Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Затверджено директор Узгоджено мзш І-ІІІ ступенів №86 заступник директора Сезонова Л. В. з виховної роботи Киричевська О. Г

Затверджено директор Узгоджено мзш І-ІІІ ступенів №86 заступник директора Сезонова Л. В. з виховної роботи Киричевська О. Г

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5

Затверджено

директор Узгоджено

МЗШ І-ІІІ ступенів № 86 заступник директора

Сезонова Л.В. з виховної роботи

Киричевська О.Г.c:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0438165.wmf План

виховної роботи класного

керівника 7 – А класу

Фєсєнко Вікторії Вікторівни на

2011-2012 навчальний рік


Проблема школи:

Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності як засіб творчого розвитку вчителя й учнів та формування загальнолюдських, громадянських якостей школяра.
Проблема, над якою працює класний керівник

7 – А класу

Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей, проектування особистості, орієнтація та управління її розвитком; формування успішної особистості школяра.

Завдання виховної роботи з учнями 9 – А класу

на 2010-2011 навчальний рік

 1. Формування організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.

 2. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.

 3. Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

 4. Формування потреби в громадянській діяльності.

 5. Навчання методів підтримки здорового способу життя.

 6. Формування успішної особистості школяра через залучення до активної діяльності.

 7. Виховання позитивного ставлення до праці.

 8. Готувати учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті.

 9. Залучення до духовної культури, скарбів української та світової культури.Список учнів 9 – А класу

п\п

Прізвище, імяпобатьковіучня

Датанародження

Домашняадреса, телефон

1.

ГолубоваТетянаІгорівна

10.04.95

М.-30, вул. Котляревського, б.44.

2.

ГоряіновВладиславВіталійович

09.07.96

М.-26, вул. Молодогвардійська, б. 80, кв. 34. 7-34-84

3.

ГриневичМикитаГенннадійович

22.08.95

М.-26, вул. Лебедєва, б. 12, кв. 3. 7-47-98

4.

ДядюраАндрійВолодимирович

26.05.96

М.-3, вул. Данилова, б. 23, кв. 7. 7-84-62

5.

КозловаВіолеттаВолодимирівна

28.09.95

Бурос, вул. Пархоменка, б. 63.

6.

ЛінникВладиславВладиславович

26.10.95

М.-26, вул. Сусаніна, б. 14\13, кв. 10. 7-98-38

7.

МезенцевВладиславЮрійович

01.03.95

М.-26, вул. Лебедєва, б. 22\12, кв. 1.

8.

МохначовВладиславВіталійович

23.05.96

М.-26,вул. Данилова, б. 24\14, кв. 6. 7-06-62

9.

ОшовськаАнастасіяСергіївна

28.05.96

М,-26, вул. Педагогічна, б. 2, кв. 7. 7-20-96

10.

ПарамоноваДар`яГеннадіївна

01.11.95

М.-26, вул. педагогічна, б. 2, кв. 33. 7-97-98

11.

ПаращенкоОльгаЄвгенівна

07.02.96

М.-3, вул. Данилова, б. 6, кв. 24.

12.

ПрокопенкоСергійВалентинович

22.03.95

М.-3, сел. ЛенінаВ, б. 7.

13.

РогачоваКристина

04.10.95

М.-3, вул. Комарова, б. 14, кв. 2. 7-22-68

14.

СердюкВіолеттаОлександрівна

25.11.94

М.-3, вул. Міжнародна, б. 3\1. 7-52-67

15.

СкопенкоНадіяОлександрівна

17.10.95

М.-3, вул. Міжнародна, б. 38. 9-04-4-89

16.

ТимчукРеґінаВасилівна

31.08.96

М.-3, сел. ЛенінаВ, б. 12.

17.

ШаргородськаОксанаОлександрівна

22.08.96

М.-26, вул. Сусаніна, б. 14\13, кв. 7. 7-72-32Характеристика учнівського колективу 9 – А класу

«Будем потихоньку, не ожидая

Быстрых результатов, учить маленького

человека чувствовать человека».

С.Соловейчик

Уколективівихованцівсформованийпізнавальнийінтересдонавчальноїдіяльності. 8-йкласзакінчилинависокийтадостатнійрівні 12 осіб, знихдваучня: ГолубоваТетяна, МохначовВладиславзакінчилирікнависокийрівень; зоднимбаломнизькогоорвінязхіміїзакінчиврікПрокопенкоСергій. Частинакласу, щозалишилася, навчаєтьсяувідповідностізісвоїмиздібностями. Требавідзначитистійкийінтересдопредметів: біологія,історія, англійська, алгебра, українськамоваталітература.Усіучнінавченідолатитруднощіунавчанні, правильноіраціональновитрачатинавчальнийчас. Увага, пам'ять, уяваносятьсамостійнийхарактер. Підліткивміютьконцентруватиувагуназначущійіцікавійдлянихінформації. Мотиваціядонавчальноїдіяльностівищесереднього, щохарактернодляданоговіковогоперіоду. Спостерігаєтьсядинамікарозвиткувгору, колиїхнімотиви«можу», «хочу», «повинен» - працюютьнависокийрезультат.

 Викладачізбажаннямпрацюютьуклаіх, відчуваютьвисокувіддачувіддітейізвисокимрівнеммотивації

Науроціучніпрацюютьнапровідномувізуальномуйаудіальномурепрезентативномусенсорномуканалі. Добрерозвиненазорова, слуховай образнапам'ять.

Урезультатіспільноїроботиучнів, вчителів, батьківікласногокерівникапростежуєтьсядинамікарозвиткуколективу. Класнийколектив 9 - Акласузнаходитьсянастадії«Мерехтливиймаяк».

Уколективахвиділилисяемоційнілідери(ОшовськаАнастасія, КозловаВіолетта, МезецевВладислав), інтелектуальнілідери (ГолубоваТетяна, МохначовВладислав, ГоряіновВладислав), діловілідери (МезенцевВладислав, СердюкВіолетта). «Відкинутих» - немає.Підліткинавчилисяпрацювативмікрогрупах, використовуючиактивніформироботивпозаурочнійдіяльності. Укласієпрацездатнийактив.

Данийвіковийперіодхарактеризуєтьсястановленнямсамосвідомості. Новийрівеньсамосвідомостіупідлітківхарактеризуєтьсяпоявоюпотребиіздатностіпізнатисебеякособистість. Укласіяскравовираженепрагненнядосамоствердження. Слідвідзначитиудітейпоявурефлексіїнавласнуповедінку, вмінняоцінюватиможливостісвого«Я».

Наданомувіковомуетапісамооцінканоситьстійкийхарактер, моментнеадекватностірозуміннясвоєїповедінкивідсутній. Убільшостівипадківдітивміютьправильнореагуватинасправедливукритику, намагаютьсяприслухатисядодобрихпорад, прагнутьїхосмислитиівиправитинедоліки.Уповсякденномунастроїшколярівчастішепереважаємажорний, піднесений, бадьорийтон. Якправило, іззадоволеннямспілкуютьсязлюдьми, охочевступаютьуконтакт.

Підліткивміютьспівпереживатиіншим. Середпозитивнихякостейслідвідзначитисамовладання, учнівміютькеруватисвоїмиемоціями. Підліткивміютьвпоратисязісвоїмиемоціями. Деякимдітямвластивазапальність.

Такіякостіякоптимізм, дружелюбність,характернідлябільшостідітей. Відносинивкласномуколективідоброзичливі, відкритоїагресіїнеспостерігається, алепочуттясуперництва, дужесильнорозвиненеучастиніучнів, мимоволіведедозатаємненняобраз. Говорячипроемоційнусферу, слідзазначити, щоєдітиемоційнозбудливі, схильнідоемоційнихбурхливихпроявів. (ОшовськаАнастасія, КозловаВіолетта) Алевбільшостішколярівспілкуваннябудуєтьсянапринципіспівробітництваівзаємноїпідтримки.

Дев`ятикласникипроявляютьвисокуактивністьупозаурочнійдіяльності. Дітиволодіютьорганізаторськимиздібностями. Удеякихучнівяскравовираженіздібностівобластіхореографії, живопису,театральногоімузичногомистецтва.

Зачасроботизкласомналагодженийпостійнийконтактзбатьками. Утвореніініціативнігрупибатьків, якіберутьактивнуучастьупідготовцітапроведеннікласнихдійств, надаютьспонсорськудопомогувремонтітаобладнаннікабінету.

Загальна інформація про клас

Кількість учнів – 17

Кількість хлопців – 7

Кількість дівчат – 10

Віковий склад 9 – А класу

Рік народження

Хлопці

Дівчата

1994
1

1995

4

5

1996

3

4
Рівень навчальних досягнень (за підсумками 8 класу)

Рівень навчальних досягнень за 8 клас

Високий

Достатній

Середній

Початковий

2Голубова Т., Мохначов В.

10

4

1ПрокопенкоС.-(хімія)

Зайнятість учнів 9 – А класу у факультативах, гуртках, секціях ушколі та поза школою

п\п

Прізвище, ім’я учня

У школі

Поза школою

Факультатив

Гурток

Естетичне виховання

Спортивне виховання

1.

Голубова Тетяна

Комунікативний синтаксис


2.

Горяінов Владислав

Комунікативний синтаксис


3.

Гриневич Микита

Комунікативний синтаксис


4.

Дядюра Андрій

Комунікативний синтаксис


5.

Козлова Віолетта

Комунікативний синтаксис
Танцювальний гурток
6.

ЛінникВладислва

Комунікативний синтаксис


7.

Мезенцев Владислав

Комунікативний синтаксис


8.

Мохначов Владислав

Комунікативний синтаксис


9.

Ошовська Анастасія

Комунікативний синтаксис
Танцювальний гурток
10.

Парамонова Дар`я

Комунікативний синтаксис


11.

Паращенко Ольга

Комунікативний синтаксис


12.

Прокопенко Сергій

13.

Рогачова Кристина

Комунікативний синтаксис


14.

Сердюк Віолетта

Комунікативний синтаксис


15.

Скопенко Надія

Комунікативний синтаксис
Курси «Системний адміністратор»
16.

Тимчук РеґінаМузична школа
17.

Шаргородська Оксана

Комунікативний синтаксис
Музична школа

Склад батьківського комітету

c:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0435195.wmfc:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0435195.wmfc:\users\сахалик\pictures\организатор клипов (microsoft)\j0435195.wmf

(батьківської трійки)

п\п

Прізвище, ім’я, по батькові

Місце роботи

Телефон

Доручення

1.

Парамонова Наталія Василівна

Домогосподарка

050-292-03-44

Голова батьківського комітету

2.

Ошовська Марина Григорівна

Домогосподарка

050-690-59-26

Казначей

3.

Лінник Вікторія Анатоліївна

Декретна відпустка

099-242-31-27

Секретар

Вересень

Тижні

числа

Робота з учнями

Робота з батьками


Загальношкільні заходи

Класні заходи

Індивідуал

ьнаробота

Превентивне виховання
1-10 вересня

01.09.День Знань.

08.09.День звільнення Донбасу від німецько-фашистських загарбників.

08.09.Виставка квіткових композицій.

Місячник безпеки дорожнього руху.

ТИЖДЕНЬ

01.09.Відкрита класна година «Люби і знай свій рідний край».

08.09.Класна година«І пам’ятає Донбас врятований».

Бесіда «Як вести шкільний щоденник».

Обговорення проекту «Кращий учень 9 – А класу 2010-2011». (умови конкурсу, рейтингова система, номінації).

Виховна хвилинка «Гуманність»

ПРОФІЛАКТИКИ

Підготовка квіткової композиції до Дня визволення Донбасу.

Перевірка щоденників учнів.

Вибори учнівського самоврядування.

Організація чергування по класу.

ДОРОЖ

01.09.-20-09.Місячник«Увага! Діти на дорозі!»

01.09.Інструктаж з безпеки життєдіяльності (вступний)

03.09.Розробка схеми«Мій безпечний шлях додому».

Інформаційна хвилинка «Спекотна погода.»

НЬОГО

Консультації батьків.

Засідання батьківськогокомітету «Підготовка до батьківських зборів».

РУХУ

13-17 вересня

Місячник безпеки дорожнього руху.

14.09Єдиний урок з ПДР

«Правила дорожнього руху – правила життя».

10.09.Міжнародний День миру.

Години спілкування «За мир у всьому світі – це значить за життя».

ТИЖДЕНЬ

15.09.Виховна година «Правила, які ми виконуємо».

17.09.Диспут «Що значить бути сучасним?»

Інформаційна хвилинка «Що таке толерантність».

Суботники.

Операція «Затишок».

ТРУДОВОГО

Програма «Діти України».Збір даних про дітей пільгових категорій.

Складання соціального паспорту класу.

Залучення учнів до шкільних гуртків.

Перевірка щоденників учнів.

14.09.Урок-тренінг «Правила дорожнього руху – правила життя» (Єдиний урок з ПДР).

15.09.Бесіда «Місто як джерело небезпеки».

Диктанти:

 • Поліноз;

 • Їстівні та отруйні гриби.

 • Спекотна погода.

ВИХОВАННЯ


17.09.Батьківські збори:

 1. Вибори батьківського комітету класу.

 2. Завдання та плани на навчальний рік.

 3. Інструктаж батьків з безпеки життєдіяльності (ПДР, пожежна безпека, газ тощо).

20-24вересня

«Історія Макіївки в сімейних традиціях».

І тур«Школа № 86 має таланти».

24.09.День туризму«Нам у похід вирушити час».

ТИЖДЕНЬ

20.09.Програма «Бібліотека. Бесіда про правила користування бібліотекою. (робота зі шкільним бібліотекарем Мироненко Е.В.).

22.09.День партизанськогоруху. «Партизани ВВв».

ЗДОРОВОГО

Вивчення Єдиних вимог до учнів.

Перевірка щоденників учнів.

СПОСОБУ

24.09.Бесіда «Будинок, у якому ми живемо».

Повторення ПДР.

Диктанти:

 • Хвороби брудних рук;

 • Шкідливість куріння.

ЖИТТЯ

Консультації батьків.

27вересня -1 жовтня

01.10.Святковий концерт до Дня вчителя.

01.01.День людей похилого

віку.

Конкурс «Кращий клас».

ТИЖДЕНЬ

01.01Виховна година «Роки людині до лиця».

Виховна хвилинка «Заздрість».

НАЦІОНАЛЬНОГО

Підготовка до святкового концерту до Дня вчителя.

Перевірка щоденників учнів.

ВИХО

01.10.Повторення ПДР. Профілактика ДТП в осінній період.

ВАННЯ

Індивідуальна робота з батьками щодо успішності їх дітей.Жовтень

Тижні

числа

Робота з учнями

Робота з батьками

Загальношкільні заходи

Класні заходи

Індивідуальна робота

Превентивне виховання

4-8 жовтня

Акція «Поспішай робити добро».

Години спілкування «Добро й милосердя єднають серця».

ТИЖДЕНЬ


06.10. Година спілкування

« Створення позитивних дружніх стосунків».

Інформаційна хвилинка «Що таке повноваження».

МОРАЛЬНОГО

Бесіда з Прокопенко С. про шкідливість куріння.

Перевірка щоденників учнів.

ВИХОВАННЯ

Робота з медсестрою «Що треба знати про СНІД?»

08.10.Правила дорожнього руху.

06.10.Бесіда «Небезпечні ситуації на вулиці».

Правила пожежної безпеки й поведінка під час пожежі.

Консультації батьків.

11-15 жовтня

14.10.День Українського козацтва.

Акція «Шукаймо таланти».

Екологічна акція«Свій голос віддаю на захист природи».

Фіззмагання до Дня українського козацтва.

ГРОМАДЯНСЬКЕ

14.10.Година спілкування «Що я знаю про Українське козацтво?»

Виховна хвилинка «Прості слова вітання».

ВИХОВАННЯ

Бесіда з дівчатами про зовнішнійвигляд «Мій діловий стиль в одязі».

Перевірка щоденників учнів.

Диктанти:

 • Не зроби помилку;

 • Отруєння рослинами і ягодами;

 • Гепатит.

15.11.Повторення ПДР. Вибухи та їх причини.

Збір документів на отримання свідоцтва про закінчення 9 класу.

18-22 жовтня

«Свято осені», «Свято врожаю».

Конкурс «Кращий зелений клас».

ТИЖДЕНЬ

20.10. Диспут «Вибір професії – крок у майбутнє».

22.10.Відверта розмова «Твій моральний ідеал».

Підготовка класної кімнати до зимового періоду.

Підсумки за І чверть Проекту «Кращий учень 9 – А класу 2010-2011».

ЕКОЛОГІЧНОГО

Перевірка щоденників учнів.

Рейд-перевірка підручників. Підсумки.

Класна година «Навчання, відвідування занять, дисципліна».

Операція «Урок», «Перерва».

ВИХОВАННЯ

Єдиний день безпеки руху.

22.10. Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед канікулами.

Повторення ПДР.

22.10.Бесіда «Сучасний транспорт – зона підвищеної небезпеки.»

Дидактична гра«Гриби – ласощі, гриби – лихо».

Повідомлення батькам про результати навчання їх дітей

Робота з класом на осінніх канікулах

п\п

Дата

Час і місце проведення

Назва заходу

1.

25.10.

10.00

Генеральне прибирання класної кімнати.

2.

26.10

10.00

Виховна година-прогулянка «Вже брами літа замикає осінь».

3.

27.10

10.00

Засідання учнівського самоврядування.

4.

28.10

10.00

Робота з бібліотекарем школи Мироненко Е.В. «Книги – морська глибина».

5.

29.10

10.00

Заняття з елементами психотренінгу «Малюю свій портрет».
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Сценарій випускного вечора в 11 класі Заступник директора з виховної...
Заступник директора з виховної роботи кз «Нікопольська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Есаулова Олена Іванівна

Досвід організації роботи учнівського врядування кз «Нікопольська...
Автор: заступник директора з виховної роботи кз «Нікопольська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №5» Есаулова Олена Іванівна

«Самовиховання,як фактор розвитку креативної особистості» Автор :...
Малиновська Наталія В’ячеславівна, заступник директора з виховної роботи Майської середньої загальноосвітньої школи Синельниківського...

Сучасні підходи до виховання національної гідності та патріотизму
Яцейко Валентина Іванівна, заступник директора з виховної роботи Новомиргородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

Програма патріотичного виховання учнівської та студентської
Сукач Олена Борисівна, заступник директора з виховної роботи Туріянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської...

Засідання методичної ради
Секретар: Мамон Л. О., заступник директора з навчально – виховної роботи Шевченківської зош №1 І-ІІІ ст. Шевченківської райради

Виявлення обдарованих учнів
Заступники директора з навчально-виховної роботи Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6

Іщенко Валентина Петрівна, заступник директора з виховної роботи,...
Дана стаття присвячена питанню партнерських стосунків школи І батьків у вихованні дітей. Визначаються основні завдання взаємодії...

Сценарій виховної години Висновки Література Презентація проведення...
Рецензент Кліменко В.І., викладач-методист,спеціаліст вищої категорії, заступник директора з виховної роботи

Тарас шевченко
Войцехівська Ірина Станіславівна – заступник директора з виховної роботи, спеціаліст вищої категорії, викладач-методистБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка