Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Програма передбачає перевірку сформованих в учнів знань та загальнопредметних історичних умінь

Програма передбачає перевірку сформованих в учнів знань та загальнопредметних історичних умінь

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6
Програма зовнішнього незалежного оцінювання з історії України

для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Метою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України є виявлення рівня сформованості історичної компетентності випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень учня освітньому стандарту.

Програму зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з історії України складено з урахуванням цілей, вимог і змісту навчання історії в школі, які закладені в Державному стандарті освіти та чинній програмі з історії України для 11-річної школи. Вона охоплює зміст шкільного курсу історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми.

Програма передбачає перевірку сформованих в учнів знань та загальнопредметних історичних умінь:

- визначати хронологічні межі соціально-економічних і політичних подій, їхню послідовність та синхронність, вказувати історичні дати, періоди найважливіших подій і процесів, встановлювати хронологічну відповідність між явищами, процесами й подіями та періодами і епохами;

- локалізувати історико-географічні об’єкти та історичні факти, події, явища і процеси на карті;

- працювати з історичними документами різного змісту, встановлювати відповідність між змістом фрагмента документа та певною епохою, визначати основні ідеї, які він висвітлює, аналізувати зміст тексту;

- визначати істотні характерні риси, етапи, складові подій, явищ і процесів минулого, характеризувати діяльність видатних історичних постатей; давати визначення історичних понять і термінів, пояснювати доречність їхнього вживання;

– розпізнавати найвидатніші історико-культурні пам’ятки, визначати архітектурно-стильові та мистецько-стильові відмінності пам’яток різних періодів історії України, описувати й розкривати їхнє значення в українській історико-культурній спадщині;

- пояснювати й аналізувати історичні факти, групувати (класифікувати) їх за вказаною ознакою, визначати причини та наслідки подій і явищ, встановлювати відповідність між окремими фактами й типовими загальними явищами;

- формулювати версії та оцінки історичного руху і розвитку, визначати найважливіші зміни і значення подій, що відбувалися в житті України й людства.

Програма ЗНО має вигляд таблиці, яка складається з двох частин. У лівій – викладено зміст історичного матеріалу, в якому виокремлено факти, дати, персоналії, поняття й терміни. Це – мінімум, з якого випускники повинні мати певні знання та уявлення. Учень має розпізнавати історичні персоналії за портретними рисами (живописними портретами, фотографіями тощо), характеризувати діяльність особистості, оцінювати її вплив на хід історичних подій.

Учні мають знати визначення термінів і понять та оперувати ними, співвідносити з діяльністю певних історичних діячів, політичних сил, епохою тощо. Зміст лівої частини може бути використаний розробниками тесту ЗНО для перевірки знань і умінь.

У правій частині програми вказані основні предметні вміння та навички, якими мають володіти абітурієнти: хронологічні, просторові, інформаційні, мовленнєві, логічні, ціннісні тощо.

Невід’ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання абітурієнтами.

1. Вступ до історії України

Зміст історичного матеріалу

Основні предметні вміння та навички

Факти:

Історія України як наука. Загальна періодизація. Джерела з історії України.

Поняття та терміни:

«історія», «періодизація», «хронологія», «лінія часу», «історичні джерела», «археологія», «еволюція», «цивілізація»

Розпізнавати на картосхемі територіальні межі України.

Характеризувати основні джерела історії України.

Визначати основні періоди історії України2. Стародавня історія України

Зміст історичного матеріалу

Основні предметні вміння та навички

Факти:

Поява та розселення людей на території України. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Трипільська культура. Кочовики за раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та Криму. Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян.

Дати:

IV середина III тис. до н. е. – розселення племен трипільської культури на території України;

VІІІVІ ст. до н. е. – Велике грецька колонізація;

IVVІ ст. – Велике переселення народів;

VVII ст. – Велике розселення слов’ян.

Поняття та терміни:

«археологічна культура», «палеоліт», «мезоліт», «неоліт», «неолітична революція», «енеоліт», «бронзовий вік», «ранній залізний вік», «привласнювальне господарство», «відтворювальне господарство», «колонізація», «кочовики», «курган»

Розпізнавати на картосхемі місця основних стоянок людей кам’яного віку на теренах сучасної України (Королеве, Киїк-Коба, Кирилівка, Межиріч, Мізин); території розселення трипільців, кіммерійців, скіфів і сарматів, місцерозташування античних міст-колоній Північного Причорномор’я та Криму (Тіра, Ольвія, Пантікапей, Херсонес), Боспорське царство, напрямки розселення слов’ян під час Великого переселення народів.

Характеризувати суспільне, господарське та духовне життя носіїв трипільської культури, кіммерійців, скіфів, сарматів, населення міст-колоній Північного Причорномор’я та Криму, давніх слов’ян.

Визначати основні риси археологічних періодів, неолітичної революції, причини та наслідки занепаду Великої Скіфії, особливості грецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму; у чому наслідки та значення Великої грецької колонізації, Великого переселення народів та Великого розселення слов’ян для розвитку українських земель


3. Київська держава

Зміст історичного матеріалу

Основні предметні вміння та навички

Факти:

Розселення східнослов’янських племінних союзів (поляни, древляни, сіверяни, волиняни, уличі, тиверці, білі хорвати). Руська земля (Куявія). Утворення Київської Русі. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність князів/княгині: Олега, Ігоря, Ольги, Святослава. Князювання Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Запровадження християнства як державної релігії. «Руська правда». Правління Ярославичів (Ізяслав, Святослав, Всеволод). Князювання Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого в Києві. Боротьба з половецькою загрозою. Розвиток суспільно-політичного та господарського життя Київської Русі.

Архітектура (Десятинна церква, Софійський собор, Спасо-Преображенський собор). Поширення писемності. Розвиток культури й освіти Київської Русі.

Дати:

860 р. похід Аскольда на Константинополь, укладення першого відомого договору Русі з Візантією;

907, 911, 941, 943–944 рр. – походи князів на Константинополь;

882 р. – об’єднання північних (Славія) та південних руських (Куявія) земель Олегом;

988 р. – запровадження християнства як державної релігії;

989 р. – заснування першої школи в Києві

1019–1054 рр. – князювання Ярослава Мудрого в Києві.

1036 р. – розгром печенігів князем Ярославом Мудрим.

1056–1057 рр. – створення Остромирового Євангелія;

1097 р. – Любецький з’їзд (снем) князів;

1113 р. – укладення «Повісті минулих літ»; початок правління Володимира Мономаха в Києві;

1187 р. – перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах; створення «Слова о полку Ігоревім.

Персоналії: Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав, Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, Ярослав Осмомисл, літописець Нестор, митрополит Іларіон, іконописець Алімпій, лікар Агапіт.

Поняття та терміни:

«племінний союз», «князь», «полюддя», «язичництво», «християнство», «шлюбна дипломатія», «Червенські міста», «політична роздробленість», «віче», «вотчинне землеволодіння», «бояри», «смерди», «ізгої», «закупи», «ікони», «мозаїка», «фреска», «книжкова мініатюра», «билини», «літопис»

Розпізнавати на картосхемі території розселення східнослов’янських племінних союзів у VIII–IX ст., шлях «із варягів у греки», шлях полюддя, походи князів на Константинополь, походи князя Святослава, територіальні межі Київської Русі за Олега та Ярослава Мудрого; Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке, Волинське князівства за доби роздробленості (ХІІ ст.).

Характеризувати розвиток політичного, соціального і господарського життя Київської Русі; внутрішню та зовнішню політику Аскольда, Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого та Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, його сина Мстислава; розвиток Київського, Чернігівського, Переяславського, Галицького і Волинського князівств.

Пояснювати, у чому полягає значення та наслідки внутрішньо- та зовнішньополітичної діяльності князів, Любецького з’їзду князів, причини та сутність політичної роздробленості Київської Русі.

Визначати передумови та історичне значення запровадження християнства як державної релігії, етапи розвитку Київської Русі, наслідки походів князів, суть роздробленості4. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала

Зміст історичного матеріалу

Основні предметні вміння та навички

Факти:

Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Князювання Данила Романовича. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Галицько-Волинська держава за нащадків Данила Романовича.

Розвиток суспільно-політичного та господарського життя. Культура Галицько-Волинської держави.

Дати:

1199 р. – утворення Галицько-Волинської держави;

1223 р. – битва на р. Калка;

12381264 рр. – правління Данила Романовича;

1240 р. – захоплення Києва монголами;

1340 р. – припинення існування Галицько-Волинської держави.

Персоналії:

Роман Мстиславович, Данило Романович, Лев Данилович, Юрій І Львович, Юрій ІІ Болеслав.

Поняття та терміни:

«ярлик», «баскак»

Розпізнавати на картосхемі Галицько-Волинську державу за правління Романа Мстиславича та Данила Романовича; напрямки походів монголів на південно-західні землі Русі.

Характеризувати розвиток політичного, соціального і господарського життя Галицько-Волинської держави, внутрішню та зовнішню політику Данила Романовича, Лева Даниловича, Юрія І Львовича, Юрія ІІ Болеслава, залежність українських князівств від Золотої Орди, наслідки золотоординського панування.

Пояснювати особливості процесу формування та значення утворення Галицько-Волинської держави

Визначати передумови та історичне значення утворення, наслідки Галицько-Волинської держави, монгольської навали.5. Литовсько-руська держава. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав

(у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.)

Зміст історичного матеріалу

Основні предметні вміння та навички

Факти:

Боротьба Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу інших держав (Угорське королівство, Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство). Кревська унія. «Велике князівство Руське». Остаточна ліквідація Київського та Волинського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення українського козацтва. Соціально-економічне життя. Розвиток культури та освіти.

Дати:

1362 р. битва на р. Сині Води;

1385 р. укладення Кревської унії;

1410 р. – Грюнвальдська битва;

1449 р. – утворення Кримського ханства;

1471 р. – остаточна ліквідація Київського князівства;

1478 р. – визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

1489 р. – перша згадка про українських козаків у писемних джерелах;

1514 р. – битва під Оршею.

Персоналії:

Ольгерд, Вітовт, Свидригайло, Хаджі-Гірей, Костянтин Іванович Острозький, Юрій Дрогобич, брати Коріатовичі.

Поняття та терміни:

«шляхта», «магдебурзьке право», «магістрат», «цехи», «Дике поле», «козак», «Шипинська земля»

Розпізнавати на картосхемі українські землі у складі різних держав; територію Кримського ханства.

Характеризувати політичне становище українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії, соціально-економічний розвиток українських земель, становище суспільних станів, здобутки в галузі освіти та культури, архітектури.

Визначати особливості суспільно-політичного життя українських земель у складі Великого князівства Литовського, причини та наслідки Кревської унії, причини виникнення українського козацтва, наслідки татарських набігів

Пояснювати особливості перебування українських земель у складі інших держав

  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів Історія України. Всесвітня історія
Курс Вступ до історії у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...

Успішність засвоєння елементарних історичних знань багато в чому...
...

Урок комплексного використання знань, умінь І навичок. Музичний матеріал....
Урок комплексного використання умінь, знань та навичок. Закріплення в учнів уміння розрізняти жанри українських народних пісень

«Вступ до історії» (5 клас) Київ 2004 рік Пояснювальна записка
Курс “Вступ до історії” у 5 класі є пропедевтичним, що й визначає його місце в системі шкільних історичних курсів та з-поміж інших...

Програма гуртка „Історичне краєзнавство”
України та світу, формування туристсько-спортивних та краєзнавчих знань, умінь І навичок засобами позашкільної освіти

Тести з української мови також передбачають перевірку умінь та навичок,...
...

Програма роботи гуртка «загадки фразеології»
Керуючись цим принципом, учитель має приділяти увагу вдосконаленню комунікативних умінь, збагаченню й активізації словникового й...

Історичні задачі з історії україни 7 клас використання історичних за дач в процесі навчання
У зв’язку з цим у Державному стандарті базової І повної загальної середньої освіти зростають вимоги до умінь учнів здобувати інформацію...

Програма факультативного курсу «історія І культура греції та греків україни»
Новікова С. В., кандидат історичних наук, доцент кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету

Програма передбачає розгляд питань
Тов “Інститут післядіпломної освіти фахівців архітектурно-будівельної діяльності”База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка