Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією курсова робота з методики художньої праці

Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією курсова робота з методики художньої праці

Сторінка1/4
  1   2   3   4
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НАД АПЛІКАЦІЄЮ

Курсова робота з методики художньої праці

ЗМІСТ
ВСТУП 2

РОЗДІЛ 1. АПЛІКАЦІЯ, ЯК ВИД ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 4

1.1. Поняття про аплікацію 4

1.2. Значення аплікаційних робіт в навчально-виховному процесі 5

1.3. Види аплікаційних робіт 9

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ З

АПЛІКАЦІЄЮ 14

2.1. Організація занять по роботі над аплікацією 14

2.2. Досвід організації роботи над аплікацією в початкових класах 23

ВИСНОВКИ 25

ЛІТЕРАТУРА. 27

ДОДАТКИ ЗО

ВСТУП

Творчо працюючий вчитель знаходиться в постійному пошуку шляхів і засобів рі- шення задач трудового і естетичного виховання школярів.

Особлива роль в ньому процесі відведена вчителю початкових класів.

Саме він покликаний закласти основи трудових навичок дитини, його творчого потенціалу, художнього розвитку.

Схильності до естетичного виховання виявляються у дітей досить рано. Яскра- вим прикладом служать виставки дитячої творчості, де можна побачити безліч ди- вовижного, несподіваного, красивого у виробах за зразками народних майстрів, в діючих конструкціях механізмів, моделях роботів, машин, учбово- наочних посіб- никах. Одним з ефективних засобів виховання, в якому тісно переплітаються формування трудових навиків і художній розвиток початкових класів, що вчаться, може бути позакласна робота по прикрашенню виробів аплікацією.

Вона дозволяє дітям іншими очима поглянути на навколишній світ, будить в них бажання працювати, твори.

Займаючись в школі, відвідуючи музеї, виставки, діти вчитимуться розуміти і ці-

нувати твори мистецтва, познайомляться з виробами народних умільців, дізнають-

ся багато цікавого про історію і культуру свого краю і країни.

Аплікація, як вид роботи знайома школярам, оскільки вони займалися нею в ди- тячих дошкільних установах.

Але в початковій школі їхні знання про неї розширюються, вдосконалюються на- вички роботи з папером та іншими матеріалами для створення аплікації.

Звісно, учитель повинен володіти міцними знаннями методики організації робо- ти над аплікацією на уроках трудового навчання в початковій школі.

Адже від вчителя залежить те, як учні оволодіють даним видом діяльності, чи полюблять його і чи сформується у них інтерес до його сучасних видів.

Тому тема нашого наукового дослідження звучить у наступному формулюванні: «Методика організації роботи молодших школярів над аплікацією».

Мета дослідження: обгрунтувати методику організації роботи молодших школя- рів над аплікацією.

Мети дослідження досягнуто завдяки вирішенню його завдань:

- розкрити поняття аплікації та її значенім в початковій школі;

- визначити види аплікаційних робіт;

- описати методику проведення уроків по роботі над аплікацією;

- вивчити досвід проведення уроків по роботі над аплікацією.

Методи дослідження: аналіз, синтез, систематизація, класифікація, вивчення педагогічного досвіду, умовисновки.

РОЗДІЛ 1. АПЛІКАЦІЯ, ЯК ВИД ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

1.1. Понятті! про аплікацію

Аплікація - це один з видів образотворчої техніки, заснованої на вирізуванні, на- кладенні різних форм і закріпленні їх на іншому матеріалі, прийнятому за фон [36, с.44].

Поняття «аплікація» включає способи створення художніх творів з різних по сво- їх властивостях і фактурі матеріалів, об'єднаних схожістю техніки виконання. Кожен матеріал має свої особливості, які роблять визначальний вплив на техніку виконан- ня аплікації. Наприклад, папір, солома, засушені рослини, бересту прикріпляються до фону різними клеями; тканини, шкіра, хутро, повсть звичайно пришиваються; то- полиний пух накладається на оксамитовий папір без клею.

Аплікація - найпростіший і доступніший спосіб створення художніх робіт, при яко- му зберігається реалістична основа самого зображення. Це дає можливість широко використовувати аплікацію не тільки в оформлювальних цілях (при виготовленні

наочних посібників іграшок, прапорців, сувенірів до святкових дат, прикрас, святко- вих костюмів, оформлення стінгазет, стендів, виставок), але і в створенні картин, панно, орнаментів.

Основними ознаками аплікації є силуетність, площинне узагальнене трактуван- ня образу, однорідність колірної плями (локальність) великих колірних плям.

Поняття аплікація включає в себе спосіб створення художніх творів з різних за властивостями і фактурою матеріалів, об'єднаних схожістю техніки виконання [36, с.44].

Аплікація може бути наочною, що складається з окремих зображень (листя, гіл- ка, дерево, гриб, квітка, птах, тварина, будинок, машина, людина); сюжетною, відо- бражає сукупність дій, подій «Наша Батьківщина», «Політ в космос», «Птахи приле- тіли»); декоративною, включаючи орнаменти, узори, якими можна прикрасити різні предмети [36, с.45].

Основним матеріалом для виготовлення аплікації в школі є папір.

Способи вирізування аплікації [10, с. 18]:

Графічні форми. Найпростіший спосіб вирізування - складання паперу навпіл. З паперу, складеного навпіл, вирізували дерева, вази, птахів (додаток №А, 1, мал. 1), а з паперу, складеного у декілька разів, - хороводи. Захоплювалися цим найчастіше дівчата і жінки, працюючи ножицями без попереднього малюнка. З паперу створю- валися навіть картини з нехитрими сюжетами, де зображалися птахи, звірі, риби, рослини, архітектурні споруди. Вирізки наклеювалися на стіни, вікна, в простінках.

На багатьох виставках експонувалися роботи Е. 1. Березіної. По професії вона інженер-хімік, по покликанню - художник.

Прекрасні її аплікації «Бузок», «Ромашки», «Анютині очки», «Гвоздика», «Потре- бують охорони», композиції з болотяних рослин, з тополиного пуху - ''Собачка», «Лілії».

Ю. М. Уманов по професії агроном. Він багато їздив по заповідних місцях і кож- ного разу повертався із зарисовками, колекціями трав, злаків. Тоді-то і визріло рі- шення використовувати злаки, як образотворчий матеріал. Зміст його картин різно- манітний. Прекрасні його пам'ятники стародавньої архітектури: «Палац царя Івана Грозного», «Чаплі», «Лелеки», «Орел»; ілюстрації до українських народних казок.

В м. Києві захоплено працює із засушеними рослинами П. Рябінін. Роботи з то- полиного пуху самодіяльних художників з міста Умань В. Таранової і А. Шевченко демонструвалися в Донецьку, Ялті, Львові і інших містах.

Роботи художників-флористів користуються незмінним успіхом на виставках «Природа і творчість», організовуваних не тільки в містах України, але і за кордо- ном.

1.2. Значення аплікаційних робіт в навчально-виховному процесі

Аплікація відноситься, до декоративно-прикладного мистецтва і є різновидом ви- шивки, вживаним для прикраси одягу, предметів побуту, для створення декоратив- них панно.

А що ж таке декоративно-прикладне мистецтво? От як визначене це поняття в короткому словнику по естетиці: декоративно-прикладне мистецтво - «вид мисте- цтва (близький до образотворчого), твори якого є предметами, що володіють пев- ними художньо-естетичними властивостями, але що в той же час мають безпосе- реднє практичне призначення в побуті, праці або спеціально призначені для при- краси...». По своєму походженню декоративно-прикладне мистецтво - один з най- стародавніших видів мистецтва. Відвіку людина прагнула зробити своє житло, одяг, предмети побуту не тільки зручними, міцними, але і красивими. Основним джере- лом надихання для людей служив навколишній їх дивовижний світ природи. Багат- ства форм і яскравих фарб кольорів полів України були перетворені майстрами в декоративні елементи орнаменту.

«Основоположниками мистецтва, - писав А. М. Горький, - були гончарі, ковалі і ковалі, ткалі і ткачі, каменярі, теслярі, різьбярі по дереву і кістці, зброярі, малярі, кравці, кравчихи і взагалі - ремісники, люди, чиї артистично зроблені речі, радуючи ваші очі, наповнюють музеї» [13, с.74].

Декоративно-прикладне мистецтво живе навколо нас в килимах, тканинах, одя- зі, керамічному посуді, оформленні книг,. грошових знаках, в прикрасі архітектурних споруд. Орнаментальними узорами прикрашають афіші, стінгазети, орнаменталь- но-текстові плакати.

Діти рано починають сприймати оточуюче, але, щоб вони могли оцінити побаче- не, відрізнити дійсно красиве від строкатості і вульгарності, цьому необхідно вчити, і чим раніше, тим краще. Робота по розвитку художнього смаку дитини починається в сім'ї і в дошкільних установах.

На заняттях в школі хлоп'ята знайомляться з виробами широко відомих народ- но-художніх промислів по обробці різних матеріалів: Палеху, Мстери, Федоськіна (мініатюрний живопис по пап'є-маше); Хохломи, Городца (розпис по дереву); Куба- чей (гравіювання по металу); Вологди, Ельца (плетіння мережив); Гжелі (художній розпис по кераміці); Азербайджану (килимові вироби)"; Узбекистану (архітектурні орнаменти по гіпсу); України (гуцульські інкрустації різними породами дерева) і ін.

Вчитель повинен навчити дітей розуміти і гордитися творами народних умільців нашої країни. А це в свою чергу сприяє розвитку художнього смаку, розумінню осо- бливостей побудови узорів з урахуванням призначення виробу, його форми і вико- ристовуваного матеріалу.

По виконаних аплікаціях проводять бесіди, сприяючі розвитку усної мови.

Аплікаційні роботи в початкових класах входять в програму трудового навчання.

У школі аплікаційні роботи виконують, як правило, на аркушах паперу, а в почат- кових класах вони застосовуються в основному для прикраси виробів, що мають су- спільно корисну значущість. Аплікацією прикрашають закладки, коробки, теки, мо- делі машин і інші предмети, використовують їх при ремонті книг, таблиць, виготов- ленні наочних посібників і в оформлювальних роботах. Аплікаційними роботами прикрашають побут. І це ніскільки не зменшує значення аплікації, а зайвий раз під- креслює її прикладний характер.

Виховання у дітей глибоких і стійких інтересів до трудового навчання продовжу- ється в позакласній роботі. Заняття в гуртках технічного і художнього конструюван- ня розширюють індивідуальні пізнавальні інтереси школярів. Діти використовують в своїй роботі знання і уміння, одержані на уроках математики, природознавства, об- разотворчого мистецтва. На заняттях в гуртках вони, застосовуючи різні штучні і природні матеріали, виконують складніші і цікавіші аплікаційні роботи, їм надається більше самостійності у виборі сюжетів або узорів для прикраси. Не обмежені ча- сом, діти проявляють більше творчості і фантазії. Керівники гуртків обов'язково по- винні цілеспрямовано виявляти схильності дітей і, враховуючи педагогічні вимоги, пропонувати їм теми робіт відповідно до їх інтересів і можливостей.

У групах продовженого дня, на заняттях в гуртках дитина має нагоду працювати одночасно з кольоровим папером, кетоном, тканиною, пластиліном і, моделюючи, створювати різні вироби [29, с. 40].

Цікаво проходять заняття по виготовленню устаткування для ігротек, декорацій для лялькових театрів, карнавальних костюмів, різним оформлювальним роботам, конкурси на кращий зразок запрошення, емблеми до назв команд, загонів. Роботи, виконані аплікацією, вивішуються для загального огляду і обговорення. По зразках аплікацій старшокласники можуть деякі роботи випилювати з фанери або виготов- ляти іншими способами.

Плановані для виконання вироби по своїй конструкції, технології, художньому оздобленню повинні бути посильні учням молодшого шкільного віку. Робота відчу- ття інтересу до процесу повсякденної праці, щоб будь-яку роботу він робив із задо- воленням, творчо, радів би успіхам і із завзятістю прагнув виправити недоліки, до- биваючись у всьому акуратності і краси.

В той же час планування спрощених завдань веде до зниження інтересу дітей до праці. Тому, як би важко ні було керівнику, завдання для учнів він повинен підби- рати індивідуально, диференційовано, щоб кожна дитина змогла застосувати всі свої знання, навики при виконанні тієї або іншої роботи.

Вибираючи для виготовлення на занятті ті або інші вироби, необхідно точно виз- начити, в яких конкретних елементах знань і умінь діти просунуться вперед; що на- вчаться робити нового; у чому просто потренуються, як використовують вже наявні уявлення і уміння при виготовленні нового виробу.

Трудове навчання тісно пов'язане з ідейно-політичними аспектами виховання. А С. Макаренко писав: «Ви можете примусити людину трудитися скільки завгодно, та якщо одночасно з цим ви не будете її виховувати політично і етично, якщо він не братиме участь в суспільному і політичному житті, то ця праця буде просто нейтра- льним процесом, що не дає позитивного результату» [17, с. 116].

У початкових класах учні знайомляться тільки з основами трудових навиків, але вони повинні твердо зрозуміти, відчути, що своїми руками вони виконують об'єкти праці, що мають суспільно корисну значущість. Дітям не байдуже, які вироби і робо- ти вони виконують. Чим корисніші, потрібніші в їх житті, різноманітні і зовні приваб- ливі вироби належить їм зробити, тим з великим захопленням, енергією, інтересом починають вони відноситися до їх виготовлення*.

Питання естетичного виховання починаються з ретельно продуманого оформ- лення приміщень, де проводяться заняття. Все, що оточує хлоп'ят: парти, столи, забарвлення стін, куточки агітації і навчальні посібники, повинне виховувати своєю чистотою, акуратністю, красою. Наочність краси залежить не тільки від того, яка оформлена стінгазета або панно з аплікацією, але і де і як вони вивішені.

Розвитку у дітей художнього сприйняття всього оточуючого сприяє і колекціону-

вання узорів для складання композицій. На екскурсіях (в музеї, до історичних па- м'ятників, в парк, на поле, ліс) діти вчаться не тільки розглядати експонати, милува- тися природою, але і робити зарисовки для майбутніх узорів. Цілі і задачі будь-якої екскурсії багатогранні: виховання культури поведінки в суспільних місцях, душевній чуйності, розвиток уміння зосередитися, уважно розглянути експонати, радіти всім проявам природи і істинній красі.

Під час екскурсії діти роблять зарисовки потрібних їм листочків, гілочок, грибів, птахів, щоб на гуртку по цих ескізах скласти і виконати аплікації.

На закінчення уроку-екскурсії вчитель звертає увагу учнів на те, що, де б вони не були: в лісі, в полі, біля річки - скрізь потрібно підтримувати порядок і чистоту. Йдучи з поляни, де вони малювали, кожен повинен перевірити, чи не залишилося там яке-небудь сміття. Особливо ретельно слід перевірити місце для розведення багаття: його потрібно обов'язково залити водою і засипати землею.

Заняття аплікацією після натурних зарисовок, як правило, проходять жваво, за- цікавлено, не залишають нікого байдужим, виховують пошану до природи і готов- ність встати на її захист.

Уміле використовування на заняттях по аплікації ідейно-політичного, етичного, естетичного виховання і трудового навчання дозволяє повною мірою вирішувати задачі комплексного виховання наших дітей.

1.3. Види аплікаційних робіт

Народи із стародавніх часів широко застосовували аплікацію для прикраси сво- го побуту. Казахи аплікацією прикрашали повстяні килими, юрти; татари - м'які шкі- ряні чоботи, кінські сідла; народи Півночі на шкіряний одяг нашивали узори з хутра; росіяни широко використовували аплікацію на тканині. Використовували аплікацію в своїх роботах і художники. Крупним майстром силуетних композицій вважався художник Федір Петрович Толстой (1783-1873). Відвідувачі музеїв захоплюються його вишуканими і витонченими аплікаціями на сюжети Вітчизняної війни 1812 р. або селянського побуту.

І сьогодні зустрічаються художники-любителі, які без розмітки з складеного у де- кілька разів листу паперу вирізують дивовижні по красі узори, сюжети з складною композицією [15, с. 68]

Аплікація виконується наклеюванням або нашиванням на основний фон (папір, тканину, шкіру і інші матеріали) шматочків того або іншого матеріалу різних кольо- рів. Готовий виріб, виконаний у такий спосіб, також називається аплікацією.

У шкільних умовах на уроках трудового навчання, в позакласній діяльності для аплікації використовуються кольоровий папір, тканина, а в гуртках також солома, насіння, засушене листя, пелюстки кольорів, тополиний пух, вата, фанера, фольга і ін.

За своїм змістом аплікації можна підрозділяти на наочні, сюжетні, орнаменталь- ні і шрифтові [38, с. 19]. Як правило, вони виконуються багатоколірні або одноколір- ні (силуетні).

Наочні аплікації (листя, фрукти, овочі, квіти, гриби, комахи) виготовляють з вирі- заних геометричних фігур. Вони найбільш прості і доступні для виконання дітьми молодшого шкільного віку.

Сюжетні аплікації, що складаються з декількох різних фігур, часто в динаміці, то- бто в русі, служать для ілюстрації літературних творів: казок, байок, віршів. Сюжети за бажанням учнів можуть підбирати на теми сільського господарства, промислово- сті, будівництва, фантастики.

Для силуетних аплікацій всі фігури однієї роботи вирізуються з паперу однаково- го кольору. Наполегливою працею можна добитися виконання красивих силуетних сюжетів, вирізаних з світлого паперу і наклеєних на темний фон або навпаки.

Орнаментальні аплікації застосовують для оформлення альбомів, стінгазет, за- прошень, вітальних листівок, сценічних декорацій, костюмів, прикраси об'єктів пра- ці. У оформленні багато місця відводиться тексту, а тому велике значення шрифто- вих аплікацій, коли красивими буквами з кольорового паперу оформляють заголо- вки, гасла, плакати, навчальні таблиці.

На вигляд виконання аплікації можна підрозділити на плоскі і об'ємні [38, с.20]. Плоску аплікацію виконують шляхом,^вирізування деталей з паперу, тканини шкіри і інших матеріалів і наклеїти їх всією площиною на підставку з паперу, картону або тканини.

В деяких випадках деталі з паперу роблять способом відривання. Краї таких де- талей виходять нерівними. Цей спосіб аплікації добре застосовувати у тому випад- ку, коли зображають тварин, дерева, пухнастий сніг, хутряну шапку. Обірвані краї деталей створюють враження пухнастої, шорсткості.

Мозаїка аплікацією виходить з маленьких шматочків кольорового паперу, які мо- жна нарізувати ножицями або виконати способом відривання. Паперовою мозаїкою виконують як контурні, так і суцільні зображення.

Аплікація з паперу може бути одношаровою і багатошаровою. До одношарових відносяться такі роботи, у яких деталі наклеєні в один шар повністю або частково.

Модним елементом є аплікація на одязі. На (додаток № А, 2, мал. 2) показані зразки, які вирізують з кольорових тканин і пришивають петельними стібками до фартушків, кофтинок.

Об'ємна аплікація. Широке поширення в практичній діяльності школярів набула об'ємна аплікація, що створює деяку видимість об'єму. Вона збільшує художні мож- ливості учнівських робіт, розширює творчі можливості дітей.

Оформлювальні роботи [38, с.29]. За допомогою аплікації в дуже короткий тер- мін можна виконати, зробити нарядними, привабливими приміщення класів, кабіне- тів, залів, коридорів, столових.

Для окремих елементів оформлення школярі використовують шрифтові написи, вирізані з кольорового паперу, зірочки, гілочки, квіти, колоски, сніжинки і інші деко- ративні елементи (додаток № А, 3 , мал. 3).

Із застосуванням аплікації учні випускають стінгазети, оформляють куточки при- роди, готують плакати і декорації до ранків, квіти для святкових демонстрацій.

Досвід показує, що всі учні із задоволенням вирізують ілюстрації із старих жур- налів, збирають листівки, які використовують як деталі аплікації, застосовуючи їх для найрізноманітніших виробів.

Діти охоче беруть участь в ремонті книг і наочних посібників (таблиць, плакатів, географічних карт). Вони вчаться підбирати матеріал, розраховувати форму дета- лей, якими ремонтують краї, що зносилися.

При ремонті книг з м'якою обкладинкою доцільно зняти стару обкладинку, обрі- зати її по краях і наклеїти на нову підставу. З дуже зношеної обкладинки вирізують по контуру назву, прізвище автора, малюнок, і все це наклеюють на нову підставу з щільного кольорового паперу.

Виготовлення наочних посібників [38, с.39]. Аплікація надає багато можливостей для реалізації міжнаочних зв'язків при виготовленні наочних посібників з українсь- кої мови, математики, природознавства і інших шкільних предметів

Цікаві ігри [ 38, с.39]. Навчальну працю можна зробити емоційнішою, радіснішою і захоплюючою, якщо на заняттях ввести елементи гри з використанням аплікації. Ігрові ситуації особливо потрібні в групах продовженого дня, коли діти потребують веселого відпочинку і розвагах. Але під час гри діти не тільки відпочивають, вони замислюються, роздумують, пізнають. Елементи гри обов'язково повинні бути при- сутніми в праці дитини, підсилюючи позитивні емоції, щоб на все життя у людини збереглося відчуття насолоди працею як грою фізичних і інтелектуальних сил.

Можна запропонувати таку цікаву гру. На квадратах з тонкого картону виконую- ться аплікації грибів, фруктів, комах, машин і потім по розмітці розрізають на декі- лька частин. Задача граючого - скласти із змішаних частин ціле зображення пред- мету.

Вміло використовуючи метод аплікації, вчитель захоплює дітей навчальною ро- ботою і організовує змагання, конкурси, цікаві заняття школярів після уроків.

Аналізуючи аплікаційну роботу, важко сказати, де кінчаються заняття по образо- творчому мистецтву і починається трудове навчання. Все, разом узяте, можна наз- вати художньою працею.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методика організації наукової праці школярів та робота з обдарованими...

Курсова робота за темою: «Формування житт євих компетенцій учнів...
Формування життєвих компетенцій учнів засобами художньої культури в позаурочний час

Формування в молодших школярів умінь будувати твори – міркування...
Провідним завданням початкового курсу рідної мови є мовленнєвий розвиток молодших школярів – формування вмінь висловлюватися в усіх...

Виготовлення виробу та оздоблення аплікацією із природних матеріалів
Розробка уроку трудового навчання для учнів 5,6 класу за розділом «Основи технології виготовлення виробів, оздоблених аплікацією...

Методика проведення семінарів з історії з використанням художньої літератури
Колективний характер роботи учнів, слугує продовженням індивідуальної пізнавальної діяльності. На цих заняттях можна обмежуватися...

З досвіду роботи класного керівника 2 класу Високобайрацького нвк гавриленко Вікторії Василівни
Виховання патріотичних поччутів та здорового способу життя перспективними освітніми технологіями. Розвиток творчих можливостей молодших...

Есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів
...

Формування моральної культури молодших школярів із застосуванням українських казок І легенд

Курсова робота з методики професійного навчання Навчально-методичний...
Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

В работе рассматриваются вопросы теории, методики и практики журналистского творчесмтва
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка