Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Єдиний план виховної роботи кзоз «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»

Єдиний план виховної роботи кзоз «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Управління охорони здоров’я

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад охорони здоров’я

Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової


Затверджую

Директор КЗОЗ «Куп’янський

медичний коледж

ім. Марії Шкарлетової»

_________ О.М. Брянцев

«___» __________ 20__ р.

ЄДИНИЙ ПЛАН
виховної роботи

КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»

на 2016 - 2017 навчальний рік

Єдиний план виховної роботи КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»Основні напрями виховної роботи в коледжі

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

2016 рік, рік відзначення Україною 25-ліття своєї незалежності, Український інститут національної пам'яті назвав Роком Державності – на честь низки історичних подій, які привели до проголошення, а потім відновлення Україною незалежності у ХХ столітті.

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, традицій і звичаїв українського народу.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери.

Основними у виховній роботі є такі загальнонаукові принципи:

 • фундаментальність;

 • безперервність;

 • єдність логічного та історичного, національного та загальнолюдського, суспільного і особистого, теорії та практики, навчання та виховання у їх людино творчій орієнтації;

 • національна спрямованість та врахування суспільно-історичного досвіду України у підготовці молоді;

 • гуманізація і демократизація процесу виховання студентів;

 • виховання студентів у колективі та через колектив, співвідношення вимогливості до студентів з повагою до їх гідності та турботою про них;

 • опора на позитивне в особистості та колективі;

 • відповідальність виховання – органічний зв'язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними, родинними традиціями, з народним мистецтвом, кращими зразками духовної єдності та спадковості поколінь;

 • диференціація та індивідуалізація виховного процесу – врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного і інтелектуального розвитку студентів, стимулювання активності та розкриття їх творчої індивідуальності;

 • зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю.


Основні завдання на 2016/2017 навчальний рік:

 1. Формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.

 2. Утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

 3. Виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

 4. Підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;

 5. Усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

 6. Сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;

 7. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

 8. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

 9. Культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи;

 10. Формування мовленнєвої культури;

 11. Спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.

 12. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та соціальних вимог.

 13. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.

 14. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання студентської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.

 15. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з навчальним закладом.

 16. Розвиток студентського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу молодіжного руху.

 17. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.

 18. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.

 19. Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.

 20. Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.

 21. Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.

 22. Залучення студентів до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.

 23. Розвиток творчого потенціалу всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

 24. Життєтворчість як здатність забезпечити студенту можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.

 25. Педагогічна культура викладачів і вихователів, невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.

 26. Педагогічний захист й підтримка студентської молоді у розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.

 27. Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.
Концепція виховної роботи коледжу
  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План роботи комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний...
Комунального закладу «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

План роботи на 2013/2014 н р. Структура плану
Теоретичні основи виховної роботи з класом. Аналіз виховної роботи за минулий рік

План виховної роботи 5-б класу сзш №13 ім. І. Хитриченка на ІI семестр...
За результатами виховної роботи 9 – в класу, за минулий рік, можна сказати наступне

Єдиний план роботи технікуму на червень 2013 р. «Затверджую»
Книжково-ілюстративна виставка до Дня Конституції України «Державні та народні символи України»

Єдиний план роботи стхт нухт на червень 2015 р. «Затверджую»
Вцр13, вцр12, вхк13, вхк12, орг12, мд13, мех13, омр13, омр12, квп13, окс12, прг14, пск13 (15-26. 06)

Єдиний план роботи технікуму на червень 2014 р. «Затверджую»
«Червень літо зарум’янив. Народні прикмети звичаї, обряди» абон., відп. Дульська О.І

Проект плану роботи комунального закладу «Куп’янська спеціальна загальноосвітня...
Комунальний заклад «Куп’янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Харківської обласної ради»

План виховної роботи 11 а класу лубенської зш І-ІІІ ступенів №10 на 2014 2015 навчальний рік

Виховний процес у гімназії був організований відповідно до річного...
Одним із основних напрямів виховної роботи є патріотичне та громадянське виховання

«афо новонародженої дитини. Організація середовища догляду за новонародженим»
Департамент охорони здоров”я виконавчий орган київської міської ради (київської міської державної адміністрації) вищий навчальний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка