Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації Відповідно до Типових навчальних планів (Додаток 13 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03.

Методичні рекомендації Відповідно до Типових навчальних планів (Додаток 13 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 03.

Курси духовно - морального спрямування

Методичні рекомендації

Відповідно до Типових навчальних планів (Додаток 13 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 29.05. 2014 № 664) загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування у 2014 – 2015 навчальному році у 5 класі відновлюється, а у 6 класі продовжується вивчення предмета «Етика» або курсів духовно-морального спрямування. Для шкіл, що користуються іншими Типовими планами ці курси можуть вивчатись за рахунок варіативної складової. Натепер міністерством рекомендовано кілька програм. «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Розмаїття релігій і культур світу», «Християнська етика в українській культурі», «Біблійна історія та християнська етика», «Основи християнської етики», «Етика: духовні засади».

Актуальність вивчення цих предметів обумовлена не тільки істотними змінами в ціннісних орієнтирах українського суспільства, що спостерігаються нині, а й загальним зростанням ролі моралі в житті людства в інформаційному суспільстві часів глобалізації.

Викладання основ християнської етики та інших предметів духовно-морального спрямування в загальноосвітніх навчальних закладах можливе лише за умови письмової згоди батьків та за наявності підготовленого вчителя. Підготовка вчителів християнської етики здійснюється в навчальних закладах або на курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Національному університеті «Острозька академія», Українському католицькому університеті, при обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання можуть бути створені районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети тощо.

Зміст курсів духовно-морального спрямування не може нести катехізацію, неприпустимим є також нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших церков, примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо.

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати у тісній співпраці з батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмету.

Згідно Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів (наказ Міносвіти і науки від 23.06.2000 № 240) календарне планування навчального матеріалу здійснюється учителем безпосередньо у навчальних програмах. Можна користуватись також окремими брошурами, виготовленими на основі навчальних програм . На основі календарних планів вчителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочними планами для вчителів можуть слугувати також методичні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України. Під час розроблення календарних планів вчитель може на власний розсуд використовувати резервні години – планувати проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт, семінарів, засідань «круглих столів» тощо.

Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.

На запити багатьох колег вважаємо за необхідне ще раз зупинитися на вимогах до календарно-тематичного планування із історії, правознавства, громадянської освіти та предметів філософсько-світоглядного циклу.

Календарно-тематичне планування – це розподіл у часі окремих уроків із врахуванням кількості годин, що визначаються програмою на кожну тему, кількості тижневих годин (визначених навчальним планом) і розкладу занять.

Планування розробляється вчителем на кожний клас у відповідності з навчальною програмою та вимогами Державного освітнього стандарту. У разі викладання предмету у кількох класах (паралелі) дозволяється загальне планування для класів паралелі.

Ступінь розроблення календарно-тематичного планування є критерієм професіоналізму вчителя. Тому у плані вчитель визначає послідовність вивчення окремих питань теми, відбирає зміст, продумує систему уроків навчання, повторення, закріплення і форми контролю.

Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи:

  1. титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

  2. На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;

«Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».

  1. Навчально-методичне забезпечення навчального плану включає наступні відомості: річна кількість годин; кількість годин на тиждень згідно з програмою; планова кількість самостійних (практичних) робіт; реквізити програми; навчально-методичні комплекси.

  2. Календарно-тематичне планування повинно обов'язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

  3. Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного уроку;контроль по завершенню вивчення даної теми.

  4. У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо).

  5. Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання.

Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки», допустимою є також календаризація у програмах.

Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з алендарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.


Нагадуємо, що у своїй роботі вчителі, які викладають курси духовно-морального спрямування, повинні керуватися наступними нормативно-правовими документами:

Конституцією України (28.06.2004 року);

Законом України "Про свободу совісті та релігійні організації" (23.04.1991 року);

Указом Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій"(21.03.2002 року);

Дорученням Президента України за № 1-1\ 657 від 8 липня 2005 року, яке стало підґрунтям до наказу Міністерства освіти і науки України № 437 від 26.08.2005р. "Про вивчення у навчальних закладах факультативних курсів з етики віри та релігієзнавства";

Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України № 8/1-2 від 29.06.2006 року "Про концептуальні засади вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах предметів духовно-морального спрямування";

Додаток 13

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. № 409

(в редакції наказу Міністерства освіти і науки України

від 29.05.2014 р. № 664)
Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Мови і літератури

Українська мова

3,5

3,5

2,5

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

Іноземна мова

3

2

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

Суспільство -знавство

Історія України

1

1

1

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

1

1

1

1

Основи правознавства

-

-

-

-

1

Етика/курси духовно-морального спрямування****

1

1

-

-

-

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

-

-

Мистецтво

-

-

-

1

1

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

2

Геометрія

-

-

1,5

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

-

-

-

-

Біологія

-

2

2

2

2

Географія

-

2

2

2

1,5

Фізика

-

-

2

2

3

Хімія

-

-

1,5

2

2

Технології

Трудове навчання

2

2

1

1

1

Інформатика

1

1

1

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

3

3

Разом

24,5+3

26,5+3

27+3

27,5+3

29+3

Додатковий час на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

2,5


3,5


3,5


4


4

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

27+3


30+3


30,5+3


31,5+3


33+3

*Загальноосвітній навчальний заклад може обирати інтегрований курс «Мистецтво» або окремі курси: «Музичне мистецтво» та «Образотворче мистецтво».

**Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються.

***В межах галузі «Суспільствознавство» у 5-му класі вивчається курс «Історія України (Вступ до історії)», у 6-му – інтегрований курс «Всесвітня історія. Історія України».

**** Курси духовно-морального спрямування впроваджуються лише за умови письмової згоди батьків усіх учнів класу та за наявності підготовленого вчителя.
Директор департаменту Ю. Г. Кононенко

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20 червня 2014 м. Івано-Франківськ № 373/410-р

Про реалізацію регіональної

цільової програми «Духовне життя»

на 2012-2015 роки

Відповідно до пункту 10 регіональної цільової програми «Духовне

життя» на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від

25.11.2011 р. № 314-11/2011 та календарного плану заходів на 2014 рік:

1. Управлінню культури, національностей та релігій облдерж­адміністрації (В. Федорак) організувати транспортне перевезення молоді:

- з 13 по 20 червня 2014 року до реколекційного табору в село Дора

Яремчанської міської ради;

- з 18 червня по 18 липня 2014 року до молодіжного наметового табору

за участю сестер та братів монастиря Воплоченого слова в село Синевир

Закарпатської області;

- з 4 липня по 14 липня 2014 року до молодіжного табору на базі Хресто-

Воздвиженського чоловічого монастиря в село Манява Богородчанського

району;

- з 4 липня по 14 липня 2014 року до молодіжного табору на базі Спасо-

Преображенського чоловічого монастиря в село Угорники Коломийського

району.

2. Департаменту фінансів облдержадміністрації (Г. Карп) профінансувати

управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації на суму 17 000,00 грн. (сімнадцять тисяч) згідно з кошторисом (додається) за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті на регіональну цільову програму «Духовне життя» на 2012-2015 роки.

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління [культури, національностей та релігій облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови

ІД керівника апарату облдержадміністрації С. Адамовича та першого заступника голови обласної ради О. Левицького.

Голова Голова

державної обласної адміністрації обласної ради В.Скрипничук

Андрій Троценко


УКРАЇНА

КАЛУСЬКА  МІСЬКА  РАДА

(сорок  шоста сесія  шостого  демократичного  скликання)

РІШЕННЯ

від  30.10.2013   № 2215

Про доповнення програми «Розвиток культури міста Калуша на 2012 - 2015  роки».

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державні цільові програми», Указом  Президента України від 24.11.2005 р. № 1647/2005 «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства», Законом  України «Про культуру» від 14.12.2010 р. № 2778-VI, Законом України «Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 р. № 1805-III та з метою здійснення заходів щодо збереження в належному стані культових споруд - пам'яток культурної спадщини, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.     Доповнити  розділ І програми «Розвиток культури міста Калуша на 2012 - 2015 роки» (рішення міської ради № 898 від 25.01.2012р.) підпрограмою  І.І. «Духовне життя», що додається.

2.      Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  міського голови  з питань діяльності виконавчих органів міської ради Галину Романко.

Міський голова                                                                             Ігор Насалик
 

Затверджено

рішення міської ради

від  30.10.2013  № 2215

Секретар міської ради

Олександр Челядин

 

Доповнення програми «Розвиток культури

міста Калуша на 2012 - 2015  роки»

 

І.І.  «Духовне життя»

 Метою підпрограми є:

- поліпшення умов для задоволення духовно-релігійних потреб територіальної громади міста, утвердження в масовій свідомості громадян притаманних українському народові високих моральних цінностей;

-    забезпечення консолідації громади на основі християнських традицій;

-    забезпечення просвітницької, виховної ролі національної духовної культури, духовно - морального розвитку населення, виховання патріотизму;

-     вирішення актуальних питань духовно - релігійної сфери;

- поліпшення співпраці між владними структурами, громадськістю та церквами;

- активізація громадських організацій релігійного спрямування шляхом надання фінансових та інформаційних ресурсів у вирішенні релігійно-духовних потреб, проведення фестивалів та конкурсів для відродження релігійних традицій, популяризація  притаманних  українському народові сімейних цінностей;

- створення інформаційної бази даних  культових споруд, релігійних організацій, які здійснюють легалізовану діяльність з подальшим її доповненням;

-       створення умов для належного міжконфесійного функціонування.                                                                                                   

Основні заходи

2011

2012

2013

2014

2015

                                                                  Духовне життя

1. Заходи спрямовані на збереження, реконструкцію, реставрацію культових споруд-пам'яток культурної  спадщини

-

-

30 000

-

-

2. Надавати всебічну допомогу в межах, дозволених законодавством України, церквам і релігійним організаціям у реалізації їхніх статутних завдань

-

-

-

-

-

3. Сприяти проведенню фестивалів  духовного співу, конкурсів, оглядів духовної творчості, виставок дитячих художніх творів

-

-

-

-

-

 

 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рекомендації щодо формування робочого
Робочий навчальний план розробляється навчальним закладом на основі Типових навчальних планів І затверджується відділом освіти, молоді...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни інститут інноваційних...
Повідомляємо, що на виконання наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнських учнівських...

Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення...

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

Міністерство освіти україни міністерство охорони здоров'я україни нака з
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту n 72/78 від 01. 02. 2013

Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти І науки України, Міністерства оборони України, Міністерства...

Методичні рекомендації з організації патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
Міністерства освіти І науки України від 27. 11. 2014 №1/9-614, Департаменту освіти І науки облдержадміністрації від 04. 12. 2014...

Програма вступного випробування та співбесіди з предмета «Історія України»
Програму для вступників 2013 р складено на основі програми зовнішнього незалежного тестування 2013 р. (програми зно) з Історії України,...

Програма вступного випробування та співбесіди з предмета «Історія України»
Програму для вступників 2013 р складено на основі програми зовнішнього незалежного тестування 2013 р. (програми зно) з Історії України,...

Програма вступного випробування та співбесіди з предмета «Історія України»
Програму для вступників 2013 р складено на основі програми зовнішнього незалежного тестування 2013 р. (програми зно) з Історії України,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка