Польський дослідник Стефан Шуман відзначає, що гра – характерна і своєрідна форма активності дитини, завдяки якій вона вчиться і здобуває досвід. Шуман вказав на той факт, що гра спонукає в дитині найвищі, емоційні переживання і активізує її найглибшим чином. Згідно Шуману, гру можна сприймати як процес розвитку, творчості, спрямовані своєрідним чином на формування спостережливості, уяви, понять і навичок. Гра дозволяє дитині засвоювати загальнолюдські цінності, культуру різних національностей.

Щоб ігрова діяльність на уроці проходила ефективно і давала бажані результати, необхідно нею керувати, забезпечивши виконання таких вимог:

 • Готовність учнів до участі в грі.

 • Забезпечення кожного учня необхідним дидактичним матеріалом.

 • Чітка постановка завдання гри. Пояснення гри- зрозуміле, чітке.

 • Складну гру слід проводити поетапно, поки учні не засвоять окремих дій, а далі можна пропонувати всю гру і різні її варіанти.

 • Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, оцінювати.

 • Не можна допускати приниження гідності дитини (образливі порівняння, оцінка за поразку в грі, глузування).

 • Ігри важливо проводити систематично й цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових ситуацій, поступово удосконалюючи й урізноманітнюючи їх у міру нагромадження в учнів знань, вироблення вмінь і навичок, засвоєння правил гри,розвитку пам’яті, виховання кмітливості, самостійності, наполегливості. Добираючи ту чи іншу дидактичну гру, намагаюся пам’ятати, що процес створення гри містить ряд станів:

 • Вибір теми гри;

 • Визначення мети й завдань гри (мета дидактичних ігор – формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Оволодіти необхідними знаннями, уміннями й навичками учень зможе лише тоді, коли виявлятиме до них інтерес, і коли вчитель зумів зацікавити учнів):

 • Підготовка і проведення гри (повідомлення учням теми гри, підготовка унаочнень, проведення гри, підбиття підсумків).

Успіх проведення гри залежить від дотримання вимог:

 • Ігри мають відповідати навчальній програмі;

 • Ігрові завдання мають бути не надто легкими,проте й не дуже складними;

 • Відповідність гри віковим особливостям учнів;

 • Різноманітність гри;

 • Залучення до ігор учнів усього класу.

В.О. Сухомлинський писав: «У грі розкривається перед дітьми світ, творчі можливості особистості. Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку.» Щоб урок був цікавим і ефективним, на його різних етапах можна використати кросворди за темами уроку чи розділу. Під час цілеспрямованої підготовчої роботи учні розв’язують запропоновані кросворди з вивченої теми.

Дидактична гра «Коло на воді»

Учні вибирають довільне слово. Воно записується на дошці стовпчиком. На ці букви добираються нові слова до слів – речення. На основі отриманих результатів складають оповідання, казку, веселу історію, вірш.

«Словограй»

Гра має на меті розвиток орфографічної пильності дітей. Учитель готує декілька наборів карток, які складає у конверти. На картках написані словникові слова. Деякі слова навмисно написані неправильно. Діти працюють у малих групах. Серед запропонованих учителем карток школярі вибирають тільки ті, на яких словникові слова записані правильно. Один із членів групи називає слова, які вибрано та пояснює контрольні моменти вних.

«Чарівник»

Педагог каже: «Зараз ви всі – чарівники. Вам треба «оживити» предмети – утворити від іменника, який відповідає на запитання «що?» спільнокореневе слово – іменник, який відповідає на запитання «хто?».

«Хто (що) заховалося?»

Гра розвиває у школярів логічне мислення. Вчитель вивішує на магнітну дошку малюнки предметів зворотною стороною до дітей. На зворотній стороні записано кілька ознак предмета, який «заховався». Педагог читає ці ознаки. Учні намагаються назвати цей предмет. Якщо учитель відкриває малюнок, то діти із завданням впоралися. Школярі складають речення зі словом, яке позначає названий предмет, у зошитах. Один з учнів коментує правопис словникового слова.

«Спіймай прийменник»

Учитель показує речення з прийменниками. Учні сплеском у долоні ловлять прийменники

української мови, її впливу на учнів, використовую сучасні організаційні форми, методи і технології. Наведу приклади із проведених уроків у 5-Б класі

Фрагмент уроку 5 клас

Тема: частини мови; основні способи їх розпізнавання.

Мета: повторити та узагальнити вивчене про частини мови, формувати вміння розпізнавати в реченнях частини мови, розрізняти самостійні та службові частини мови; розвивати увагу та спостережливість, культуру усного та письмового мовлення; виховувати потребу відчувати й цінувати красу природи.

Тип уроку: урок повторення, узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок (формування мовленнєвої компетенції)

ІІІ. Повідомлення теми та мети уроку. Мотивація навчання.

Поетична хвилинка (загальнокультурна компетентність, компетентність особистісного самовдосконалення)

 • Прочитайте виразно вірш. Голосом передайте захоплення красою світанку.

…Світає,

Край неба палає

Соловейко в темнім гаї

Сонце зустрічає…

Т. Шевченко

- Поясніть вислів край неба палає.

- Якими словами поет змальовує небо, степи, лани, сади, тополі як живі істоти?

- Що можна побачити, а що - почути, читаючи вірш?

- Випишіть з вірша іменники та дієслова.
Доповнення загального переліку власними цілями уроку. Вправа «Незакінчене речення» (ціннісно-смислова компетентність).

На основі вивчення теми я зможу:

 • Пояснити…

 • Розкрити…

 • Назвати…схарактеризувати… Аргументувати…

Y. Узагальнення та систематизація знань, умінь і навичок.
Лінгвістична гра «Зайве слово»

 • Підкресліть зайве слово в рядку, обґрунтуйте свій вибір:

 1. Височіти, цвітіння, світити, морозити, зеленіти;

 2. Лісок, зелений, літній, малиновий, барвистий;

 3. Ніч, ми, але, темніти, сім.

 • Складіть три речення із «зайвими» словами.

Відгадай загадку. То чорна, то сива

По небі ходила,

Побив її вітер –

Сльози розпустила. (Хмара).

 • Доберіть епітети до слова-відгадки. Якою частиною мови вони виражаються?

 • До слова чорна доберіть антонім.

 • Поясніть значення виразу сльози розпустила.

Лінгвістична гра «Кліше» (навчально-пізнавальна компетентність).

 • За поданою моделлю, яка являє собою перелік частин мови, складіть речення.

 • Займенник дієслово іменник (наприклад, Я люблю осінь).

 • Дієслово прикметник іменник займенник іменник (напр., Сповнився пташиним співом наш садок)

 • Прикметник іменник дієслова займенник іменник прикметник іменник ( напр., Щедра осінь розфарбувала всі дерева кольоровими барвами)

 • Прийменник іменник дієслово прикметник іменник (У лісі пахне прілим

 • листям)

Робота в парах. Усний діалог (комунікативна компетентність)

 • Прочитайте за особами. Продовжте діалог, підтверджуючи або заперечуючи думку співрозмовника.

 • Сьогодні день якийсь непривітний.

 • Так казати неправильно. Не буває день привітним чи непривітним.

 • Поглянь, хмари свинцеві.

 • Хмари не зі свинцю, а з пари.

 • Таки непривітний день. Сонце якесь сердите.

 • Сонце не буває ні сердитим, ні лагідним, бо воно неживе!Сонце завжди однакове, бо воно не людина, щоб мати настрій.

Урок-подорож з української мови у 5 класі

http://nikopol_school5.dnepredu.com/uk/site/vidkriti-uroki.html

Дата проведення: 23.10. 2013

Тема: Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)

Мета:

 • узагальнити і систематизувати знання учнів про граматичну основу речення – підмет і присудок;

 • ознайомити учнів (практично) з реченнями з одним головним членом;

 • формування вміння визначати межі речень і граматичні основи в них;

 • розвивати усне і писемне мовлення учнів, уяву, логічне мислення;

 • виховувати почуття любові до рідної мови, відповідальність за свої дії.

Тип уроку: урок засвоєння знань (формування мовної і мовленнєвої компетенції; урок-подорож).

Засоби навчання: підручник,опорна схема «Головні члени речення», роздавальні картки, проектор, комп’ютер, кольорові смужки з паперу.

Перебіг уроку (скорочено)

І. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

Девіз уроку: «Час дарма не марнувати, будемо дружно працювати».

Вчитель: Дорогі діти! Подивіться одне на одного, посміхніться одне одному, подаруйте посмішку гостям, які завітали до нас сьогодні. Підтягніть спинки, сядьте рівненько, і ми відправимося у мандри країною «Синтаксис».

 1. Психологічна вправа «Наш настрій».

Вчитель: Перед кожним із вас, діти, у довільному порядку розкладені кольорові смужки. Візьміть, будь ласка, у руки той колір, який вам сьогодні найбільше до вподоби, з яким хочеться потоваришувати й вирушити у мандри.

Вчитель: ви підсвідомо вибрали собі «в друзі» ті кольори, які відповідають вашому настрою:

 • червоний - піднесеність;

 • жовтогарячий – радість;

 • жовтий – приємність;

 • зелений – спокій;

 • синій – сум;

 • фіолетовий – тривожність;;

 • чорний – незадоволення;

 • білий – складно сказати про настрій.

Отже, кольори впливають на людину, її самопочуття, емоції. Сприймайте світ у кольорі, адже це радість.

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\изображение 009.jpg


ІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ, ЗАВДАНЬ УРОКУ

 1. Вчитель: Діти, сьогодні на вас чекає урок-мандрівка в чудову країну Синтаксису, де є місто «Грамоснова», у якому є проспекти «Підметіві Присудків», вулиця «Двоскладних речень», провулок «Словосполучень», парк «Одинокого підмета та присудка», банк «Односкладних речень».

Тому метою нашої мандрівки є засвоєння знань про речення з одним головним членом; навчитися визначати межі речень і граматичні основи в них;

 1. Вчитель: Діти, відкрийте зошити і запишіть дату нашої мандрівки. Чому місяць має таку назву? Рушаймо в путь на «Синтаксі!» Заведеться мотор «Синтаксі», якщо всі будуть готові.

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\изображение 010.jpg

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.

(Перевіряю готовність учнів до уроку, пропоную вибрати одну із кольорових смужок: )

 • Жовту – частково готовий до уроку;

 • Зелену – готовий повністю;

 • Фіолетову – не готовий до уроку.) Всі готові!Вперед!1.Станція «Теоретична»

Вчитель: Приїхали до станції «Теоретичної». Зараз ми проведемо мовну розминку, експрес-опитування. Слово «експрес» означає, що відповідати слід правильно, швидко, без зупинок. У країні Синтаксису на нас чекає неповторно чарівна Золота осінь, яка даруватиме учням, які правильно і активно відповідатимуть, золоті листочки. Хто найбільше отримає листочків – отримає оцінки-дарунки від осені.

c:\documents and settings\admin\рабочий стол\изображение 005.jpg


 1. Що таке словосполучення? (Словосполучення – це поєднання двох або кількох слів, пов’язаних між собою за змістом і граматично).

 2. Що таке речення?(Речення – це граматично й інтонаційно оформлена синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження й повідомлення думок або почуттів мовця)

 3. Що вивчає синтаксис? (Розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень та речень).

 4. Що вивчає пунктуація? (Розділ науки про мову, який вивчає вживання розділових знаків у реченні й тексті на письмі).

 5. Що є граматичною основою речення? (Головні члени речення. Підмет і присудок)

 6. Що називає підмет? (Підмет називає особу або предмет, про які йдеться в реченні, і відповідає на питання хто? що?)

 7. Що повідомляє присудок? (Присудок повідомляє, що робить підмет, що з ним робиться, який він є, що він є).

ІY.ВИВЧЕННЯ І ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

2 .Станція «Практична»

Вчитель: Вчимося спостерігати та робити висновки. Прочитайте текст про золоту осінь, яка тихенько підкралася і до чудової країни Синтаксису. Відкрийте підручник, вправа 118.

Помітно оголилися дерева. У дібровах замовк пташиний гук. Ставки та озерця вкрилися опалим листям. Уранці на землі все частіше з’являється біла паморозь. Дощить. Колючий вітер примушує витягати із схованок рукавиці та шапки. Жовтень… Осінь упевнено ввійшла у свої права.

Вчитель: Робота з картками. Установіть змістовний зв’язок у середині кожної групи слів. Складені речення запишіть.

1.Ми, любили, земля, рідний. 2. Вона, світ, у, ми, для, найкращий.

3. Тут, вирости, народитися, й, ми. 4. Тут , наш, дід, жити, прадід, й.

5. Теж,вони,земля,свій, любити.

 1. Станція «Відпочинок»

Вчитель: Настав час відпочити. У Синтаксі їхати комфортно, але спина, руки, очі просять відпочинку. (фізкультхвилинка під музику).

4.Станція « Граматична»

Вчитель: Робота з підручником. Вправа 119. (перший абзац). Прочитайте текст. Вибрати односкладні речення. Позначте їх схемами (біля дошки і в зошитах).

5.Станція «Творчість»

Вчитель: Творче завдання «Лінгвістичний конструктор». Знайдіть другу частину кожного речення . Визначте граматичну основу.

1.На те й голова. 2. Намолов сім. 3. Щоб у ній розум був. 4. Мішків гречаної вовни. 5. Живе слово дорожче. 6. З великої хмари. 7. То ти будь ще добріший. 8. Ніж мертва літера. 9. Малий дощ. 10. Коли люди до тебе добрі. 11. Правда. 12. Світліша за сонце.

6.Станція «Підсумкова»

Вчитель: Клоуз – текст. Доповніть речення.

 1. Слово чи група слів, що передають повідомлення, запитання, пораду, прохання, наказ – це…

 2. Граматична основа речення – це …

 3. Підмет підкреслюють … лінією, а присудок …

 4. Підмет найчастіше може бути виражений … , а присудок …

 5. Односкладними називають речення, які …

ІY. Оцінювання досягнень учнів.

Оцінюю та коментую бали учнів за роботу на уроці ті відмічаю їх наліпками (найкращий на уроці, за творчість, за старання)

Y. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

Висновки:

В даний час суспільство потребує такої організації діяльності учнів, яка забезпечила б розвиток індивідуальних творчих здібностей і творчого ставлення до життя кожного учня, впровадження різних інноваційних навчальних форм, реалізацію принципу гуманного підходу до дітей.

Вивчення літератури, аналіз та узагальнення зібраних по проблемі матеріалів дали можливість визначити теоретичні основи конструювання і використання навчальних дидактичних ігор рідких типів на уроках української мови. Вивчений в процесі ігрової діяльності матеріал забувається учнями у меншій мірі і повільніше, ніж матеріал, при вивчені якого гра не використовувалась. Це пояснюється, насамперед, тим, що в грі органічно поєднується цікавість, що робить процес пізнання доступним і захоплюючим для учнів, і діяльність, завдяки участі якої в процесі навчання, засвоєння знань стає більш якісним і міцним. Можна зробити висновок, що якщо вчасно за допомогою ігор розвивати учнів, то покращаться увага, пам’ять, мислення, уяву.

Використання гри як засіб розвитку особистості через який діти пізнають світ. Ігрова діяльність дає потрібний ефект при дотриманні наступних умов:

 • Ігри повинні носити гуманний характер, переслідувати виховну і пізнавальну, розвивальну мету;

 • При організації слід враховувати вікові, психолого-педагогічні особливості підлітків;

 • Виховний і освітній вплив ігор залежить від самої організації і дики проведення, яка, в свою чергу, залежить від педагогічної майстерності педагога.


Використана література:

 1. Абрамов Г.С. Вікова психологія: навчальний посібник. –М.: Вид.центр «Академія», 1997, - 342 с.

 2. Баєв П.М., Граємо на уроках мови: посібник для викладачів зарубіжних шкіл. – М.: російська мова,1989. -138с.

 3. Башло Є.В. Ігрові методи як одна з форм активних методів навчання// Додаткова освіта. – 2000р.- №4. –с. 42-47.

 4. Бісів М.А. Пізнавальні ігри від А до Я. – Ярославль: Академія розвитку. – 2004. – с. 272.

 5. Артемов Л.В. Вчися граючись. –К.: Знання, 2000. – 257с.

 6. Бондаренко А.К. Дидактичні ігри в школі. – М.: Наука, 2001.- 201с.

 7. Журнал «Все для вчителя плюс».- 2008. -№1-2, січень.

 8. Нісімчук А. Сучасні педагогічні технології. – К.: видавничий центр «Просвіта», 2000.- с. 84-85.

 9. Ничкало Н. Мова як мета і засіб //Урок української .- 2001. -№2. – с. 14-15.

 10. Донченко Т.К. Мета одна, уроки-різні // Урок української. – 2000. -№11-12, с. 14-16.

 11. Зубков М.Г. Українська мова : універсальний довідник. – 6-те вид.- Х.: ВД «Школа», 2009, с. 512.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

На уроках української мови
Янчук Л. О. Використання ігрових технологій на уроках української мови (на прикладі вивчення теми «Іменник як частина мови» у 6 класі)....

Відділ освіти виконкому Жовтневої районної у місті ради Районний...
Додаток Словник основних термінів І понять з питань креативного навчання

Методичні рекомендації щодо застосування літературознавчого аналізу...
Творча група вчителів світової літератури та російської мови Новомиргородського району, яка працює над проблемою «Аналіз художнього...

Семенченко Альбіна Олександрівна, вчитель російської мови І світової...
...

Звіт Про роботу шкільного методичного
«Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості». Учителі-гуманітарії спрямовували свою роботу на реалізацію проблеми «Творчо-розвивальні...

Іv література
«Інноваційні форми роботи для розвитку креативного мислення учнів на уроках української мови та літератури»

Досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на...
Тема досвіду: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної...

«Формування громадянина з демократичним світоглядом шляхом впровадження...
Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, з урахуванням соціального замовлення сьогодення....

На уроках української мови та літератури, факультативних заняттях та спецкурсах
У них криється основа великого мистецтва формування й розвитку особистості, особистості з природними задатками, яка не терпить насильства,...

1. Урок-рефлексія в контексті парадигми особистіснозорієнтованої освіти
«Формування творчої особистості в процесі вивчення української мови та літератури»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка