Пошук по сайту

Історія  лекції  Курсова робота  Рефераты  

Н аказ № по Вельбівненській зош І-ІІІ ступенів від 1 0 201 4 р. Про систему роботи в чителя історії,етики, правознавства, християнської етики Кошіля Василя Володимировича

Н аказ № по Вельбівненській зош І-ІІІ ступенів від 1 0 201 4 р. Про систему роботи в чителя історії,етики, правознавства, християнської етики Кошіля Василя Володимировича

НАКАЗ

по Вельбівненській ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 12 .03.2014 р.

Про систему роботи

вчителя історії,етики,

правознавства, християнської етики

Кошіля Василя Володимировича
Згідно з річним планом роботи школи, протягом листопада-лютого 2013-2014 навчального року вивчалась система роботи вчителя історії

Кошіля Василя Володимировича.

Вивчення системи роботи вчителя проводилось шляхом аналізу календарного планування, ведення класного журналу, відвідування уроків та позакласних занять, проведення контрольних зрізів.

Важливою рисою його майстерності є глибина знань, широкий інтелектуальний кругозір, творчий пошук найефективніших шляхів і засобів розв’язання завдань, пов’язаних із викладанням суспільних наук.

Досконале володіння досягненнями сучасної педагогічної науки, літературною мовою, методикою та психологією – запорука успіху вчителя, діяльність якого будується на ідеї розвивального, пізнавального та пошукового навчання.

Виховний рівень, творчий підхід до кожного уроку, любов до своєї професії в поєднанні з відповідальністю перед учнями, батьками допомагають Ользі Григорівні організовувати навчально-виховний процес на високому професійному рівні.

Основне завдання своєї педагогічної діяльності бачить в наданні історичної освіти кожному учневі з тим, щоб він міг використати її  для формування власної особистості.
При викладанні історіїі педагог забезпечує виконання навчальних програм, сприяє формуванню в учнів основних життєвих компетентностей.

Спостереження на уроках показали, що вчитель сумлінно готується до них, має власні напрацювання у поурочному плануванні та раціонально використовує досвід роботи колег з району. Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання.

У 5-6 класах вчитель оптимально організовує роботу з підручником, що сприяє виробленню вмінь виділяти головне, складати план тексту, переказувати історичні факти відповідно до складеного плану. Починаючи з 8 класу привчає учнів складати конспект, виділяючи головну думку та ключові моменти навчального матеріалу, а організація роботи з першоджерелами, довідниками, пресою сприяє розвитку вмінь знаходити та аналізувати інформацію.

Практикується вчителем використання на різних етапах уроків різнорівневих завдань, надрукованих у посібниках та складених самостійно, які дають учням можливість формувати і розвивати специфічні для історії та правознавства уміння і навички. Прослідковуються міжпредметні зв'язки з курсами української та світової літератур, географії.

Василь Володимирович застосовує інноваційне навчання, де глибоке засвоєння змісту уроку супроводжується не тільки слуханням, а й обговоренням, вирішенням проблеми, коли учні залучаються до аналізу – синтезу інформації, отриманої на уроці. Василь Володимирович у практику своєї роботи впроваджує методи і форми інтерактивного навчання, залучаючи учнів до різноманітних форм роботи на уроці, зокрема групової та індивідуальної.

Вчитель добре володіє такими технологіями колективно-групового навчання, як: «Мікрофон», Мізковий штурм», «Навчаючи-учусь», «Ажурна пилка», технологією опрацювання дискусійних питань «Займи позицію».

Поєднує традиційні та  інноваційні технології. Сумлінне ставлення до своєї праці, високий професіоналізм дають можливість досягти високих результатів у роботі, про що свідчить високий рівень знань учнів, призові місця в районних та обласних олімпіадах, турнірах, кількість вступників у вузи на спеціальності пов’язані з суспільними науками (випускники отримують високі результати з історії під час ЗНО).

Вчитель поважає особистість своїх вихованців, вірить в їх творчі можливості і спонукає до пошуків. ЇЇ учні люблять історію, є співавторами уроку і, головне, мають можливість проявити себе, показати свої здібності, талант.

Щедро діляться діти з вчителем своїми сумнівами, знахідками, творчими доробками, знаючи, що завжди знайдуть підтримку чи пораду.

Протягом уроку між вчителем і учнями існує взаємоповага і взаєморозуміння. Особлива увага приділяється культурі спілкування, вчитель вміло чергує моменти творчої, наполегливої праці, які вимагають значних фізичних, моральних і вольових зусиль учнів з елементами жарту, відступу чи якогось спогаду, це дає можливість учням перепочити.


Василь Володимирович творчо підходить до вибору типу уроку і його структури, уникає шаблону і одноманітності, вміло реалізує дидактичні принципи навчання, має досвід проведення нестандартних уроків (урок-екскурсія, урок-вікторина, урок-диспут, урок-конференція, урок-семінар та інші).
Вчитель на уроках історії України та всесвітньої історії використовує новітні технології, зокрема педагогічне програмне забезпечення, яке дає широку можливість для організації з картографічними базами даних, тестовою документальною джерельною базою, візуалізацією історичного процесу засобами фото – та відео документів, тестовими завданнями.

Спостерігаючи адміністрацією школи за діяльністю вчителя є ряд недоліків: усне опитування, результати тестувань засвідчили, що програмовий матеріал в основному засвоюється учнями на достатньому та середньому рівнях. Учні знають основні поняття, дати історичних подій та історичні постаті, їхній вклад в історію.

Однак, частина учнів (18%) не володіють історичними, соціологічними, та правовими поняттями, не вміють застосовувати теоретичні знання для аналізу фактів і подій суспільного життя. Лише 62% учнів уміють самостійно працювати з підручником, словниками, довідниками, контурними картами.

Роботу над науково-методичною проблемою: «Формуваня правової культури учнів на уроках історії та правознавства» реалізує через самоосвіту, через участь у семінарах-практикумах, засіданнях методичних рад школи, через виступи на педрадах.

На 25% відвіданих уроках мали місце переважно репродуктивні методи навчання, що призвело до нераціонального використання часу та неможливості належної концентрації уваги учнів упродовж цілого уроку. Усе це не дає сповна формувати в учнів уміння і навички, особливо самоосвітньої роботи, виробляти їхні власні цінності, створювати атмосферу співробітництва. Це призвело до того, що на цих уроках навчально-виховна мета була досягнута не повністю, частина учнів не засвоїла програмовий матеріал безпосередньо на уроці.

Інколи на уроках спостерігалась одноманітність у структурі та методиці, школярам не пропонуються завдання , які б спонукали їх виявляти своє історичне мислення в процесі опитування, під час вивчення нового матеріалу чи його закріплення.

Мало уваги приділяється розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям; не завжди акцентує увагу на мовленні школярів

Не відпрацьована система роботи з диференціації домашніх завдань. Домашні завдання рідко пояснюються.

Виходячи з результатів вивчення, з метою підвищення ефективності викладання історії, етики, правознавства.

НАКАЗУЮ:

1.Учителю історії Кошілю В.В:

1.1 у ході підготовки до уроків особливого значення приділяти практичній спрямованості навчання, диференціації навчальної діяльності учнів;

1.2 забезпечувати на уроках розвиток в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінку історичним і правовим подіям;

1.3 при формуванні компетентностей учнів використовувати схеми, таблиці, які дають можливість дітям сконцентруватися на основному змісті матеріалу та на його аналізі;

1.4 започаткувати ведення з 5 класу «словників-довідників»;

2.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Буйністрович О.Ю.
Виходячи з вищесказаного:
НАКАЗУЮ:

  1. Схвалити систему роботи вчителя історії Кошіля Василя Володимировича задовільною.


2.      Вчителю Кошілю Василю Володимировичу навчально- матеріалу базу кабінету поповнювати згідно вимог.

                                                        Систематично.

3.      Контроль за виконанням наказу покласти на Буйністрович О.Ю, заступника директора школи з навчально- виховної роботи.

Директор школи: Остапович С.М
З наказом ознайомився: Кошіль В.В

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Християнська етика наука про християнську мораль
««Основи християнської етики 5 – 6 класи» (Остріг – Львів, 2006), згідно календарно-тематичного планування з християнської етики...

Розшифровка
Варіативна складова типових навчальних планів Основи християнської етики 1-4 класів І містить систему вправ, історій та оповідань,...

Вчител
Впродовж 2012/2013 н р вчителі історії, правознавства та етики Харківської гімназії №163 згідно затвердженого плану мо працювали...

Перспективний план роботи чижівської зош І-ІІІ ступенів на 2011-2015...
Контингент дітей дошкільного віку по мікрорайону Чижівської зош І-ІІІ ступенів від 1 до 5 років

Методичні рекомендації Відповідно до Типових навчальних планів (Додаток...
Натепер міністерством рекомендовано кілька програм. «Етика» (Київ, «Перун», 2005), «Розмаїття релігій І культур світу», «Християнська...

На уроках християнської етики для формування життєвих
Україна повинна розквітнути, стати високо розвинутою. В нових соціально-економічних умовах вчителі відповідальні за те, щоб учні,...

«Актуалізація розумової діяльності учнів за допомогою інтелектуальних ігор»
...

Вчитель історії Чижівської зош І-ІІІ ступенів. Новоград-Волинського району
Така форма розробки при відповідній організації уроку може стати об’єктом самостійної роботи учня над матеріалом

Рішенням педагогічної ради
На початок 2013– 2014 навчального року в Вельбівненській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів навчалося 148 учнів, з них дівчаток...

Звіт про патріотичне виховання в Борівській зош І-ІІІ ступенів №1
Національно патріотичний напрямок роботи для педагогічного колективу нашої школи був І залишається пріоритетнимБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації
i.ocvita.com.ua
Головна сторінка