Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів Вступ

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів Вступ

Сторінка1/3
  1   2   3
Історія України

8 клас

Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів

Вступ

Обов’язковими видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне і підсумкове. Тематичному оцінюванню підлягають основні результати вивчення теми (розділу); їх визначає вчитель на основі вимог навчальної програми і доводить до відома учнів від самого початку її опрацювання. Перед початком розгляду чергової теми учні мають бути ознайомлені з тривалістю її вивчення; кількістю, тематикою обов’язкових робіт, термінами їх проведення; питаннями, що виносяться на атестацію; формою її проведення. Навчальною програмою передбачено, що оцінювання школярів відбувається за Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з історії. Під час контролю навчальних досягнень учнів важливо поєднувати результати поточного і тематичного оцінювань [2].

За віковими характеристиками учні 8-го класу є підлітками. Підлітковий вік охоплює період від 11—12 до 14—15 років. У цей час в особистості дитини відбуваються складні й суперечливі зміни, що дає підстави називати його важким, критичним, перехідним.

Підлітки 13—14 років демонструють яскраво виражену потребу в суспільному визнанні важливості власної діяльності, у них починає домінувати готовність проявити себе, використати власні можливості. Підліток утверджується в середовищі товаришів передусім своєю інформованістю, умінням інтерпретувати, коментувати отриману інформацію і відповідним чином діяти. Науковці стверджують, що в цьому віці знання набувають для підлітка нового соціального змісту: володіння ними безпосередньо впливає на ставлення до товаришів, на авторитет у групі ровесників, на визнання особистих переваг учителем [1, с. 116].

Найчастіше учнів приваблюють самостійна робота на уроці, складний навчальний матеріал, можливість самостійно організовувати свою пізнавальну діяльність за межами школи. Проте часто їм не вдається реалізувати нові форми навчальної діяльності через те, що вони не володіють способами їх виконання. Саме в цьому має допомогти педагог, підтримуючи та стимулюючи пізнавальні інтереси дитини, заохочуючи подальші зусилля, наповнюючи її вірою в себе.

При організації навчальної діяльності вчителеві слід ураховувати, що підлітковий вік є часом динамічного розвитку таких індивідуальних особливостей мислення, як творчість, самостійність, гнучкість [3].

Значною мірою психологічні особливості учнів 8-го класу враховані в навчальній програмі з історії, яка орієнтує організацію навчання учнів на реалізацію низки психолого-педагогічних підходів, а саме особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, комплексного [2].

Викладені вище положення щодо вікових можливостей учнів 8-го класу, а також вимоги навчальної програми визначили структуру видання та зміст представлених у ньому завдань.

Таблиця 1
Структура видання


№ з/п

Розділ програми

Теми

Вид контролю

Дата проведення

1
Вступ2

Розділ І

Українські землі в XVI ст.

Тематичний
3

Розділ II

Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

Тематичний
4

Розділ III

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Тематичний
5

Розділ IV

Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

Тематичний
6

Розділ V

Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

Тематичний
7

Узагальнення до курсу «Україна в ранньомодерну добу та її внесок у загальноєвропейську спадщину»

Річна контрольна робота

Підсумковий
Додаток. Практичні заняття

1

Розділ І. Українські землі в XVI ст.

Повсякденне життя представників основних верств суспільства

Поточний
2

Розділ II.

Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

Військове мистецтво, традиції та побут українського козацтва

Поточний
3

Розділ III.

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Богдан Хмельницький як політик і людина

Поточний
4

Розділ IV.

Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII — на початку XVIII ст.

«Руїна»: причини і наслідки

Поточний
5

Розділ V.

Українські землі у 20—90-х рр. XVIII ст.

Козацькі літописи XVII—XVIII ст. як історичні джерела

Поточний

Коментарі до тематичних контрольних робіт

При укладенні тематичних контрольних робіт визначальними були такі чинники:

• Завдання мають відповідати віковим особливостям учнів.

• На виконання роботи відводиться 45 хвилин.

• Зміст завдань має відповідати навчальній програмі.

• Сучасні тенденції розвитку шкільної історичної освіти вимагають спрямованості навчально-виховного процесу, а також такої його важливої складової, як контроль і оцінювання знань, на формування предметних компетентностей учнів.

• Уже в основній школі учні мають долучатися до роботи із завданнями в тестовій формі, що підготує їх, у тому числі й психологічно, до складання в майбутньому зовнішнього незалежного оцінювання.

Кожна тематична контрольна робота представлена трьома варіантами і складається із восьми завдань, розподілених між чотирма рівнями.

На початковому рівні учні мають виконати три тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді із чотирьох запропонованих.

Середній рівень включає також три завдання, проте вони різні за формою: встановлення хронологічної послідовності, встановлення відповідності (логічні пари), формулювання визначення поняття.

На достатньому рівні учневі пропонується виконати три завдання, організаційно і змістовно пов’язаних із вміщеною безпосередньо в роботі контурною картою, візуальним джерелом, або заповнити таблицю.

Завдання високого рівня передбачає надання розгорнутої відповіді. Такі завдання вимагають ознайомлення із текстом та надання відповідей на запитання до нього; надання розгорнутої відповіді на запропоноване запитання за поданим планом тощо.

Виконання останнього завдання контрольної роботи надає учням можливість показати не тільки знання історичних фактів, а й уміння їх аналізувати, систематизувати, оцінювати; зв’язно й логічно викладати свої думки.

Тематичний контроль 1

Розділ I. Українські землі в XVI ст.

Під час укладання тематичної роботи врахована необхідність оцінювання не тільки набутих знань, але й сформованості таких визначених програмою у першому розділі навчального курсу предметних умінь:

називати дати Люблінської унії, утворення першої Запорозької Січі, виходу друком перших книжок, заснування Острозької академії;

пояснювати, застосовувати терміни і поняття: «фільварок», «шляхта», «магдебурзьке право», «магнат», «козак», «унія», «Запорозька Січ», «кіш», «козацька старшина», «кошовий отаман», «козацька рада», «козацькі клейноди», «реєстрове козацтво», «низове козацтво», «курінь», «покозачення», «козацькі війни», «церковні братства», «слов’яно-греко-латинська школа», «колегія», «академія», «вертеп», «гравюра»;

показувати на карті територіальний розподіл українських земель на початок XVІ ст.; зміни, що відбулися на українських землях унаслідок Люблінської унії; перші Січі; райони козацьких повстань 1590-х рр.;

характеризувати особливості соціально-економічного, політичного та релігійного життя на українських землях; зміст Люблінської унії; діяльність православних братств; розвиток книговидання та шкільництва; повсякденне життя українців; історико-культурні пам’ятки;

визначати причини й наслідки Люблінської унії; виникнення козацтва і Січей; вплив реформаційних і контрреформаційних рухів в Україні; історичне значення Пересопницького Євангелія;

висловлювати судження щодо діяльності В.-К. Острозького, Д. Вишневецького, І. Федорова, К. Косинського та С. Наливайка.

Узагальнені характеристики і критерії оцінювання завдань тематичної контрольної роботи № 1 подано в таблиці 2.

Таблиця 2

Критерії оцінювання завдань тематичної контрольної роботи № 1

№ завдан

ня

Форма завдання

Компетентності, на перевірку яких спрямоване завдання

Максимальна кількість балів

Примітки

1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Хронологічна

1

Завдання вважається виконаним, якщо вибрано й позначено правильну відповідь. Завдання вважається невиконаним, якщо вибрано й позначено неправильну відповідь, позначено два або більше варіанти відповіді або не позначено жодної відповіді

2

Інформаційна

1

3

Інформаційна

1

4

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

Хронологічна

1

Завдання вважається виконаним, якщо всі чотири позиції розміщено в правильній хронологічній послідовності

5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Інформаційна, логічна

1

Завдання вважається виконаним, якщо правильно встановлено всі чотири відповідності

6

Завдання з короткою відповіддю

Інформаційна, логічна, мовленнєва

1

Завдання вважається виконаним, якщо визначення сформульовано правильно

7

Завдання з розгорнутою відповіддю

Логічна, інформаційна, мовленнєва

3

При оцінюванні завдання враховується не тільки наявність фактичної інформації, але й логічність викладення матеріалу, а також уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Завдання передбачає і частково правильне виконання. Залежно від того, на скільки запитань надано повну відповідь, можна отримати 0—1—2—3 бали

8

Завдання з розгорнутою відповіддю

Інформаційна, логічна, мовленнєва

3Тематичний контроль 2

Розділ II. Українські землі наприкінці XVI — у першій половині XVII ст.

Під час укладання тематичної роботи врахована необхідність оцінювання сформованості таких визначених програмою у другому розділі навчального курсу предметних умінь:

називати дати утворення греко-католицької церкви; доби «героїчних походів», походу козаків на Москву; Хотинської війни; козацько-селянських повстань; створення Києво-Могилянського колегіуму; видання «Ординації Війська Запорозького»;

показувати на карті Кримське ханство та шляхи набігів кримських татар; напрямки походів козаків на володіння Османської імперії та Московське царство; райони козацьких повстань 1620—1630-х рр.;

пояснювати, застосовувати терміни і поняття: «греко-католицька церква», «полемічна література», «героїчні походи»;

характеризувати внутрішню і зовнішню політику кримських ханів; військово-політичну організацію козацтва; морські та суходільні походи козаків; традиції, звичаї та побут козаків; історико-культурні пам’ятки доби;

визначати причини й наслідки Берестейської унії; козацько-селянських повстань 1620—1630-х рр.;

висловлювати судження щодо діяльності І. Потія, Г. та М. Смотрицьких, І. Вишенського, П. Могили, П. Конашевича-Сагайдачного.

Узагальнені характеристики і критерії оцінювання завдань тематичної контрольної роботи № 2 подано в таблиці 3.

Таблиця 3

Критерії оцінювання завдань тематичної контрольної роботи № 2

№ завдання

Форма завдання

Компетентності, на перевірку яких спрямоване завдання

Максимальна кількість балів

Примітки

1

Завдання з вибором однієї правильної відповіді

Хронологічна

1

Завдання вважається виконаним, якщо вибрано й позначено правильну відповідь. Завдання вважається невиконаним, якщо вибрано й позначено неправильну відповідь, позначено два або більше варіанти відповіді або не позначено жодної відповіді

2

Інформаційна


1

3

Інформаційна

1

4

Завдання на встановлення хронологічної послідовності

Хронологічна

1

Завдання вважається виконаним, якщо всі чотири позиції розміщено в правильній хронологічній послідовності

5

Завдання на встановлення відповідності (логічні пари)

Інформаційна, логічна

1

Завдання вважається виконаним, якщо правильно встановлено всі чотири відповідності

6

Завдання з короткою відповіддю

Інформаційна, логічна, мовленнєва

1

Завдання вважається виконаним, якщо визначення сформульовано правильно

7

Завдання з розгорнутою відповіддю

Логічна, інформаційна, мовленнєва

3

Завдання вважається виконаним повністю, якщо правильно заповнено всі розділи таблиці й зроблено логічний висновок. Завдання передбачає й частково правильне виконання. Залежно від того, на скільки запитань надано повну відповідь, можна отримати 0—1—2—3 бали

8

Завдання з розгорнутою відповіддю

Інформаційна, логічна, мовленнєва, аксіологічна

3

При оцінюванні завдання враховується не тільки правильність наданих відповідей, але й логічність, послідовність викладення матеріалу, уміння висловити власне ставлення до історичної особистості. Залежно від того, наскільки повною є відповідь, можна отримати 0—1—2—3 бали


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень...
Укладач: Березанець І. В., методист Центру аналізу та прогнозування розвитку освіти

Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів у 2016-2017...
З кожного навчального предмета (2012р.), до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів (2014р.). Нині постає потреба у визначенні...

Інструктивно-методичні матеріали щодо вивчення навчальних предметів Початкові класи
Міністерства освіти І науки від 21. 08. 2013 №1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових...

Методичні рекомендації щодо розробки робочих навчальних планів підготовки...
Використання тестових завдань для ефективного педагогічного контролю за рівнем якості знань та професійних досягнень учнів (методичні...

Наказ
Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів...

Стану впровадження профільного навчання та вивчення рівня навчальних...
Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів, фахової компетентності педагогів, освітнього середовища забезпечать успішну...

Методичні рекомендації упровадження допрофільної підготовки
України надсилає для практичного використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах...

Методичні рекомендації для учителів іноземних мов щодо підготовки...
У багатьох країнах світу такі системи є дієвим чинником розвитку І вдосконалення освітніх систем

І. Початковий
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці

Наказ
Новомосковському районі зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка